Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Často kladené otázky k registrační povinnosti

 
 
 

Na koho se vztahuje registrační povinnost?

Pokud právnická osoba se sídlem mimo území ČR (i mimo EU) provádí zpracování osobních údajů, jako správce, na území ČR prostřednictvím zpracovatelů a nejedná se pouze o přenos OÚ přes území EU, má tento správce oznamovací povinnost podle § 16 odst. 1 ZOOÚ? Má tuto povinnost i pokud je již registrován v zemi, kde má sídlo?

Jaké zpracování podléhá registrační povinnosti?

Provozuji kamerový systém. Vztahuje se na mě registrační povinnost?

Jakým způsobem se lze zaregistrovat?

Jaké informace musí registrační oznámení obsahovat?

Lze použít pro plnění registrační povinnosti staré registrační formuláře?

Kde je možné získat nový registrační formulář?

Je vyžadován při elektronickém podání registračního oznámení elektronický podpis?

Existují výjimky z registrační povinnosti?

Kdy je možné zahájit zpracování osobních údajů?

Jaké jsou poplatky za registraci?

Co je to registrační číslo?

Lze získat informace o zaregistrovaných zpracování?

Vydává Úřad potvrzení o provedené registraci?

Ustanovení § 18 odst. 2 hovoří o „zpřístupnění, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou formou“. Jak má být takové zpřístupnění prováděno v praxi? Komu má být takto zpřístupňováno?

Dle § 16 zákona č. 101/2000 Sb. vznikne povinnost písemně oznámit ÚOOÚ, že hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje, nabyvateli podniku, pokud to bude zahraniční společnost se sídlem v EU. Předpokládáme, že tato povinnost vznikne organizační složce příslušné zahraniční společnosti zřízené v ČR, (jejímž prostřednictvím bude nabytý podnik provozován).


Na koho se vztahuje registrační povinnost?

Oznamovací povinnost se podle § 16 odst. 1 zákona vztahuje výlučně na správce osobních údajů. Oznamovací povinnosti nepodléhají zpracovatelé, ani jiné osoby, které se na zpracování podílejí. Oznámení o zpracování musí správce učinit ještě před zahájením samotného zpracování. Definice správce a zpracovatele osobních údajů můžete najít v § 4 písm. j),resp. k) zákona č. 101/2000 Sb.

[ zpět na začátek stránky ]


Pokud právnická osoba se sídlem mimo území ČR (i mimo EU) provádí zpracování osobních údajů, jako správce, na území ČR prostřednictvím zpracovatelů a nejedná se pouze o přenos OÚ přes území EU, má tento správce oznamovací povinnost podle § 16 ZOOÚ? Má tuto povinnost i pokud je již registrován v zemi, kde má sídlo?

Ano, takovýto subjekt má zákonnou povinnost registrovat se u Úřadu jako správce.

[ zpět na začátek stránky ]


Jaké zpracování podléhá registrační povinnosti?

Registrační povinnosti podléhá každé zpracování osobních údajů prováděné správcem, na které není možné aplikovat některou z výjimek z této povinnosti podle § 18 (viz níže). Proto je nutné dříve, než přistoupíte k vyplnění registračních formulářů zohlednit nejdříve skutečnost, zda zpracováváte osobní údaje jako správce osobních údajů, a zda takové zpracování skutečně podléhá oznamovací povinnosti.

[ zpět na začátek stránky ]


Provozuji kamerový systém. Vztahuje se na mě registrační povinnost?

Záleží na tom, zda se skutečně jedná o zpracování osobních údajů ve smyslu zákona. Provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů, pokud je vedle kamerového sledování pořizovány obrazové příp. i zvukové záznamy. V tom případě je nutné splnit oznamovací povinnost podle § 16 zákona. Podrobnější informace jsou k dispozici na úvodní straně v rubrice Poradna / Kamerové systémy .

[ zpět na začátek stránky ]Jakým způsobem se lze zaregistrovat?

Od 27. listopadu 2006 bylo zavedeno elektronické přijímání registračních formulářů. Od tohoto data mohou správci podávat registrační oznámení elektronicky prostřednictvím registračního formuláře umístěného na webových stránkách Úřadu www.uoou.cz v rubrice „Registr“. Součástí elektronického formuláře jsou rovněž podrobné pokyny k jeho vyplnění. Po vyplnění všech požadovaných bodů, oznamovatel formulář elektronicky odešle a systém jej informuje formou stručného sdělení o úspěšném odeslání. Podat oznámení o zpracování je rovněž možné zasláním vyplněného formuláře ve formátu pdf datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem nebo zasláním vytištěného a ručně vyplněného formuláře poštou nebo oznámení podat bez použití formuláře. V tomto případě je nutné dbát na to, aby podání obsahovalo všechny zákonem požadované informace.

[ zpět na začátek stránky ]


Jaké informace musí registrační oznámení obsahovat?

Registrační oznámení musí obsahovat všechny zákonem požadované informace podle § 16 odst. 2 písm. a) – i) zákona

[ zpět na začátek stránky ]


Lze použít pro plnění registrační povinnosti staré registrační formuláře?

Není to žádoucí. Původní registrační formuláře nejsou dostatečně návodné, a proto byly staženy z oběhu. Pokud použijete starý registrační formulář, je možné, že neuvedete všechny potřebné informace nebo ho nevyplníte správně a budete vyzváni k jeho doplnění.

[ zpět na začátek stránky ]


Kde je možné získat nový registrační formulář?

Nový registrační formulář není k dispozici v tištěné podobě, jako tomu bylo dříve. Je však možné si ho vytisknout z webových stránek Úřadu a zaslat jej poštou, nebo jej vyplnit on-line a zaslat elektronicky.

[ zpět na začátek stránky ]


Je vyžadován při elektronickém podávání registračního oznámení zaručený elektronický podpis?

Ne. Zaručený elektronický podpis není vyžadován.

[ zpět na začátek stránky ]


Existují výjimky z oznamovací povinnosti?

Osvobození od oznamovací povinnosti se v souladu s § 18 odst. 1 zákona vztahuje poměrně na široký okruh zpracování.

  • zpracování osobních údajů, která jsou součástí datových souborů veřejně přístupných na základě zvláštního zákona,
  • zpracování osobních údajů uložených správci zvláštními zákony,
  • zpracování osobních údajů, kterých je třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštních zákonů,
  • zpracování osobních údajů, která sledují politické, filosofické, náboženské nebo odborové cíle, prováděné v rámci oprávněné činnosti sdružení, a které se týká pouze členů sdružení, nebo osob, se kterými je sdružení v opakujícím se kontaktu souvisejícím s oprávněnou činností sdružení, a osobní údaje nejsou zpřístupňovány bez souhlasu subjektu údajů.

Příklady zpracování, na která se registrační povinnost nemusí vztahovat naleznete v rubrice K problémům z praxe

[ zpět na začátek stránky ]


Kdy je možné zahájit zpracování osobních údajů?

Správce je oprávněn zahájit zpracování osobních údajů dnem zápisu do registru nebo po uplynutí zákonné lhůty, tj. po 30 dnech ode dne, kdy bylo oznámení o tomto zpracování doručeno Úřadu, pokud nebyl vyzván k doplnění oznámení a ani nebylo zahájeno správní řízení o prověření zákonnosti oznámeného zpracování osobních údajů podle § 17 zákona.

[ zpět na začátek stránky ]


Jaké jsou poplatky za registraci?

Žádné. Úkony spojené se zápisem informací z podaného oznámení do registru, případně vydání osvědčení o provedení registrace nejsou zpoplatněny.

[ zpět na začátek stránky ]


Co je to registrační číslo?

Registrační číslo je počítačem generované číslo, které je přiděleno registrovanému správci a pod kterým je evidován v registru zpracování vedené Úřadem.

[ zpět na začátek stránky ]


Lze získat informace o zaregistrovaných zpracování?

Ano. Informace zapsané do registru, s výjimkou informací uvedených v § 16 odst. 2 písm. e) a i), jsou ze zákona veřejně přístupné. Veřejný registr zpracování osobních údajů je k dispozici na www.uoou.cz v rubrice  Registr / Veřejný registr zpracování osobních údajů.

[ zpět na začátek stránky ]


Vydává Úřad potvrzení o provedené registraci?

V souladu s § 16 odst. 5 vydává Úřad na žádost správce osvědčení o provedení registrace, které je dokladem skutečnosti, že správce splnil svou zákonnou povinnost oznámit Úřadu zamýšlené zpracování, že takové zpracování bylo zapsáno do registru vedeného Úřadem, a že tedy může zahájit oznámené zpracování.

[ zpět na začátek stránky ]


Ustanovení § 18 odst. 2 hovoří o „zpřístupnění, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou formou“. Jak má být takové zpřístupnění prováděno v praxi? Komu má být takto zpřístupňováno?

Při tvorbě tohoto ustanovení se vycházelo z předpokladu dostupnosti této informace stejných způsobem, jako je tomu v případě informací zpřístupňovaných Úřadem v případě registru vedeného podle § 35 ZOOÚ, kdy do registru zpracování osobních údajů se k osobám správců zapisují informace z oznámení podle § 16 odst. 2 ZOOÚ a datum provedení, případně zrušení registrace. Informace zapsané do registru, s výjimkou informací uvedených v § 16 odst. 2 písm. e) a i) ZOOÚ, jsou veřejně přístupné, zejména způsobem umožňujícím dálkový přístup.

[zpět na začátek stránky]


Dle § 16 zákona č. 101/2000 Sb. vznikne povinnost písemně oznámit ÚOOÚ, že hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje, nabyvateli podniku, pokud to bude zahraniční společnost se sídlem v EU. Předpokládáme, že tato povinnost vznikne organizační složce příslušné zahraniční společnosti zřízené v ČR, (jejímž prostřednictvím bude nabytý podnik provozován).

Ano, předpokládáte správný postup

[zpět na začátek stránky]

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Registr > Často kladené otázky k registrační povinnosti

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém