Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

č. 3/2005 - Banky a telefonické poskytování informací o RPSN

 
 
 

Zveřejněno ve Věstníku č. 39/2005

Úřad pro ochranu osobních údajů k problémům z praxe č. 3/2005

říjen 2005

V poslední době narůstá počet písemných i telefonických stížností a dotazů na postup některých bank při poskytování telefonických informací o roční procentuální sazbě nákladů (RPSN).

RPSN vypovídá o úrovni platebních podmínek úvěru. Prostřednictvím RPSN tak lze posoudit výhodnost úvěru a klient tím získává možnost porovnat produkty jednotlivých bank. Povinnost informovat spotřebitele o výši tohoto ukazatele je uložena § 3 zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb. Základními vstupními parametry pro stanovení tohoto ukazatele jsou výše úvěru, údaj o termínu poskytnutí úvěru, informace o výši jednotlivých splátek, poplatků, případných dalších plateb a informace o lhůtě jejich splatnosti. Při výpočtu se tedy zohlední nejen platby splátek (jistiny a úroků), ale také další platby nákladů na spotřebitelský úvěr, které ukládá zákon o spotřebitelském úvěru, např. poplatky vážící se k uzavření smlouvy, k posouzení žádosti o úvěr atd.

Informace o tom, jak „drahá“ půjčka bude, lze u většiny bank zjistit prostřednictvím infolinky, zřízené bankou. Přestože volající žádá pouze údaje o nabízeném produktu a nikoli o úvěr samotný (volající se tak nestává klientem banky), banka před poskytnutím informací požaduje osobní údaje volajícího, a to ve značném rozsahu. Obvyklým požadavkem jsou rodné číslo, místo narození, bydliště (ulice, PSČ, obec, okres), pevná linka, rodinný stav, druh bydlení, nejvyšší dosažené vzdělání, pracovní zařazení, pracovní pozice, děti, název zaměstnavatele, telefon do zaměstnání, obor činnosti, doba v současném zaměstnání, doba v předchozím zaměstnání, čistý měsíční příjem, splácení jiného úvěru, vlastnictví běžného či sporožirového úvěru, informace, zda je volající klientem banky, zda si přeje žádat s manželkou, kam by se dostavil na pobočku a z jakého zdroje se volající dozvěděl o nabídce banky.

I v případě, že je banka žádána pouze o informace o produktu a nikoli o produkt samotný, tedy volající nehodlá ještě uzavřít smlouvu o úvěru, může banka požadovat některé údaje. Pokud banka požaduje osobní údaje včetně identifikátorů (jméno, příjmení atd.), musí při této činnosti postupovat podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Banka tedy nemůže podmiňovat poskytnutí informací o RPSN, které jí ukládá zvláštní zákon, poskytnutím osobních údajů volajícího, neboť ze zvláštního zákona nevyplývá nutnost sdělovat informace v podobě vytvořené na základě údajů týkajících se konkrétní osoby. Vzhledem k tomu, že poskytování informací o produktech banky nelze označit za bankovní obchody, není možné tuto činnost banky subsumovat pod § 37 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví povinnost bank pro účely bankovních obchodů zjišťovat a zpracovávat osobní údaje o osobách, vyjma citlivých údajů o fyzických osobách, potřebné k tomu, aby bylo možné bankovní obchod uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik pro banku.

Na banky se tudíž nevztahuje výjimka podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně osobních údajů. Banky tím, že volajícího neinformují, že jím sdělené údaje jsou zaznamenávány a i ukládány, mohou porušovat § 11 odst. 1 a 2 zákona o ochraně osobních údajů, jež stanoví, že správce je při shromažďování osobních údajů povinen informovat subjekt údajů o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou jeho osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem je bude zpracovávat a komu mohou být jeho osobní údaje zpřístupněny. Banka musí volajícího v tomto případě rovněž informovat o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21. V případě, kdy správce zpracovává osobní údaje získané od subjektu údajů, musí poučit subjekt údajů o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné. Je-li subjekt údajů povinen podle zvláštního zákona osobní údaje pro zpracování poskytnout, poučí jej správce o této skutečnosti, jakož i o následcích odmítnutí poskytnutí osobních údajů.

Podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně osobních údajů je správce povinen shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Rodné číslo v tomto případě banka požadovat nemůže. Mohla by vyžadovat datum narození, neboť věk může ovlivnit výši úvěru. Nadbytečné jsou i místo narození, ulice, PSČ, obec, okres, pevná linka a telefon do zaměstnání.

Podle předběžných zjištění si banky takto zjištěné osobní údaje zaznamenávají a po určitou dobu je uchovávají. Podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona smí správce uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví. V případě použití pro tyto účely je třeba dbát práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů a osobní údaje anonymizovat, jakmile je to možné. Vzhledem k tomu, že je požadována pouze informace a volající se nestává klientem, nesmí banka osobní údaje dále zpracovávat, ani ukládat, ale po vyhodnocení dotazu musí být okamžitě zlikvidovány.

S přihlédnutím k argumentu o nemožnosti zařazení poskytování informací pod bankovní obchody se na banky nevztahuje výjimka § 18 odst. 1 a banky by tak v případě zpracování osobních údajů porušily i § 16 zákona o ochraně osobních údajů, který říká, že ten, kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje nebo změnit registrované zpracování podle tohoto zákona, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu před zpracováváním osobních údajů.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > K problémům z praxe > č. 3/2005 - Banky a telefonické poskytování informací o RPSN

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém