Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení)

 

č. 4/2002 - Používání rodného čísla - archiv dokumentů

 
 
 

ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
K PROBLÉMŮM Z PRAXE

č. 4/2002

Aktualizace: červen 2009

Používání rodného čísla

Otázka používání rodného čísla není zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) speciálně upravena. V tomto ohledu se nejedná dokonce ani o citlivý údaj podle § 4 písmeno b) zákona. Přesto je svým způsobem rodné číslo osobním údajem do jisté míry výjimečným. Je to totiž jedinečný identifikátor, jeden z mála osobních údajů, které člověk během svého života nemění. Z toho důvodu bylo ostatně před lety zavedeno a používáno především pro účely sociálního zabezpečení. Postupně se rodné číslo stalo vhodným identifikátorem i pro jiné oblasti státní správy. Jeho výhody vyniknou zejména v souvislosti s přechodem manuálně vedených evidencí do počítačových informačních systémů. Většina z nich je totiž nastavena tak, aby se po zadání vstupního prvku – a bývá jím právě rodné číslo – zobrazila celá složka konkrétního subjektu údajů (chcete-li, konkrétní osoby).

Z výše uvedeného je však také zřejmé, jaké jsou nevýhody rodného čísla jako jednoznačného identifikátoru. Vzhledem ke značnému množství evidencí, do kterých je jedinec v moderním informačním světě zařazen, hrozí potenciální nebezpečí, že nesprávným nebo naopak záměrným užitím rodného čísla budou neoprávněným osobám zpřístupněny informace, ke kterým by se za jiných okolností dostat neměly a nemohly.

Využití rodných čísel upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, který v § 13 odst. 7 stanoví, že nakládat s rodným číslem je oprávněna pouze fyzická osoba, které bylo rodné číslo přiděleno, nebo její zákonný zástupce. Jinak lze rodné číslo využívat jen v případech stanovených v § 13c zákona o evidenci obyvatel, tedy jde-li o činnost ministerstev, jiných správních úřadů, orgánů pověřených výkonem státní správy, soudů, vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti, nebo notářů pro potřebu vedení Centrální evidence závětí. Dále lze rodná čísla používat, dá-li k tomu nositel rodného čísla nebo jeho zákonný zástupce souhlas a nebo stanoví-li tak zvláštní zákon. Stále zarážející je tedy fakt, s jakou urputností přetrvává ve společnosti, a bohužel i mezi právnickou veřejností představa, že pouze rodné číslo je jednoznačným identifikátorem a bez něj v podstatě nelze fyzickou osobu jednoznačně určit. Že tomu tak zdaleka není, dokazuje i samotný občanský zákoník, který vůbec neurčuje, jaké osobní údaje má účastník smluvního vztahu do smlouvy uvést. Z logické úvahy a pro posílení právní jistoty v oblasti závazkových vztahů pak lze dovodit, že fyzická osoba může být jednoznačně určena už např. jménem, příjmením, datem narození a adresou. Všechny tyto údaje lze jednoduše a bezpečně ověřit již při podpisu smlouvy, aniž by k tomu bylo třeba většího úsilí. Stejně neodůvodněné je tvrzení, že bez rodného čísla se nelze domoci práva v případě soudního sporu. Ani zde žádný předpis neukládá jeho povinné uvádění.

Otázka užívání rodného čísla v soukromém i veřejném sektoru je tedy složitá jen zdánlivě. S přihlédnutím k předchozím odstavcům lze říci, že zákonná úprava zpracování osobních údajů včetně rodného čísla ve zvláštních předpisech (zvláštních ve vztahu k zákonu č.101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nedává příliš prostoru pro vlastní tvořivost. Naproti tomu předpisy v soukromoprávní sféře jsou namnoze natolik liberální, že povinnosti stanoví pouze rámcově. To ovšem neznamená, že si jejich podobu mohou subjekty vytvářet pouze se zřetelem k vlastnímu užitku. Vždy je třeba dbát toho, aby vztahy v soukromoprávní sféře byly v zásadě vyvážené. A to platí i pro zpracování osobních údajů. Problém používání rodného čísla rozhodně není nový, z toho důvodu i někteří lidé nechápou, proč okolo něj víří taková diskuse. Je to však proto, že nová právní úprava vytyčila kvalitativně lepší ochranu soukromí občanů tohoto státu.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > K problémům z praxe > č. 4/2002 - Používání rodného čísla

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém