Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

č. 3/2002 - Místní poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt - archiv dokumentů

 
 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů k problémům z praxe - č. 3/2002

Poznámka: V souladu s nově přijatými právními úpravami je tento text spolu s textem č. 2/2002 (Evidence ubytovaných) aktualizován a sloučen do aktuálně platného příspěvku k problémům z praxe č. 4/2005 (Evidence ubytovaných osob).

Aktualizace: srpen 2005

Upravit podrobnosti o zavedení a vybírání místních poplatků obecně závaznou vyhláškou je právem obce, vycházejícím ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění (dále jen „zákon o místních poplatcích“). Tento zákon stanoví, které místní poplatky může obec zavést. Jedním z takových poplatků je i poplatek za lázeňský a rekreační pobyt podle § 1 písm. b) citovaného zákona. V § 3 zákona o místních poplatcích je pak stanoveno, které fyzické osoby poplatku podléhají, které jsou od poplatku osvobozeny, a také to, že poplatek pro obec vybírá ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. V § 13 téhož zákona je pak uvedeno, že v řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zvláštního předpisu, kterým je v tomto případě zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění.

Ubytovatel je podle § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem, kterým je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“)..

Citovaným ustanovením stanovený údaj o účelu pobytu je přitom nutné při zápisu do evidenční knihy formulovat pouze tak, jak vyplývá z ustanovení § 3 odst. 1 zákona o místních poplatcích: „Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.“

Osoby, které prokáží jiný důvod pobytu (např. služební cesta), poplatek neplatí, a uvedení tohoto jiného, jimi formulovaného a prokázaného účelu, je tedy v jejich zájmu. U osob, které poplatek platí, je možné uvádět pouze zákonem stanovený účel „léčení nebo rekreace“. Takto formulovaný účel by měl být zaznamenán u všech plátců poplatku, bez dalšího rozlišení, zda se jedná o „léčení“ nebo „rekreaci“. Samotný údaj „léčení“ ve spojení se zdravotní specializací lázeňského místa by v některých případech mohl být citlivým údajem vypovídajícím o zdravotním stavu ubytovaného. Zpracování tohoto citlivého údaje zákonem o místních poplatcích výslovně stanoveno není a vzhledem k jednotné sazbě za lázeňský i rekreační pobyt podle § 3 odst. 5 zákona o místních poplatcích ani není nutné.

Jakýkoliv dotaz na konkrétnější stanovení účelu pobytu neodpovídá účelu stanovenému zákonem o místních poplatcích, a je tak v rozporu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně osobních údajů.

Údaje, které zákonem o místních poplatcích stanoveny nejsou, tedy datum narození a rodné číslo ubytovaného, ubytovatel ani obecní úřad vyžadovat pro zápis do knihy nemůže. Podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může obec požadovat rodné číslo plátce poplatku. Tím však není ubytovaný, ale podle § 3 odst. 3 zákona o místních poplatcích fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Může tedy být požadováno pouze rodné číslo ubytovatele, který je fyzickou osobou.

Z hlediska zákona o ochraně osobních údajů je správcem osobních údajů ubytovatel, na kterého se v tomto případě vztahuje liberační ustanovení § 18 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů, vzhledem k tomu, že zpracování je ubytovateli uloženo § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích. Zpracování osobních údajů v evidenční knize proto nepodléhá oznamovací povinnosti podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > K problémům z praxe > č. 3/2002 - Místní poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém