Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Informační systém ORG > Provoz ORG > Tiskové zprávy > 13. 4. 2011 - Tisková zpráva - Informační systém ORG – nová kompetence ÚOOÚ

 

13. 4. 2011 - Tisková zpráva - Informační systém ORG – nová kompetence ÚOOÚ

 
 
 
Banner

Informační systém ORG – nová kompetence Úřadu pro ochranu
osobních údajů

Praha, 13. 4. 2011 - Přijetím zákona č.111/2009Sb., o základních registrech dne 26. 3. 2009 byla Úřadu pro ochranu osobních údajů svěřena nová kompetence - v připravovaném systému Základních registrů vytvářet a přidělovat následující neveřejné identifikátory:

  • Zdrojové identifikátory fyzických osob (dále jen ZIFO)
  • Agendové identifikátory fyzických osob (dále jen AIFO)

a zároveň vést jejich seznam. Dále pak na základě zákonného požadavku agendových informačních systémů převádět AIFO jedná agendy na AIFO agendy jiné. Pro informační systém, který by měl tyto požadavky zajistit, se během přípravy zákona vžilo označení ORG a to mu také nakonec zůstalo.

Záměrem tohoto základního zákona eGovernmentu bylo upravit informační systémy státní a veřejné správy tak, aby občan nebyl stále nucen obíhat úřady s náručí dokumentů a jejich pomocí dokazovat to i ono. Proto zákon zavádí následující úpravy:

  • definuje několik Základních registrů, jejich údaje budou referenční a tudíž platné pro všechny agendy státní i veřejné správy. Stačí tedy, že občan prokáže Úřadu svou totožnost (v budoucnu např. elektronický občanský průkaz) a úředník si všechny další informace, které potřebuje pro výkon své agendy a na které má ze zákona právo, dokáže zjistit sám. Pokud se ukáže, že referenční údaj se neshoduje s údajem občana, nastartuje úředník mechanismus, který zajistí opravu neplatného referenčního údaje.

  • aby nebylo možno mimo zákonný rámec spojovat údaje o občanovi vedené v různých agendách, zavádí pro občana vícenásobnou digitální identitu – tzn., že v různých agendách je občan veden pod odlišným identifikátorem (AIFO). Vyváření a transformace AIFO je právě úkolem Informačního systému ORG (tento systém je také označován jako „převodník identifikátorů“).

  • jediným místem, které umí převést AIFO jedné agendy na AIFO agendy jiné je Informační systém ORG.

  • AIFO je generováno ze ZIFO. ZIFO je Informačním systémem ORG vytvořen, jakmile je občan zapsán v informačních systémech evidence obyvatel nebo cizinců. Všechny AIFO občana jsou vytvářeny z jeho ZIFO a z AIFO nelze zpětně ZIFO odvodit. Všechny ZIFO a AIFO jsou uloženy v Informačním systému ORG, ale nejsou v něm uložena jména ani jiné identity občanů, kterým příslušné identifikátory patří.

  • z výše uvedeného je patrno, že zákon se vůbec nedotýká a ani nezakazuje používání rodných čísel. Zákon pouze ruší současnou praxi užívání rodného čísla jako univerzálního identifikátoru státní a veřejné správy a zakazuje užívání jakéhokoliv univerzálního identifikátoru pro získávání údajů z agend jiných. Také je nutno zdůraznit, že ZIFO i AIFO jsou identifikátory neveřejné, takže občan se je nemusí učit, nezná je a hodnoty těchto identifikátorů ho vlastně vůbec nezajímají.

Aby mohl Úřad pro ochranu osobních údajů tuto novou kompetenci plnit, začal po publikování zákona s přípravou požadovaného sytému. V souladu s projekty ostatních Registrů připravil požadovanou dokumentaci a dne 18. 9. 2009 podal v rámci výzvy 03 Integrovaného operačního programu žádost o spolufinancování projektu „Informační systém ORG v systému základních registrů“ z prostředků Evropské unie. Po úpravě žádosti obdržel Úřad pro ochranu osobních údajů 30. 11. 2009 schválení tohoto projektu včetně příslušných podmínek - tzv. právní akt.

Zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka Informačního systému ORG“ bylo zahájeno 2. 3. 2010.

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 6 uchazečů – v abecedním pořadí to byly firmy ANECT a.s., HEWLETT-PACKARD s.r.o., ICZ a.s., Siemens IT Solutions and Services, s.r.o., TESCO SW a.s. a T-Systems Czech Republic a.s. Nabízené ceny navrhovaných systémů včetně čtyřletého servisu se pohybovaly v rozsahu od 119 518 284,- Kč až do 299 113 869,- Kč, ceny systémů samotných pak v rozsahu od 88 560 540,- Kč do 202 043 358,- Kč.

Hodnotící komise vyloučila jednoho uchazeče pro nesplnění podmínek a 25. 6. 2010 doporučila vybrat jako nejvýhodnější nabídku firmy TESCO SW a.s. Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů dne 2. 7. 2010 rozhodl o vítězi soutěže v souhlasu s tímto doporučením. Cena vybraného systému je 131 820 000,- Kč, 85 % požadované částky bude hrazeno z fondů Evropské unie. Samotný servis systému již z prostředků EU spolufinancován není.

Námitky tří uchazečů proti rozhodnutí byly předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů zamítnuty 30. 7. 2010, 11. 8. 2010 podal jeden z uchazečů námitky proti rozhodnutí k ÚOHS.

10. 1. 2011 ÚOHS správní řízení zastavil a potvrdil původní výběr uchazeče. Dne 9. 2. 2011 byla proto s firmou TESCO SW a.s. uzavřena smlouva o dodávce Informačního systému ORG. Podle současné legislativy by měl tento systém spolu se základními registry vstoupit do ostrého provozu 1. 7. 2012.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Informační systém ORG > Provoz ORG > Tiskové zprávy > 13. 4. 2011 - Tisková zpráva - Informační systém ORG – nová kompetence ÚOOÚ

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém