Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení)

 

Azylové a uprchlické právo z pohledu ochrany osobních údajů - archiv dokumentů

 
 
 

Mezinárodní uprchlické právo

Cílem mezinárodního uprchlického práva je zajištění ochrany osob žádajících o mezinárodní ochranu před pronásledováním a osob, kterým byl udělen status uprchlíka. Mezinárodní uprchlické právo je tvořeno množstvím mezinárodních a národních právních předpisů, včetně obyčejového mezinárodního práva. Mezinárodní uprchlické právo je přirozeně tvořeno také řadou lidskoprávních dokumentů.

Souhrn právních dokumentů týkajících se azylového a uprchlického práva, včetně vnitrostátní azylové legislativy, je k dispozici na internetových stránkách Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/zakladni-informace/pravni-dokumenty.html.


Azylové aqius a právo EU

Členské státy Evropské unie přijaly od roku 1999 mnoho důležitých legislativních opatření s cílem řešit problematiku azylu na evropské úrovni a vytvořit Společný evropský azylový systém s harmonizovanými pravidly, postupy a podmínkami. Zákony a zvyklosti Evropské unie v současné době podstatně ovlivňují vývoj v oblasti ochrany uprchlíků v Unii i mimo ni. Ústředním pojmem společné azylové politiky a také hlavním cílem je společný evropský azylový systém (SEAS). Cílem SEAS jsou plně harmonizované azylové politiky jednotlivých členských států zahrnující všechny fáze řízení o mezinárodní ochraně. Proces budování SEAS probíhal ve dvou fázích. První fáze zahrnovala přijetí minimálních standardů týkající se azylového řízení. Druhá fáze spočívala ve zvýšení dosažených standardů v první fázi budování SEAS a byla ukončena v červnu roku 2013.

Aktuálně je v rámci SEAS uplatňován tzv. Post-stockholmský program neboli sdělení Evropské komise "Otevřená a bezpečná Evropa: cesta k realizaci", jehož cílem v oblasti SEAS je důsledná implementace a soudržné uplatňování předpisů SEAS.

Hlavní právní předpisy tvořící azylovou legislativu Evropské unie naleznete zde: http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/zakladni-informace/pravni-dokumenty/evropska-unie-a-azylove-acquis.html.

 

Problematika ochrany a zpracování osobních údajů v evropském azylovém právu

Směrnice 2005/85/ES - o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka
Čl. 11 odst. 2 písm. b) - členské státy mohou stanovit žadatelům o azyl povinnost předkládat doklady, které vlastní a které jsou důležité pro posouzení žádosti.  
Čl. 11 odst. 2 písm. e) - příslušné orgány mají právo pořídit fotografii žadatele o mezinárodní ochranu.
Čl. 16 odst. 1 - členský stát má povinnost zajistit přístup právního zástupce nebo poradce žadatele o azyl k informacím, které se nachází ve spisu žadatele. Výjimku mohou učinit členské státy z následujících důvodů: bezpečnost státu, bezpečnost organizací nebo osob poskytujících informace nebo bezpečnost osob, jichž se informace týkají, nebo pokud by byly ohroženy zájmy šetření v souvislosti s posuzováním žádostí o azyl příslušnými orgány členských států nebo mezinárodní vztahy členských států.

Směrnice č. 2011/95/EU - o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany
Čl. 22 – Členské státy poskytují osobám požívajícím mezinárodní ochrany co nejdříve poté, co jim bylo přiznáno postavení uprchlíka nebo status doplňkové ochrany, přístup k informacím o právech a povinnostech týkajících se dotyčného postavení či statusu v jazyce, kterému rozumí nebo o němž lze důvodně předpokládat, že mu rozumí.

Směrnice 2001/55/ES - o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími
Čl. 10 – Institut dočasné ochrany v rámci hromadného přílivu vysídlených osob (zda se jedná o hromadný příliv konstatuje Rada rozhodnutím na návrh Komise): členské státy mají právo zpracovávat (evidovat) osobní údaje uvedené v příloze II této Směrnice ve vztahu k osobám požívajícím na jejich území dočasné ochrany.

Nařízení Rady 1030/2002/ES - kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí
Čl. 4 - osoba, jíž je vydáno povolení k pobytu, má právo ověřit osobní údaje uvedené v povolení k pobytu a případně požadovat provedení oprav nebo výmazů.
V rámci přílohy jsou definovány kategorie osobních údajů, které by měl štítek k povolení pobytu obsahovat.

Nařízení Rady 604/2013/EU - kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění)
Čl. 4 odst. 1 písm. e) - informační povinnost vůči subjektu údajů: po podání žádosti o mezinárodní ochranu informují příslušné orgány žadatele písemně v jazyce, jemuž žadatel rozumí, o skutečnosti, že si mohou mezi sebou o žadateli vyměňovat údaje za účelem plnění povinností podle tohoto Nařízení.
Čl. 5 odst. 6 – informace z osobního pohovoru se žadatelem mají povinnost příslušné orgány shrnout písemně a dát toto shrnutí žadateli případně jeho právnímu zástupci včas k dispozici.

Institut přemístění žadatele: čl. 29 - čl. 33 Nařízení
Čl. 31 odst. 1 – členský stát, který provádí přemístění žadatele nebo jiné osoby uvedené v čl. 18 odst. 1 písm. c) nebo d) Nařízení sdělí příslušnému členskému státu o osobě, která má být přemístěna, osobní údaje, které jsou vhodné, přiměřené a důležité a to za účelem poskytnutí vhodné pomoci dotčené osobě, včetně okamžité zdravotní péče.
Tyto údaje se sdělují v přiměřené době před přemístěním tak, aby příslušné orgány podle vnitrostátního práva měly dostatek času přijmout nezbytná opatření.
Čl. 32 – výměna údajů o zdravotním stavu žadatele před jeho přemístěním – informace lze předat z jednoho členského státu do druhého pouze s výslovným souhlasem žadatele nebo jeho zástupce. Pokud není žadatel schopen udělit souhlas, lze informace předat i bez souhlasu za účelem ochrany životně důležitých zájmů žadatele nebo jiné osoby.
Zpracování osobních údajů o zdravotním stavu provádí pouze odborný zdravotní pracovník, který je vázán povinností zachovávat profesní mlčenlivost.
Informace se předávají pouze mezi odbornými zdravotními pracovníky případně osobami vázanými profesní mlčenlivostí.
Neudělení souhlasu nebo jeho odmítnutí není překážkou pro přemístění žadatele.

Institut sdílení informací mezi členskými státy – tzv. správní spolupráce
Čl. 34 – sdílení informací mezi členskými státy: na požádání sdělí každý členský stát kterémukoli členskému státu, který o to požádá, osobní údaje o žadateli, které jsou vhodné, důležité a přiměřené pro určení příslušného členského státu, posouzení žádosti o mezinárodní ochranu, splnění povinnosti vyplývající z tohoto Nařízení.
Odstavec 2 uvedeného článku uvádí následně taxativní výčet informací (osobních údajů), které lze sdělit. Dále je stanovena čl. 34 odst. 5 Nařízení pětitýdenní lhůta pro poskytnutí odpovědi a povinnost provést výměnu informací pouze mezi orgány, které členské státy oznámily Komisi jako orgány pověřené k plnění povinností vyplývajících z tohoto Nařízení, viz odstavec 6.
Odstavec 9 zakotvuje právo žadatele být na vlastní žádost informován o všech zpracovávaných údajích o jeho osobě, právo na opravu nepřesných údajů, případně jejich výmaz. V případě odepření těchto práv, právo podat žalobu nebo stížnost u příslušných orgánů, soudů členského státu, který právo odepřel.
Odstavec 11 stanoví povinnost uchovávat vyměňované údaje pouze po dobu nezbytnou pro splnění účelu, kvůli kterému byly vyměněny.

Zabezpečení a ochrana údajů
Čl. 38 – povinnost členských států zabránit protiprávnímu, neoprávněnému přístupu ke zpracovávaným údajům,  jejich zveřejnění, pozměnění, ztrátě – dohled nad zákonností zpracování provádí orgán dozoru určený podle směrnice 95/46/ES (ÚOOÚ).

 

Další informace k problematice azylu včetně vnitrostátních právních předpisů jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra v sekci Azyl, migrace a intergrace, http://www.mvcr.cz/azyl-migrace-a-integrace.aspx.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Schengen (informační systémy EU) > Azylové a uprchlické právo z pohledu ochrany osobních údajů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém