Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

10. Předávání osobních údajů do jiných zemí

 

 
 
K předávání osobních údajů dále vizte samostatnou rubriku.

Jak lze předávat osobní údaje do zemí Evropské unie?

Platí zásada, že volný pohyb osobních údajů v Evropské unii není z důvodu ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů omezen ani zakázán. Tuto premisu však nelze považovat za právní důvod k předávání osobních údajů jakémukoli správci či kdykoli. Možnost předávat osobní údaje bez omezení v Evropské unii se týká institucionálního zabezpečení, tedy je vyjádřeno to, že v zemích Evropské unie platí stejný vysoký standard právního rámce ochrany osobních údajů při jejich zpracování a není tak nutné dodatečně zajišťovat jejich institucionální bezpečnost. K samotnému předání jinému správci musí mít správce právní důvod, jelikož i předání je jednou z činností zpracování či lze osobní údaje předat zpracovateli. Právní důvod musí mít správce i tehdy, pokud předává osobní údaje do země mimo Evropskou unii (nebo pokud předává osobní údaje zpracovateli), kdy ještě navíc musí být splněny podmínky pro předání osobních údajů i z hlediska jejich institucionálního zabezpečení. Nesmíme opomenout, že nařízení je účinné navíc i na Islandu, Norsku a Lichtenštejnsku, tudíž i na tyto země je nutné pohlížet v tomto kontextu jako na součást Evropské unie.

Jaké jsou možnosti předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii?

Pokud správce chce předat jinému správci osobní údaje do země mimo Evropskou unii, musí být zajištěna jejich institucionální ochrana, tj. nelze (až na výjimky) předávat osobní údaje do zemí, kde není zajištěna dostatečná právní ochrana osobních údajů, resp. správce nepřijal instrumenty, které tuto ochranu při předávání zajistí.

Možnosti předávání:
  • předání založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně,
  • předání založené na vhodných zárukách,
  • o závazná podniková pravidla,
  • o standardní smluvní doložky,
  • výjimky pro specifické situace, kdy nelze aplikovat jeden ze dvou shora uvedených bodů.

Co se rozumí předáním založeném na rozhodnutí o odpovídající ochraně?

Komise může rozhodnout, že konkrétní země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. V takovém případě se nevyžaduje zvláštní povolení a předání osobních údajů nejsou kladeny žádné administrativní překážky.

Co se rozumí předáváním založeném na vhodných zárukách?

Pokud neexistuje rozhodnutí Komise o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů v dané zemi, mohou být osobní údaje do třetí země předány, pouze pokud přijímající správce poskytl vhodné záruky a za podmínky, že jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a účinná právní ochrana subjektu údajů. Mezi tyto vhodné záruky patří zejména závazná podniková pravidla a standardní smluvní doložky.

Co jsou závazná podniková pravidla?

Závazná podniková pravidla je koncepce ochrany osobních údajů, kterou dodržuje správce nebo zpracovatel usazen na území členského státu při jednorázových nebo souborných předáních osobních údajů správci nebo zpracovateli v jedné nebo více třetích zemích v rámci skupiny podniků nebo uskupení podniků vykonávajících společnou hospodářskou činnost. Jde tak o pravidla platící uvnitř správců, tvořících skupinu podniků nebo uskupení podniků vykonávajících společnou hospodářskou činnost.

Co jsou standardní smluvní doložky?
Standardní smluvní doložky jsou instrumentem, na základě kterého lze předávat osobní údaje do třetích zemí (tedy mimo Evropskou unii, resp. státy, o nichž bylo Evropskou komisí rozhodnuto, že poskytují adekvátní ochranu). Jde o standardizovaný text, kterým se příjemce osobních údajů zavazuje dodržovat pravidla odpovídající pravidlům platících v Evropské unii. Jinými slovy díky použití tohoto instrumentu se nesníží ochrana předávaných osobních údajů.

A co specifické situace? Např. když cestovní kancelář předává osobní údaje hotelům do různých zemí světa?

Vyjma shora uvedených případů (instrumentů) předávání osobních údajů lze osobní údaje do třetí země předat, pokud je splněna alespoň jedna z podmínek uvedených v článku 49 odst. 1 obecného nařízení. Např. v případě informovaného výslovného souhlasu subjektu údajů, nebo pokud je takové předání nezbytné pro splnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem osobních údajů.

Více ke specifickým výjimkám v Pokynech Evropského sboru pro ochranu osobních údajů.

 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 27.10.2017 / 25.4.2019

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém