Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > Pokyny Sboru

 

č. 1/2005 - Sdělení Úřadu k informacím o šíření TBC

 
 
 

ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
K PROBLÉMŮM Z PRAXE

č. 1/2005

Aktualizace: červen 2009

Sdělení Úřadu k informacím o šíření TBC

Zveřejněno ve Věstníku č. 38/2005

V minulosti se v několika případech v tištěných i elektronických médiích objevila informace, že zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, brání výměně informací o osobách nakažených infekčními chorobami mezi zdravotnickými zařízeními a dalšími institucemi.

V daném případě jde o hrubou dezinterpretaci zákona o ochraně osobních údajů. Tento zákon nejen že nebrání v daném případě výměně informací mezi příslušnými institucemi, dokonce s takovými situacemi počítá a respektuje zvláštní právní úpravy. Ustanovení § 9 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů stanoví, citlivé osobní údaje /tedy ve smyslu § 4 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů i údaj o zdravotním stavu/ je možné bez souhlasu jejich subjektů zpracovávat /podle § 4 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů rovněž i předávat/, jestliže se jedná o zpracování při zajišťování zdravotní péče, ochrany veřejného zdraví, zdravotního pojištění a výkon státní správy v oblasti zdravotnictví podle zvláštního zákona nebo jde-li o posuzování zdravotního stavu v jiných případech stanovených zvláštním zákonem.

Zvláštními zákony při výkonu správy v oblasti zdravotnictví jsou zejména zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 74 písm. b) zákona o péči o zdraví lidu, jsou zaměstnanci státu v orgánech státní zdravotní správy a zaměstnanci kraje zařazeni do krajského úřadu oprávněni za účelem zjišťování podkladů potřebných k zabezpečení výkonu státní správy na úseku zdravotnictví vyžadovat od odborných pracovníků ve zdravotnictví potřebná sdělení, vyjádření a vysvětlení. Současně mohou pověření zdravotničtí pracovníci orgánu ochrany veřejného zdraví nahlížet dle § 67 odst. 10) písm. i) téhož zákona i do zdravotnické dokumentace pacientů.

Další oprávnění orgánů ochrany veřejného zdraví jsou upravena v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Tento zákon stanoví v § 62 odst. 1) osobě poskytující péči, která zjistí infekční onemocnění, podezření na takové onemocnění nebo úmrtí na ně, vylučování původců infekčních onemocnění nebo se o těchto skutečnostech dozví, povinnost ohlásit toto zjištění neprodleně, a to způsobem a v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Zákon o ochraně veřejného zdraví dále upravuje očkování a spolupráci orgánů ochrany veřejného zdraví se zdravotnickými zařízeními (§ 45), povinnost fyzické osoby, která onemocněla infekčním onemocněním nebo je podezřelá z nákazy, sdělit orgánu ochrany veřejného zdraví nebo lékaři na jejich výzvu okolnosti důležité v zájmu epidemiologického šetření /§ 64 písm. e)/. Orgán ochrany veřejného zdraví stanoví druhy a způsob provedení protiepidemiologických opatření v ohnisku nákazy (§ 67).

Orgány ochrany veřejného zdraví (Ministerstvo zdravotnictví, krajské hygienické stanice, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra) jsou oprávněny podle § 79 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně veřejného zdraví k zabezpečení povinností týkajících se ochrany a podpory veřejného zdraví zpracovávat citlivé údaje vypovídající o národnosti a zdravotním stavu fyzických osob, zahrnujícím diagnózy onemocnění, údaje o rizikovém chování, o splnění povinnosti podrobit se léčení, o počtu, druhu a závěrech lékařských prohlídek, údaje o expozici fyzických osob faktorům pracovního a životního prostředí, údaje o epidemiologii drogově závislých a citlivé údaje podle § 40 písm. c) tohoto zákona.

Krajské hygienické stanici náleží, podle § 82 odst. 2 písm. k) zákona o ochraně veřejného zdraví, nařizovat, organizovat, řídit a popřípadě i provádět opatření k předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních onemocnění a v tomto rozsahu též usměrňovat činnost zdravotnických zařízení a kontrolovat ji; určovat, s výjimkou § 68 odst. 2 tohoto zákona, zdravotnická zařízení, která provedou opatření k předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních onemocnění, a plnit s tím související úkoly. Dále krajské hygienické stanici náleží, dle § 82 odst. 2 písm. r) zákona o ochraně veřejného zdraví, provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a podílet se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek; kontrolovat a řídit místní programy ochrany a podpory veřejného zdraví.

Při výkonu státního zdravotnického dozoru orgány ochrany veřejného zdraví v rozsahu své působnosti mohou podle § 84 odst. 1 písm. v) zákona o ochraně veřejného zdraví nařídit z protiepidemiologických důvodů nebo ke zjištění zdravotního stavu fyzických osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné lékařské prohlídky a potřebná laboratorní a jiná vyšetření nutná k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění.

Je tedy zřejmé, že ochrana osobních údajů pacientů neznemožňuje výměnu potřebných údajů mezi zdravotnickými zařízeními a dalšími institucemi, ale pouze upravuje pravidla pro zacházení s těmito informacemi a odkazuje na zvláštní zákony, které stanoví pravomoc příslušných orgánů tyto citlivé údaje zpracovávat. To se však musí dít v souladu s platnou právní úpravou a to včetně dodržování povinností pracovníků určených orgánů zacházet s citlivými údaji pouze v souladu s platnými zákony a s ostatními právními předpisy.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > K problémům z praxe > č. 1/2005 - Sdělení Úřadu k informacím o šíření TBC

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém