Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová činnost > Přestupky > Co je to přestupek?

 

Co je to přestupek?

 
 
 
Přestupek je společensky škodlivý protiprávní čin, který je za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin [1] .

Pachatelem přestupku může být jak fyzická osoba, tak právnická osoba, resp. fyzická osoba podnikající.

Projednávání přestupků Úřadem je upraveno v hlavě VII zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Přestupky projednává Úřad z úřední povinnosti; jakmile nastanou a Úřadu jsou známy skutečnosti odůvodňující zahájení řízení o přestupku, je Úřad povinen takové řízení zahájit. Tento okamžik může nastat v souvislosti s kontrolním zjištěním zachyceným v protokolu o kontrole, ale skutečnosti odůvodňující zahájení řízení mohou vyplynout i přímo z Úřadu doručeného podnětu nebo stížnosti.

Účastníkem řízení o přestupku je podle § 68 zákona č. 250/2016 Sb. zpravidla pouze obviněný. Stěžovatel, resp. autor podnětu, může být v řízení vyslechnut jako svědek, ale v rámci řízení mu nepřísluší žádná zvláštní práva obdobná účastníkovi řízení (jako jsou právo navrhovat důkazy, podat odvolání proti rozhodnutí Úřadu apod.). Výjimkou je poškozený, avšak pouze v části řízení, která se týká jím uplatněného nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení.

Vedle toho, že se obrátí se svým podnětem na Úřad, má však stěžovatel, který se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, právo požádat správce osobních údajů o vysvětlení nebo o odstranění takového stavu ( § 21 zákona o ochraně osobních údajů) .

V případě, že stěžovatel hodlá vůči odpovědné osobě uplatňovat nárok na náhradu škody nebo na vydání bezdůvodného obohacení, musí postupovat dle § 70 zákona č. 250/2016 Sb. V případě, že hodlá uplatňovat nárok na náhradu nemajetkové újmy, je třeba, aby tak činil podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

[1] § 5 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová činnost > Přestupky > Co je to přestupek?

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém