Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv

 

Co dělat, když soused používá kameru - archiv dokumentů

 
 
 
Mám spor se sousedem, který používá kameru či fotoaparát ke sledování mých rodinných příslušníků i monitorování celého pozemku našeho domu. Prý tak činí kvůli dokumentaci svých podezření vůči nám (a našich neshod). Může mne vůbec takto nahrávat bez mého souhlasu?

K používání kamery snímající jiné osoby musí mít soused vážný důvod – např. ochranu vlastního majetku či osob pohybujících se v prostoru jeho nemovitostí. Každý může předcházet nebezpečným situacím (a tyto situace dokumentovat), v nichž mu jiné osoby mohou poškozovat nebo poškozují majetek a nějak zasahují na území jeho pozemku. Může přitom kamerou snímat vlastní nemovitost a přiměřeně také její hranici, např. okrajové části okolních přilehlých zahrad, polí či veřejných komunikací (tedy místo, odkud vychází útok na chráněné zájmy). 

Pořízené záznamy obsahující důkazy může následně s oznámením předložit policii, soudu nebo přestupkové komisi obce. Pořizování záznamů mimo vlastní soukromý pozemek, resp. na jeho hranici, by se mělo dít pouze v závažných případech a v minimální nezbytné míře, zcela jistě bez rozsáhlých záznamů veřejných komunikací či záběru okolních domů (zvláště oken obydlí, vstupů do domů, bazénů apod.).

Výše uvedené případy přiměřené ochrany majetku a osob jsou dovoleným pořízením a použitím podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu podle občanského zákoníku, který tak dovoluje konat k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob. Jedná se o výjimku ze zákonné zásady, že bez svolení člověka nelze pořizovat zvukový nebo obrazový záznam. 

Jak se mohu v takovém případě bránit?

Používá-li soused kameru nevhodně, kupř. jako nátlakový prostředek v rozporu s výše uvedenými pravidly, dopouští se přestupku proti občanskému soužití podle zákona o některých přestupcích. Nepatřičné jednání souseda je proto třeba oznámit příslušné obci a mělo by být projednáno tzv. komisí k projednání přestupků.

Chcete-li dosáhnout rychlé změny chování souseda, příp. okamžitého odstranění kamery, obraťte se s návrhem požadovaného opatření na soud, pokud se se sousedem nelze dohodnout. Na soud se musíte také obrátit, cítíte-li se vážně dotčeni nebo poškozeni provozováním kamery, které vnímáte jako nevhodné, jako nátlak či útisk a za to požadujete odškodnění či jiné zadostiučinění.
 
Může ÚOOÚ na podnět sousedů zkontrolovat soukromou kameru nainstalovanou na obydlí a posoudit problematickou záležitost namísto soudu?

Nikoliv. ÚOOÚ je vybaven kompetencemi k řešení závažných a složitých situací zpracování, v nichž s údaji systematicky nakládá veřejný či soukromý sektor. Není však příslušný k vedení řízení v případě individuálních sporů mezi majiteli obydlí

ÚOOÚ totiž není oprávněn vstupovat do obydlí, které není používáno k podnikatelské činnosti (viz § 7 kontrolního řádu), nemůže proto ověřit režim provozu kamery v obydlí, ani prostá tvrzení protistran sporu a vysvětlení majitelů kamer, že se např. jedná o atrapu. 

ÚOOÚ ve sporných případech na základě oznámení upozorňuje majitele nemovitostí na zákonná pravidla pro shromažďování a zpracování kamerových záznamů. S ohledem na výše uvedené zákonné ustanovení však neprovádí kontrolu obydlí. ÚOOÚ může účinně zasáhnout až v případech konkrétních následků soukromého (sousedského) sporu, např. v případech prokazatelného zneužití kamerových záznamů či nevhodného zveřejnění záznamů, v nichž je zřejmé a alespoň částečně doloženo vážné podezření z porušení pravidel pro zpracování údajů.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém