Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Agenda TFTP

 
 
 

Informace pro žadatele

Tento text je určen obyvatelům členských států Evropské unie, kteří si přejí aktivně využít svého práva na přístup k informacím o zpracovávaných osobních údajích a práv navazujících v programu TFTP - Programu sledování financování terorismu (Terrorist Finance Tracking Program) Spojených států amerických. Obsahuje všechny potřebné formuláře a informace k nim.

V programu TFTP jsou ministerstvu financí Spojených států amerických výhradně za účelem předcházení, vyšetřování, odhalování nebo stíhání terorismu nebo jeho financování poskytovány údaje o finančních transakcích a související údaje uchovávané na území Evropské unie.

Ministerstvo financí Spojených států amerických přijímá a jako příslušný orgán Spojených států amerických vyřizuje žádosti státních občanů členských zemí Evropské unie a těch, kdo v těchto zemích mají trvalý pobyt. Komunikace probíhá v angličtině a prostřednictvím určeného orgánu dozoru nad ochranou osobních údajů; v České republice to je prostřednictvím Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“).

Zájemci - žadatelé tu naleznou všechny formuláře a potřebné doprovodné informace ve stejné formě a rozsahu jako v ostatních členských státech EU. Žádat o informace, zda jsou zájemcovy osobní údaje pro potřeby programu TFTP zpracovávány, lze v kterémkoli členském státu EU prostřednictvím instituce, která je uvedena v příloze č. 1.

Práva žadatelů jsou upravena v článcích 15 a 16 Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu (dále jen „dohoda o TFTP“)1. V článku 15 je garantováno právo vyžadovat přístup k vlastním osobním údajům zpracovávaným podle dohody o TFTP. Článek 16 zakotvuje právo na opravu, výmaz nebo blokování osobních údajů. Od každého, kdo si přeje tato práva využít, je požadováno vyplnění identifikačního formuláře (A), podle povahy žádosti formuláře B nebo C, popř. obou a konečně zmocnění pro Úřad (formulář D). Bez těchto dokladů ministerstvo financí USA žádost nevyřídí.

Vysvětlující informace a pokyny pro žadatele doplňují seznam osobních dokladů, jimiž prokazují totožnost občané a další obyvatelé ve všech členských státech EU (příloha 2), a seznam kontaktních údajů zprostředkujících orgánů dozoru nad ochranou osobních údajů (příloha 1).

Doplňující informace

Ministerstvo financí USA umístilo na svých veřejných internetových stránkách informace týkající se TFTP a jeho účelu, kontaktní údaje pro případné dotazy a informace o postupech pro uplatnění práv uvedených v článcích 15 a 16, informace o dostupnosti prostředků správní a v případě potřeby soudní nápravy v USA v souvislosti se zpracováním osobních údajů podle dohody o TFTP.

Při podávání žádostí - nikoli jejich vyřizování - se žadatelé setkají s určitými rozdíly, vyplývajícími z právního řádu členského státu EU. Ty se týkají výlučně pořizování kopií osobních dokladů v rámci procedury prokazování a ověřování totožnosti žadatele. Postup používaný Úřadem vyplývá z toho, že v České republice je pořizování kopií občanských průkazů a cestovních pasů vydaných Českou republikou vázáno na výslovné zákonné zmocnění nebo souhlas držitele dokladu2. Kopie osobního dokladu opatřená vlastnoručním podpisem žadatele, je povinnou součástí žádosti, ale Úřad současně nemá zákonné zmocnění k pořizování takových kopií. Proto bude přiložení kopie vyžadovat od žadatele.


1 Rozhodnutí Rady ze dne 28. června 2010 2010/412/EU o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu jménem Evropské unie i text dohody o TFTP byly uveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie L 195 dne 27.10.2012.

2 §§ 15a a 16a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech a §§ 2 a 34a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákona o cestovních dokladech).

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Zahraničí > Agenda TFTP

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém