Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv > Tiskové zprávy - 2000

 

CIS - Celní informační systém

 
 
 

Co je celní informační systém (CIS)?

Účelem celního informačního systému je napomáhat při předcházení, vyšetřování a stíhání závažných porušení celních nebo zemědělských předpisů Evropské Unie a to zvýšením účinnosti spolupráce a kontroly celních správ členských států prostřednictvím rychlého šíření informací. Celní informační systém tvoří ústřední databáze „CIS EU“ přístupná skrze terminály v každém členském státě. Vložená data včetně osobních údajů jsou zpracovávány výlučně za účelem plnění výše uvedených cílů.

Speciální součástí informačního systému CIS je i zvláštní databáze FIDE (dále jen „identifikační databáze celních spisů“), viz také článek 41a nařízení Rady č. 515/97 a článek 15 rozhodnutí Rady 2009/917/SVV. Účelem identifikační databáze celních spisů je umožnit příslušným orgánům členských států pověřených celním šetřením, pokud zahajují vyšetřování nebo vyšetřují jednu či více osob nebo podniků, aby zjistily, které příslušné orgány ostatních členských států vedou nebo již vedly vyšetřování dotčených osob nebo podniků.

Jaké informace jsou obsaženy v CIS?

Do informačního systému CIS se vkládají následující kategorie informací: zboží, dopravní prostředky, podniky, osoby, tendence k podvodům, peněžní hotovost, zajištěné, zabrané nebo propadlé zboží případně zajištěná, zabraná nebo propadlá hotovost, viz článek 24 nařízení Rady č. 515/97 a článek 3 rozhodnutí Rady 2009/917/SVV.

Zpracovávané osobní údaje v rámci jednotlivých kategorií informací jsou uvedeny v článku 25 odst. 2, 3, 4 a 5 nařízení Rady č. 515/97 a v článku 4 rozhodnutí Rady 2009/917/SVV.

Jaká jsou práva subjektů údajů?

Na zajištění a garanci práv jednotlivců ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům v CIS je kladen velký důraz. Jejich uplatněním se subjekt údajů aktivně podílí na ochraně svých dat a svého soukromí, což je předpokladem jejich existence. Jednotlivá práva jsou vykonávána v souladu s právními předpisy a postupy členského státu, ve kterém jsou uplatňována.

Právo na přístup k osobním údajům

Tímto právem se rozumí možnost každého požádat o informaci v souladu s vnitrostátními právními předpisy členského státu, ve kterém je právo realizováno, zda a případně jaké osobní údaje jsou ve vztahu k jeho osobě zpracovávány v informačním systému CIS. V České republice je subjektům údajů garantován přímý přístup k jejich osobním údajům prostřednictvím správce osobních údajů, kterým je Generální ředitelství cel a to prostřednictvím formuláře, který je dostupný v rubrice Formuláře.

Žádost o informaci může být příslušným celním orgánem odepřena ve třech případech:

  1. Pokud by její sdělení mohlo poškodit předcházení, vyšetřování a stíhání operací, které jsou v rozporu s celními nebo zemědělskými předpisy.
  2. Odepření je nezbytné k ochraně bezpečnosti státu, obrany, veřejné bezpečnosti a práv a svobod druhých.
  3. Po dobu, kdy jsou osobní údaje určité osoby zpracovávány pro účely pozorování, zpravodajství nebo skrytého sledování a po dobu, kdy probíhá operativní analýza údajů nebo správní šetření či trestní vyšetřování.

Právo na opravu či výmaz údajů

Každému subjektu údajů je zaručeno právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vztahují k jeho osobě, jsou-li obsahově nepřesné (oprava fakticky chybných údajů) nebo byly zaneseny do CIS nebo jsou v něm uchovávány v rozporu s účelem zpracování uvedeným v článku 23 odst. 2 nařízení Rady č. 515/97 nebo pokud nebyly dodrženy zásady článku 26 téhož nařízení.

Právo podat stížnost

Svá práva uplatňuje subjekt údajů v prvé řadě u správce osobních údajů, kterým je Generální ředitelství cel. V případě, že se i po vyjádření správce subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, případně pro něj nebyla poskytnutá odpověď uspokojivá, má možnost podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (formulář stížnosti, viz rubrika Formuláře) jakožto národní dozorový orgán a požádat o ověření zákonnosti zpracování.

Stížnost je možné podat rovněž v případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že mu byl neprávem odepřen přístup k jeho osobním údajům, případně požaduje náhradu škody podle článku 40 odst. 2 nařízení Rady č. 515/97.

Právo podat žalobu

Subjekt údajů může rovněž na území každého členského státu v souladu s jeho právními předpisy a postupy podat žalobu k příslušnému soudu (článek 36 odst. 5 nařízení rady 515/97 a článek 23 rozhodnutí Rady 2009/917/SVV) za účelem opravy nebo výmazu fakticky a/nebo právně nepřesných osobních údajů, za účelem získání přístupu k osobním údajům, jejich blokování, případně získání náhrady škody podle čl. 40 odst. 2 nařízení Rady č. 515/97 a článku 23 rozhodnutí Rady 2009/917/SVV.

Jak postupovat při uplatňování práv subjektů údajů v České republice?

Právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu případně žádost o výmaz vykonává subjekt údajů přímo prostřednictvím písemné žádosti/stížnosti směřované na správce osobních údajů, kterým je Generální ředitelství cel. Žádost musí obsahovat základní identifikační údaje subjektu údajů, tj. jméno, příjmení, datum a místo narození, adresu bydliště. Správce osobních údajů má povinnost poskytnout odpověď na žádost bezplatně ve lhůtě 30 dnů. Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách Generálního ředitelství cel, viz  www.celnisprava.cz.

Kontaktní údaje:

Generální ředitelství cel
Budějovická 7
140 69 Praha 4
Česká republika

Vzhledem k tomu, že postup při uplatnění výše uvedených práv se v jednotlivých členských státech může lišit, je k dispozici příručka v anglickém jazyce, v níž jsou přehledně shrnuty informace potřebné ke kontaktování příslušných úřadů jednotlivých členských států a informace, jak postupovat. 

Kdy kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů?

Úřad pro ochranu osobních údajů je příslušný k přezkoumání zpracování osobních údajů v případech, kdy existuje podezření z neoprávněného postupu správce osobních údajů nebo v případě, že subjekt údajů obdržel pro něj neuspokojivou odpověď. Pokud s žádostí o informace či opravu nebo likvidaci osobních údajů kontaktujete nejdříve Úřad pro ochranu osobních údajů, bude Vaše žádost postoupena přímo Generálnímu ředitelství cel k vyřízení.

Kontaktní adresa Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Telefon: 00420 234 665 111
www.uoou.cz


Více informací k oblasti CIS naleznete na stránkách Celní správy České republiky: www.celnisprava.cz či na oficiálních webových stránkách Koordinační skupiny pro Celní informační systém
 
 

Rubriky

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Schengen (informační systémy EU) > CIS - Celní informační systém

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém