Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

č. 2/2002 - Evidence ubytovaných

 
 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů k problémům z praxe - č. 2/2002

Poznámka: V souladu s nově přijatými právními úpravami je tento text spolu s textem č. 3/2002 (Místní poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt) aktualizován a sloučen do aktuálně platného příspěvku k problémům z praxe č. 4/2005 (Evidence ubytovaných osob).

Aktualizace: srpen 2005

Odpověď na otázku, jakým povinnostem podléhají z hlediska zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") ubytovatelé, zda a v jakém rozsahu mohou či musejí zpracovávat bez souhlasu ubytovaných hostů jejich osobní údaje, je třeba rozdělit na dvě části podle dvou kategorií subjektů údajů - cizinců a tuzemských hostů. U každé z těchto dvou kategorií je totiž nutno vycházet z odlišné právní úpravy.

Pokud jde o cizince, je povinnost evidovat jejich osobní údaje v domovní knize stanovena ubytovateli § 101 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Rozsah údajů zapisovaných do domovní knihy je tímto ustanovením vymezen takto: jméno a příjmení ubytovaného cizince, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování.

Domovní kniha je pro účely kontroly policií, podle § 101 odst. 2 tohoto zákona, vedena v písemné podobě, digitalizovaná podoba je pro účely kontroly vyloučena. Postupuje-li ubytovatel v souladu s těmito ustanoveními, provádí zpracování osobních údajů stanovené zvláštním zákonem, pro které není třeba souhlasu subjektu údajů a které nepodléhá oznamovací povinnosti podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů.

Složitější je situace s evidencí tuzemských hostů ubytovacího zařízení. Povinnost vést ubytovací knihy s údaji tuzemských hostů v minulosti vycházela ze zákona č.135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů. Tento zákon však byl zrušen a nahrazen zákonem č. 133/2000 Sb. (o evidenci obyvatel). Zákon o evidenci obyvatel již neobsahuje kategorii "přechodný pobyt" a také neukládá ubytovatelům vést pro české a některé další občany ubytovací knihy při jejich pobytu.

Avšak jak u tuzemských hostů, tak u cizinců může povinnost zpracovávat jejich osobní údaje vycházet ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, v případech, kdy ubytovatel vybírá pro obec poplatek za rekreační a lázeňský pobyt (Viz: K problémům z praxe č. 3/2002 - Místní poplatky za rekreační a lázeňský pobyt).

I v místech, kde poplatek za rekreační a lázeňský pobyt vybírán není, je však. identifikace tuzemských ubytovaných hostů nezbytná pro uzavření a plnění smlouvy o ubytování podle §§ 754 - 759 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.), což splňuje výjimku pro zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.

K identifikaci ubytovaného v tomto případě postačují údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště či zaměstnavatele, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Lze ovšem evidovat i údaje o datu zahájení a ukončení pobytu a uhrazené částce. Uvedené osobní údaje je možné zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů také s ohledem na ochranu práv ubytovatele ve smyslu § 5 odst .2, písm. e) zákona o ochraně osobních údajů.

V případě, že je na jednom pokoji ubytováno více osob české statní příslušnosti, postačuje zpracování osobních údajů pouze jedné z nich a počet dalších ubytovaných osob. Osobou, která v tomto případě své osobní údaje poskytuje, je objednatel ubytování a služeb s ním spojených, který je podle § 754 odst. 2 občanského zákoníku povinen zaplatit ubytovateli cenu ve lhůtách stanovených ubytovacími řády. Je-li objednatelem každá z těchto osob individuálně, poskytují výše uvedené identifikační údaje všechny ubytované osoby.

Postupuje-li ubytovatel při zpracování osobních údajů tuzemských hostů tímto způsobem, rovněž není třeba souhlasu subjektu údajů a ani nepodléhá oznamovací povinnosti podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů.

Je však třeba zdůraznit, že přiřazování jakýchkoliv dalších osobních údajů nad uvedený rozsah či jejich zpracování k jinému účelu, než ke kterému byly shromážděny, a to jak v případě cizinců, tak tuzemských hostů, již výše uvedeným povinnostem podléhá.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > K problémům z praxe > č. 2/2002 - Evidence ubytovaných

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém