Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

K nevyžádaným obchodním sdělením a zákonu č. 480/2004 Sb.

Sekce: Často kladené otázky

 
 
 
Lze považovat za obchodní sdělení poptávku na předložení nabídky na určitý produkt, přičemž je vždy oslovován větší počet možných dodavatelů a není vyloučeno, že poptávka odejde na adresu, která nemá s předmětem poptávky nic společného?

Ano i tento způsob komunikace lze považovat za obchodní sdělení. Zaslání poptávky však nelze chápat jako nevyžádané obchodní sdělení neboť je výsledkem inzerce či reklamy a tam je souhlas předpokladem.
 
Jsou obchodními sděleními přání k svátkům (např. Vánoce, Nový rok apod.) zasílané prostřednictvím SMS zákazníkům od poskytovatele telekomunikačních služeb?

Taková přání jsou považována za sdělení k podpoře image, tedy za obchodní sdělení ve smyslu ustanovení § 2 písm. f) zákona jakéhokoliv šiřitele obecně, tedy i poskytovatele telekomunikačních služeb. Navíc účelem zákona č. 480/2004 Sb. je omezení obtěžujících forem elektronické komunikace, kam zasílání těchto typů zpráv nepochybně patří.

Vztahuje se zákon obecně i na běžnou činnost obchodních zástupců, v jejichž pracovní náplni je různými způsoby (tedy i telefonicky a e-mailem) oslovovat potenciální zájemce v nemasovém měřítku?

Ano vztahuje, protože masovost není kritériem zákona. Zákon č. 480/2004 Sb. nepodmiňuje platnost ustanovení o šíření obchodních sdělení určitým množstvím odeslané elektronické pošty na jednu adresu. Platí tedy, že porušením zákona je i odeslání jediného nevyžádaného obchodního sdělení.
 
Je možné použít kontaktní adresy členů zájmové organizace volně dostupné na internetu k rozeslání reklamní nabídky elektronickou poštou?

Rozesílání reklamních nabídek je v tomto případě nutné posoudit pouze v souvislosti se zákonem č. 480/2004 Sb. Z jeho ustanovení § 7 odst. 2 vyplývá omezení zpracovávání osobních údajů získaných výše uvedeným způsobem za účelem nabízení obchodu a služeb v tom směru, že šíření nevyžádaného obchodního sdělení pomocí elektronického kontaktu získaného i z veřejně dostupného seznamu je možné jen s předchozím souhlasem adresáta.
 
Zakoupil jsem si na CD databázi podnikatelských subjektů, čítající několik desítek tisíc záznamů. Prodejce databáze mě ubezpečil, že takovou databázi lze použít i pro market. účely. Je tedy možno na elektronické adresy z databáze zasílat obchodní sdělení?

Je třeba rozlišovat mezi marketingem řekněme klasickým (zasílání poštovních zásilek, telemarketing) a službou informační společnosti. Tyto formy marketingu lze vůči právnickým osobám provádět v zásadě bez větší regulace a především bez souhlasu dotčených subjektů. Naproti tomu zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou je služba informační společnosti a je regulována zvláštním zákonem. (zákon č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění zákona č.214/2006 Sb.). Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je třeba získat předem (pokud nejde o stávajícího zákazníka) a musí být vztažen ke konkrétnímu odesílateli. Z povahy věci tedy vyplývá, že žádný tvůrce takto rozsáhlé databáze podnikatelských subjektů není schopen zajistit souhlas pro blíže nespecifikovaný okruh odesílatelů obchodních sdělení, kteří se rekrutují z řad odběratelů jeho produktu. Odpověď tedy zní: nikoliv.
 
Mohu získat souhlas se zasíláním obchodních sdělení elektronickou cestou?

Obchodním sdělením jsou všechny formy sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby, která je podnikatelem. Dle § 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb. je obchodním sdělením také reklama dle § 1 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, tedy oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky. Zprávy (žádosti o souhlas se zasíláním obchodních sdělení) zasílané potencionálním zákazníkům prostřednictvím elektronické pošty obsahově odpovídají výše uvedené definici, neboť směřují k podpoře služeb a mají za cíl podporu podnikatelské činnosti, podporu prodeje zboží a poskytování služeb, a to přestože je tak činěno formou žádosti o udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Tímto způsobem šíříte povědomí o své značce a svých službách a fakticky tak podporujete svoji podnikatelskou činnost. Princip pro zasílání obchodních sdělení dle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. je, ve vztahu k adresátům, kteří nejsou zákazníky, založen na aktivním vyhledání podnikatele, resp. jeho služby, a následném vyslovení souhlasu s dalším informováním o jeho zboží a službách, a nikoliv na tom, že podnikatel bude sám oslovovat adresáty s žádostí o souhlas a takto bude fakticky šířit povědomí o své značce a image.
 
Jakým způsobem lze prokázat, že obchodní sdělení bylo odesláno na konkrétní e-mailovou adresu na základě předběžného souhlasu adresáta, např. že si katalog objednává vlastník této adresy a nikoliv jeho syn, manželka, kamarád apod.?

Souhlas uživatele nebo účastníka bez ohledu na to, zda účastník je fyzická či právnická osoba, může být udělen jakýmkoli vhodným způsobem, který umožňuje vyjádřit svobodně poskytnutý, specifický a informovaný projev vůle uživatele, včetně označení zaškrtnutím políčka při návštěvě webové stránky na internetu. Zda souhlas ke zpracování osobních údajů s ohledem na poskytování určité služby bude udělen uživatelem nebo účastníkem, je v principu jedno a jde o interní dohodu.

Lze však předpokládat, že ve většině případů komunikují skutečně ty osoby, jejichž údaje jsou v tomto kontaktu používány.
 
Jak lze vysvětlit termín „od svého zákazníka“ použitý v § 7 odst. 3 zákona? Je za „zákazníka“ považován pouze subjekt, který má již uzavřen s potenciálním šiřitelem obchodních sdělení jiný smluvní vztah?

Výraz „od svého zákazníka“ podle § 7 odst. 3 zákona lze mimo jiné vykládat při výslovném odkazu na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s jeho ustanovením § 5 odst. 5 jako od osoby, od které podrobnosti jejího elektronického kontaktu pro elektronickou poštu správce nebo zpracovatel získal „…v souvislosti se svojí činností jakožto správce nebo zpracovatele.“. V § 7 odst. 3 zákona je dále uvedeno, že takový kontakt byl získán v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby a je použit pro nabídku obdobných výrobků či služeb. Nemusí se tedy jednat o již uzavřený smluvní vztah, může jít např. o jednání o jeho vzniku. Nelze však pojem zákazník vykládat příliš extenzivně a za zákazníka považovat např. i osobu, která se pouze dotáže na zboží či službu. Zdrojem kontaktu nemůže být veřejný seznam. Za zákazníka nelze považovat kterýkoliv subjekt, jehož elektronický kontakt potenciální šiřitel obchodních sdělení získá (např. i „nákupem“ databáze kontaktů osoby, které udělily souhlas k přijímání obchodních sdělení).
 
Mohu zasílat svým zákazníkům informace o nových výrobcích a službách, aniž bych si předtím musel pořídit jejich souhlas? Jak mám při tom postupovat?

S účinností od 1.srpna 2006 došlo ke změně právní úpravy, spočívající v novém znění ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., provedené zákonem č. 214/2006 Sb. Tato změna se projevuje v zavedení tzv. principu opt-out, pokud jde o obchodní sdělení zaslaná elektronickými prostředky na adresy zákazníků, neboli subjektů již existujících obchodních vztahů. Nově tedy fyzická či právnická osoba, která získala podrobnosti elektronického kontaktu od svého zákazníka v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, může tento elektronický kontakt využít pro potřeby šíření obchodních sdělení, týkajících se jejích vlastních obdobných výrobků nebo služeb, aniž by si opatřovala předchozí souhlas s využitím elektronického kontaktu, za účelem šíření obchodních sdělení, od svých zákazníků. Stále však musí být dodržen předpoklad, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet této fyzické nebo právnické osoby odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.
 
Splňuje možnost odvolat souhlas prostř. webové stránky šiřitele obchodních sdělení podmínky § 7 odst. 3 zákona „...jednoduchým způsobem, zdarma...“, anebo povinnost platit za připojení k síti Internet znemožňuje použití tohoto způsobu odvolání souhlasu?

Pokud jde o prostředí internetu, je samozřejmě výraz zdarma vždy relativní. Pokud však lze odvolat souhlas jednoduchou operací v internetové aplikaci (např. kliknutím do tzv. checkboxu), lze mít za to, že tento postup nevyžaduje žádné dodatečné náklady na straně adresáta. 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Poradna > Často kladené otázky podle oblastí > K nevyžádaným obchodním sdělením a zákonu č. 480/2004 Sb.

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém