Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Bratislava, 29.–30. 9. 2008 - archiv dokumentů

 
 
 

Bratislava hostila zástupce evropských dozorových orgánů na jejich pravidelném, tentokráte XVIII., setkání zaměřeném na praktické problémy v oblasti ochrany osobních údajů. Jednání probíhala ve dnech 29. – 30. 9. 2008 a měla vymezena sedm hlavních témat.

Prvním tématem semináře byla problematika výkonu inspekční činnosti a vyšetřovacích pravomocí dozorových úřadů. Referáty i diskuze zdůraznily potřebu zajišťovat jak preventivní výkon dozoru, tedy ex officio anebo z podnětu správce, tak následný výkon dozoru na základě stížnosti. Stejně tak byla zdůrazněna oprávnění dozorového orgánu publikovat rozhodnutí, jimiž bylo zjištěno porušení zákona o ochraně osobních údajů, a to včetně přiměřené identifikace subjektu, jenž se předmětného porušení dopustil.

Následující program se soustředil na záležitosti úkolů dozorových orgánů v souvislosti se vstupem nových členských států Evropské unie do schengenského prostoru. Referáty doložily, že dozorové orgány své nové úkoly zvládají velmi dobře a jejich aktivity významně přispěly a přispívají k úspěšnému začlenění jednotlivých států do Schengenu. Nadto působení dozorových orgánů úspěšně napomáhá k eliminaci dříve velmi rozšířené právní pověry, podle níž ochrana osobních údajů fakticky znamená zákaz jejich zpracování.

Program prvního dne byl zakončen tématem ochrana osobních údajů a masmédia. Hlavním úkolem v této oblasti nepochybně musí být nalezení rovnováhy mezi ochranou osobních údajů a právem na svobodný přístup k informacím a svobodu projevu. Nicméně právní řády v této oblasti ne vždy zakotvují věcně akceptovatelný model řešení předmětného konfliktu zájmů. Riziko invaze sdělovacích prostředků do soukromí navíc ještě zvyšuje možnost využití nových technologií. Zdůrazněna byla i potřeba přiměřeným způsobem a prostředky chránit identitu subjektů údajů.

Druhý den jednání byl zahájen problematikou bezpečnosti zpracování osobních údajů. V této souvislosti byl podtržen význam zpracování bezpečnostního projektu, do něhož mohou být zapojeny i specializované firmy. Část diskuze byla věnována i tomu, jak posuzovat narušení bezpečnosti dat, ke kterému došlo, navzdory dokonalému a dokonale realizovanému bezpečnostnímu projektu, v důsledku selhání jednotlivce, zejména zaměstnance.

Další jednání se věnovalo tzv. whistleblowingu, tedy systému umožňujícímu jakémukoli zaměstnanci sdělit přímou cestou vedení společnosti svoje poznatky ohledně nekalých praktik v rámci tohoto subjektu. Některé státy již dokonce mají v tomto ohledu přijatu zvláštní legislativu. Bylo uvedeno, že tento systém má v některých případech opodstatnění, například v boji proti úplatkářství. Nicméně musí být založen na naprosté dobrovolnosti a k získaným informacím, které mohou být uchovávány pouze po omezený časový úsek, může mít přístup pouze nejužší vedení společnosti. Jeho užití musí sloužit výhradně k eliminaci opravdu závažných rizik. Další doposud nevyřešenou otázkou je, zda mohou být akceptována i anonymní oznámení.

Šestým problémovým okruhem bylo zpracování zaměstnaneckých osobních údajů. Zde se jednání soustředila především na problematiku monitorování na pracovišti, které by mělo být co nejméně invazivní a mělo by být uplatňováno pouze v prostorách se zvýšenými riziky. Zásada přiměřenosti byla zdůrazněna i vůči jakýmkoli dalším zpracováváním osobních údajů o zaměstnancích.

Odborný program byl završen výměnou zkušeností z oblasti kamerového dozoru. Ze všech příspěvků vyplynulo, že instalace kamerových systémů je jistým současným fenoménem, který nepochybně má svá pozitiva, ale zároveň může závažným způsobem narušit soukromí. Určité prostory by proto měly být pro instalaci těchto zařízení zcela vyloučeny. Současná doba také nazrává k přijímání speciálních právních úprav, v nich by především byly zakotveny akceptovatelné účely užití kamerových systémů.

Na závěr lze doplnit, že čeští zástupci svými prezentacemi opětovně doložili velmi dobrý mezinárodní zvuk Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ten se, jak pevně věříme, znovu potvrdí i v březnu 2009, kdy se bude XIX. Case Handling Workshop odehrávat právě v Praze. S potěšením také můžeme poznamenat, že v souvislosti s jednáními se opět uplatnila nadstandardní spolupráce zaměstnanců českého a slovenského úřadu.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Zahraničí > Case Handling Workshop > Bratislava, 29.–30. 9. 2008

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém