Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

č. 2/2001 - Ke zpracování osobních údajů v souvislosti s poplatkem za komunální odpad - archiv dokumentů

 
 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů se zabýval několika stížnostmi na postup městských úřadů, které zpracovávají osobní údaje občanů v souvislosti se správou poplatku za domovní odpad. Stěžovatelé se pozastavovali nad rozsahem požadovaných údajů a tázali se na důvody, proč je třeba pro tento účel osobní údaje poskytovat.

Právní úprava platná do konce roku 2001

Zákon č.125/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 125/1997 Sb.“) umožňuje, aby obce na základě vlastní obecně závazné vyhlášky stanovily a vybíraly poplatek za komunální odpad vznikající na jejich území.

Správu poplatku vykonává obec, která jej na svém územním obvodu zavedla.

Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad a plátcem je vlastník nebo správce budovy či nemovitosti, kde komunální odpad vzniká.

Aby zajistila správu poplatku za komunální odpad, zahájila řada obcí zpracování osobních údajů jak o plátcích, tak i o poplatnících. Tato činnost se stala předmětem několika stížností. Úřad pro ochranu osobních údajů k nim zaujal následující stanoviska:

Zpracování osobních údajů o poplatnících

Zákon č. 125/1997 Sb. ani jiný relevantní právní předpis neukládají zajistit zvláštní shromažďování osobních údajů poplatníků pro účely výběru poplatku za komunální odpad. Dále je nutno připomenout, že rozúčtování je povinností plátce, který k tomu přiměřeně použije předpisy o usměrňování cen a služeb spojených s nájmem bytu.

Předmětné údaje tedy nelze zpracovávat s využitím ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 227/2000 Sb. (dále jen „zákon č. 101/2000 Sb.“) a s ohledem na nastíněné podmínky je zřejmé, že žádný další právní titul pro tuto činnost nepřichází v úvahu. Z toho dále vyplývá, že v uvedeném případě by se jednalo i o shromažďování nadbytečných osobních údajů v rozporu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/ 2000 Sb.

Vedení zvláštní evidence poplatníků k uvedeným účelům je tedy nepřípustné. Ke kontrole správnosti výběru poplatku však je nepochybně možné využít evidenci obyvatel vedenou podle zákona č. 133/ 2000 Sb.

Zpracování osobních údajů o plátcích

Správa poplatku se řídí zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Registraci plátců upravuje § 33 tohoto zákona.

Pokud obce postupují při zjišťování osobních údajů fyzických osob, které jsou plátci poplatků za komunální odpad, v souladu s tímto ustanovením, není jejich postup v rozporu se zákonem č. 101/ 2000 Sb.

Výše uvedenými ustanoveními je třeba se řídit až do konce tohoto roku. V roce 2002 však vstoupí v platnost nová právní úprava této problematiky, na kterou bychom vás chtěli již nyní upozornit.

Nová právní úprava platná od 1.1. 2002

V letošním roce Parlamentem ČR schválený zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů zrušuje zákon č. 125/1997 Sb. a zejména novelizuje zákon č. 565/1990 o místních poplatcích.

Zavádí poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek může být odváděn společným zástupcem za domácnost nebo za bytový dům (vlastníkem). Tento zástupce je však povinen oznámit obci jména a data narození osob, za které poplatek odvádí.

Uvedený zákon nabývá účinnosti dne 1.1. 2002.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > K problémům z praxe > č. 2/2001 - Ke zpracování osobních údajů v souvislosti s poplatkem za komunální odpad

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém