Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > GDPR stručně

 

č. 1/2002 - Výpisy ze zdravotní dokumentace - archiv dokumentů

 
 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů k problémům z praxe - č. 1/2002

Řada dotazů adresovaných v poslední době Úřadu se týká problematiky úhrady za výpis ze zdravotní dokumentace

Důvodem pro vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů k problematice výpisů ze zdravotnické dokumentace jsou některá vyjádření uváděná začátkem roku 2002 na stránkách tisku, jejichž obsahem je spor, zda si lékař smí nechat pacientem zaplatit za výpis ze zdravotnické dokumentace.

Česká lékařská komora, stejně jako Všeobecná zdravotní pojišťovna v této souvislosti vyjádřily názor, že za tuto činnost lze žádat úhradu pacientem, Svaz pacientů ČR je naopak názoru opačného a odvolává se přitom na ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů").

Podle názoru Úřadu pro ochranu osobních údajů se ani jedna ze stran sporu nezabývá základní otázkou, kterou je nezbytné zodpovědět, a to otázkou, co "výpis ze zdravotnické dokumentace" jako dokument o zdravotním stavu pacienta vlastně obsahuje, a jaká je jeho právní úprava. Z tohoto důvodu je vyjadřovaný vztah ustanovení § 12 zákona o ochraně osobních údajů, jehož obsahem je povinnost správce (zdravotnické zařízení) jednou za kalendářní rok bezplatně subjektu údajů (pacientovi) na základě písemné žádosti poskytnout informace o osobních údajích o něm zpracovávaných a ustanovení zvláštních právních předpisů obsahujících úpravu výpisu ze zdravotní dokumentace, nesprávný a nepřesný.

Úřad pro ochranu osobních údajů se domnívá, že základním východiskem pro posouzení této záležitosti je zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 260/2001 Sb., a to část, jejímž obsahem je poskytování zdravotní péče (§ 11), jejíž nedílnou součástí je posudková činnost (§ 21). Současně je nutné v této souvislosti odkázat na část pátou zákona o péči o zdraví lidu, jejímž obsahem je zpracovávání osobních údajů souvisejících se zajišťováním zdravotní péče. I když se v zákoně o péči o zdraví lidu pojem "výpis ze zdravotní dokumentace" nevyskytuje, je existence tohoto dokumentu již obsahem navazujících nebo prováděcích právních předpisů, které se zejména zabývají posuzováním zdravotní způsobilosti (např. zákon č. 218/1999 Sb., (branný zákon), zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 127/1996 Sb., vyhláška ministerstva vnitra č. 324/2001 Sb., apod.).

V případě vykazování zdravotní péče podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (Metodické opatření MZ č. POJ 2773/5/95) se výpis ze zdravotní dokumentace považuje za administrativní úkon praktického lékaře popř. registrujícího lékaře, který je prováděn např. pro jiné zdravotnické pracoviště nebo pro nově registrujícího lékaře pro zajištění návaznosti zdravotní péče. Z tohoto výčtu vyplývá, že obsahem výpisu ze zdravotnické dokumentace mohou být i jiné než osobní údaje pacienta nebo údaje o zdravotním stavu pacienta (subjektu údajů).

Bylo by tedy potřebné definovat vztah mezi výpisem ze zdravotnické dokumentace a informacemi o osobních údajích. Podle názoru Úřadu pro ochranu osobních údajů informace o osobních údajích, poskytovaná podle § 11 odst. 1 popřípadě podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů neznamená, že jsou subjektu údajů sděleny přímo ony osobní údaje (respektive jejich obsah), ale jde o informaci, jejíž nedílnou součástí je informace o "rozsahu osobních údajů" (§ 11 odst. 1), popřípadě informace "o osobních údajích o něm zpracovávaných" ( § 12 odst. 2). Pokud by tedy pacient požadoval takové informace, pak má nárok na jejich obdržení jednou ročně zdarma, protože zvláštní zákony (zákon o péči o zdraví lidu či zákon o veřejném zdravotním pojištění) toto právo nijak neomezují.

Jedná-li se ovšem Svazu pacientů ČR o to, aby pacient obdržel vlastně opis celé zdravotnické dokumentace či její části, pak se v tomto případě na § 12 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů dovolávat nelze.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > K problémům z praxe > č. 1/2002 - Výpisy ze zdravotní dokumentace

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém