Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

č. 1/2008 - Ke zveřejňování údajů v rámci insolvenčního rejstříku - archiv dokumentů

 
 
 

ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
K PROBLÉMŮM Z PRAXE

č. 1/2008

březen 2008

Ke zveřejňování údajů v rámci insolvenčního rejstříku

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2008, přinesl nové možnosti řešení úpadků dlužníků. Na rozdíl od dosavadní úpravy úpadkového práva by mělo být modernizované úpadkové řízení podstatně zefektivněno a zrychleno, dlužník byl měl být nově motivován řešit svůj úpadek a věřitelé by měli mít větší možnost probíhající úpadkové řízení ovlivnit. Cílem nového zákona je dosáhnout pružného a předvídatelného úpadkového řízení.

K tomu, aby úpadkové řízení bylo rychlé, hospodárné a transparentní, byl zákonem zřízen i insolvenční rejstřík (§ 419 insolvenčního zákona). Jedná se o veřejně přístupný informační systém veřejné správy, který obsahuje seznam dlužníků, insolvenčních správců, jakož i soudní (insolvenční) spisy, vč. informací a listin v nich obsažených. Kromě obecné informační funkce poslouží insolvenční rejstřík rovněž při vyrozumívání konkrétních osob, tj. při doručování písemností. Insolvenční zákon výslovně stanoví, že zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i při zvláštních způsobech doručování (§ 74 odst. 1).

V současné „úvěrové“ společnosti jsou otázky týkající se předlužení, platební neschopnosti či hrozícího úpadku stále diskutovány a z tohoto důvodu se Úřad pro ochranu osobních údajů opakovaně vyjadřuje např. k otázkám „vymahačského“ zveřejňování dlužníků (Stanovisko č. 1/2001), vyžadování nepřiměřeného množství osobních údajů v souvislosti s informováním o úrovni platebních podmínek úvěru (K problémům z praxe č. 3/2005) či k úvěrovým registrům, které podrobil kontrole zpracování osobních údajů.

Odborná i laická veřejnost si od nové úpravy insolvenčního práva slibuje značný přínos nejen v rámci řešení úpadku, ale s ohledem na veřejnost insolvenčního rejstříku také v oblasti uzavírání dohod či plnění závazků, totiž při předcházení zadlužení a platební neschopnosti. Očekává se, že insolvenční rejstřík se stane mj. prostředkem pro prověření situace obchodního partnera či zákazníka. Ačkoliv uvedené není v zákoně přímo upraveno, jedná se jistě o legitimní očekávání. Je však třeba zdůraznit, že i v rámci postupu podle nového insolvenčního zákona a také v souvisejících, zákonem přímo neupravených otázkách, je třeba respektovat pravidla pro zpracování osobních údajů a pro jejich ochranu.

Z pohledu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), zahrnuje postup podle insolvenčního zákona, včetně vedení insolvenčního řízení a provozování insolvenčního rejstříku, zpracování osobních údajů, jehož účel, pravidla i rozsah údajů jsou předepsány. Zákonné zmocnění zde tudíž fakticky eliminuje souhlas dotčených osob se zpracováním osobních údajů a proto dlužník, věřitel a případně i třetí osoby jsou povinny výkon zákona ve stanoveném rozsahu strpět, a to již v případě uvedení informací, včetně osobních údajů v insolvenčním návrhu a při jejich zapisování do seznamů dlužníků a insolvenčních správců.

V insolvenčním návrhu (§ 103 insolvenčního zákona) adresovaném soudu je dána povinnost uvést kromě obecných náležitostí a jmenných a adresních údajů také rozhodující skutečnosti, které svědčí o (hrozícím) úpadku. Konkrétněji pak u dlužníka insolvenční zákon vyžaduje předložit seznam majetku, vč. pohledávek s uvedením jeho dlužníků, seznam závazků (s uvedením věřitelů) a jednotlivé položky obou seznamů blíže charakterizovat, dále seznam zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Výše naznačené informace, které spolu s dalšími tvoří obsah spisu, insolvenční zákon ukládá zveřejnit. Výslovně totiž stanoví veřejnost insolvenčního rejstříku, který kromě seznamu insolvenčních správců a seznamu dlužníků zahrnuje vlastní insolvenční spis (§ 419 odst. 2 insolvenčního zákona). Co se týče zápisů identifikačních údajů dlužníků a správců do příslušných seznamů, je právní úprava dostatečně popisná. Pokud se však jedná o zveřejnění osobních údajů obsažených ve spisech, zákon na první pohled dostatečnou odpověď, kromě obecného prohlášení veřejnosti insolvenčního rejstříku, neposkytuje. Je přitom zřejmé, že insolvenční spis obsahuje množství informací, na nichž mohou mít zájem odlišné skupiny osob - věřitelé, další dlužníci a jiné osoby, obecně i širší veřejnost. Současně je třeba uvést, že v každém typovém případě se obvykle jedná o rozdílné množství informací podle zájmu zainteresovaných osob. Z tohoto důvodu je vhodné uvažovat o patřičné formě přístupu k informacím prostřednictvím insolvenčního rejstříku, tedy i v rámci zákonem „plošně“ nařízeného zveřejnění tak, aby vždy pro daného zájemce byly, pokud možno, přístupné jím účelně využitelné osobní údaje.

K tomu, aby bylo chráněno soukromí fyzických osob a osobní údaje zveřejňovány v nezbytném rozsahu, přiměřeném jednotlivým případům insolvence, stanoví § 422 odst. 1 insolvenčního zákona právo fyzické osoby, která učinila příslušné podání, požádat soud o to, aby některé z osobních údajů této osoby, obsažené v podání, (tedy i na listinách, které jsou součástí příloh podání) nebyly v insolvenčním rejstříku veřejně přístupné.

U ostatních osob se zveřejní jen jméno a příjmení (§ 422 odst. 2 insolvenčního zákona). V tomto směru insolvenční zákon tedy odráží § 5 odst. 3 zákona o ochraně osobních údajů, podle něhož při zpracování osobních údajů na základě zvláštního zákona musí být dbáno na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů. Pro upřesnění lze dodat, že případná újma by zde mohla být vyvolána „vystavením“ úplného soudního spisu volně k dispozici v rámci insolvenčního rejstříku na internetu.

Účel zveřejnění pomine uplynutím 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení. V tomto případě § 425 insolvenčního zákona nařizuje vyškrtnout dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupnit.

Žádost o znepřístupnění údajů podle cit. § 422 insolvenčního zákona je spojena s předcházejícím podáním adresovaným soudu, čemuž musí odpovídat postup soudu při zveřejňování písemností a informací v insolvenčním rejstříku podle § 421. K tomu, aby byly dodrženy povinnosti při zpracování osobních údajů podle § 5 zákona o ochraně osobních údajů, je nezbytné, aby podávající osoby byly soudem neprodleně vyzvány k řešení otázky zveřejnění osobních údajů, tj. k rozhodnutí využít výše naznačeného postupu podle § 422. Zveřejňování osobních údajů je stanoveno natolik obecně, že v jednotlivých případech je třeba určit konkrétní rozsah zveřejnění údajů, a sice s přihlédnutím k poměrům jednotlivých dlužníků, věřitelů i ostatních dotčených osob.

Zásadní význam má způsob nastavení a možnosti informačního systému insolvenčního rejstříku, na jehož správci, Ministerstvu spravedlnosti ČR, bude Úřad pro ochranu osobních údajů požadovat účelnou funkčnost rejstříku v podobě známé z jiných systémů veřejné správy, a to např. rozdělením rejstříku na veřejnou a neveřejnou část, či zřízení zvláštního přístupu k některým podrobnějším informacím v insolvenčním rejstříku obsahujícím osobní údaje (po prokázání totožnosti nebo po prokázání právního zájmu konkrétního zájemce).

Závěr: Insolvenční řízení je řízení soudní, tudíž kategorie a rozsah osobních údajů ze spisů uveřejňované v insolvenčním rejstříku budou v souladu se zákonem ve značné míře vymezovány rozhodnutím soudu, avšak konkrétní způsoby zveřejňování a další zpracování osobních údajů v informačním systému, jakož i další povinnosti s tím spojené (viz např. § 13 zákona o ochraně osobních údajů) jsou v případě stížností občanů či žádostí o nápravu podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů předmětem kontrolní činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > K problémům z praxe > č. 1/2008 - Ke zveřejňování údajů v rámci insolvenčního rejstříku

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém