Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Doporučení č. r (85) 20 Výboru ministrů členským státům o ochraně osobních údajů používaných pro účely přímého marketingu - archiv dokumentů

 
 
 

(Schváleno Výborem ministrů dne 25. října 1985
na 389. zasedání zástupců ministrů)

Výbor ministrů, podle podmínek stanovených v článku 15.b Statutu Rady Evropy,

maje na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi jejími členy;

přesvědčen, že je žádoucí uplatňovat základní zásady Úmluvy o ochraně jednotlivců se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, maje přitom na paměti potřeby jednotlivých sektorů činnosti;

vědom si nutnosti ochrany soukromí jednotlivce vzhledem k rostoucímu používání zpracování údajů při přímém marketingu;

přesvědčen, že používání osobních údajů je nevyhnutelné pro provozování a rozvoj přímého marketingu;

uznávaje, že sektor přímého marketingu vyvíjí své vlastní normy týkající se ochrany práv a zájmů jednotlivců;

maje na zřeteli, že je třeba v zájmu rozvoje v tomto sektoru formulovat pravidla, ať už právně závazná nebo seberegulační,

doporučuje, aby vlády členských států:

- přihlížely ve vnitrostátních předpisech a při jejich provádění v záležitostech používání osobních údajů pro účely přímého marketingu k pravidlům stanoveným v dodatku tohoto doporučení;

- zajistily, aby toto doporučení bylo široce rozšířeno a aby podporovaly všeobecné povědomí a vědomosti týkající se ochrany údajů v této oblasti.


Dodatek Doporučení č. R (85) 20

Pravidla

1. Oblast působnosti a definice

1.1. Pravidla uvedená v tomto dodatku se vztahují na použití osobních údajů pro účely přímého marketingu, jestliže se tyto údaje zpracovávají automatizovaně.

1.2. Pro účely tohoto doporučení se rozumí: "osobním údajem" jakýkoli údaj týkající se určeného nebo určitelného jednotlivce (subjektu údajů). Jednotlivec není považován za "určitelného", pokud je třeba ke zjištění jeho identity nepřiměřené množství času, nákladů či úsilí.

"přímým marketingem" všechny činnosti, které umožňují nabízet zboží nebo služby nebo předávat jakékoli jiné zprávy určité části obyvatelstva poštou, telefonem nebo jinými přímými prostředky určenými pro informování subjektu údajů nebo požadování odpovědi od subjektu údajů, jakož i jakákoli služba tyto činnosti doplňující.

2. Shromažďování údajů pro účely přímého marketingu

2.1. Každá osoba, která vypracovává marketingové seznamy, zejména seznamy jmen a adres pro účely svého vlastního marketingu, by měla mít možnost využívat údaje z předešlých styků se skutečnými nebo potencionálními zákazníky nebo přispěvateli.

2.2. S výhradou určitých omezení stanovených vnitrostátními právními předpisy by každá osoba měla mít možnost shromažďovat osobní údaje pro účely přímého marketingu ze souborů přístupných veřejnosti a jiných zveřejněných materiálů.

2.3. Shromažďování jmen a adres soukromých osob od jiných soukromých osob pro účely rozšíření marketingových seznamů by mělo být přípustné jen tehdy, je-li prováděno za dodržování přiměřených ochranných opatření na ochranu soukromí dotyčné osoby. Vnitrostátní právní předpisy mohou tuto činnost zakázat, nebo ji povolit za přísnějších omezujících podmínek.

2.4. Shromažďování údajů od jednotlivce pro jiný účel než pro běžný styk se zákazníkem nebo přispěvatelem by mělo být přípustné pro účely přímého marketingu pouze s podmínkou, že to bylo výslovně uvedeno při shromažďování údajů.

Shromažďování údajů od jednotlivce na základě podávání klamavých informací je nepřípustné.

2.5. Kde to povolují vnitrostátní právní předpisy, lze osobní údaje patřící do zvláštních kategorií uvedených v článku 6 Úmluvy o ochraně jednotlivců se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat shromažďovat a používat pro účely přímého marketingu jen v souladu s příslušnými ochrannými opatřeními, jež jsou stanovena vnitrostátními právními předpisy a, tam kde je to vhodné, pouze s výslovným souhlasem subjektu údajů.

3. Postoupení seznamů třetím stranám

3.1. S výhradou ustanovení odstavce 2.5 by mělo být možné poskytovat marketingové seznamy třetím stranám pro účely přímého marketingu pod podmínkou, že subjekt údajů byl informován přímo nebo nějakým jiným vhodným prostředkem při shromažďování údajů nebo později o možnosti postoupení údajů třetím stranám a jestliže nevznesl námitky.

Pokud k tomu subjekt údajů nedal svůj souhlas, seznamy by neměly poskytovat jakékoli informace, které by mohly zasahovat do jeho práva na soukromí.

3.2. Postoupení marketingového seznamu třetím osobám pro účely jejich přímého marketingu by mělo být upraveno smlouvou, která stanovuje podmínky, za kterých mohou být používány.

3.3. V zájmu výkonu práv podle ustanovení kapitoly 4 by správci marketingových souborů měli mít povinnost vést záznamy o všech uživatelích jejich seznamů.


4. Práva subjektu údajů

4.1. Každá osoba by měla mít možnost případně buď:

  1. odmítnout souhlas se zařazením údajů o ní do marketingových seznamů; nebo

  2. odmítnout souhlas s postupováním údajů o ní zařazených do marketingových seznamů třetím stranám; nebo

  3. aby bezvýhradně na její požádání byly údaje o ní vymazány nebo odstraněny z některých nebo ze všech těchto seznamů v držení uživatelů

Kromě toho by každá osoba měla mít možnost obdržet a opravit údaje, které se jí týkají a které jsou obsaženy v seznamu pro přímý marketing nebo v marketingovém souboru.

4.2. Je třeba přijmout vhodná opatření, která umožňují subjektu údajů vykonávat svá práva podle ustanovení odstavce 4.1 a zjistit, kdo je správcem souboru pro přímý marketing.

Správce marketingového souboru by měl mít stanovenu povinnost učinit všechna příslušná opatření, zajišťující aby bylo oznámeno uživatelům zaznamenaným podle ustanovení odstavce 3.3, že subjekt údajů uplatnil svá práva podle ustanovení odstavce 4.1, aby tak veškeré příslušné změny mohly být zaneseny do seznamů.


5. Prezentace marketingových zpráv nebo materiálu

Nabízené zboží a služby a předávané zprávy by měly být prezentovány v takové formě a takovým způsobem, aby nebylo narušováno soukromí příjemců.


6. Bezpečnost dat

Při shromažďování souborů osobních údajů pro účely přímého marketingu je třeba učinit veškerá technická a organizační opatření pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti dat s ohledem na potřeby tohoto sektoru.

Jak správci souborů, tak personál provádějící zpracování údajů, by měli být seznámeni s těmito opatřeními a s potřebou je dodržovat.


7. Ustanovení týkající se provádění doporučení

7.1. Je třeba podporovat rozvoj seberegulačních opatření v sektoru přímého marketingu, aby se usnadnilo řešení problémů souvisejících s ochrannými opatřeními uvedenými v tomto doporučení, zvláště co se týče odstranění jmen z marketingových seznamů.

7.2. Je třeba přijmout příslušná opatření, zajišťující aby zprostředkovatelé seznamů a adresářové služby dodržovali ustanovení tohoto doporučení.

7.3. Subjektu údajů mají být k dispozici příslušné informace o ochranných opatřeních uvedených v tomto doporučení.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Zahraničí > Rada Evropy > Dokumenty > Doporučení č. r (85) 20 Výboru ministrů členským státům o ochraně osobních údajů používaných pro účely přímého marketingu

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém