Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Doporučení č. r (87) 15 Výboru ministrů členským státům upravující používání osobních údajů v policejním sektoru - archiv dokumentů

 
 
 

(Přijaté Výborem ministrů dne 17. září 1987 na 410. zasedání)


Výbor ministrů, podle podmínek stanovených v článku 15.b Statutu Rady Evropy, Maje na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi jejími členy;

S vědomím rostoucího využívání automatizovaně zpracovávaných osobních údajů v policejním sektoru a možných výhod získaných používáním počítačů a jiných technických prostředků v této oblasti;

Přihlížeje k možným rizikům zasahování do soukromí jednotlivce vyplývajícím ze zneužití metod automatizovaného zpracování údajů;

Uznávaje požadavek na vyvážení zájmů společnosti na prevenci a potlačování trestné činnosti a udržování veřejného pořádku na jedné straně a zájmů jednotlivců a jejich práva na soukromí na straně druhé;

Maje na paměti ustanovení Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat ze dne 28. ledna 1981 a zejména odchylky povolené podle článku 9;

Vědom si rovněž ustanovení článku 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, doporučuje vládám členských států, aby:

- se řídily ve svých vnitrostátních právních předpisech a praxi zásadami připojenými k tomuto doporučení, a

- uvedly ve známost ustanovení připojená k tomuto doporučení a zejména práva uplatnitelná ve prospěch jednotlivců.


Příloha k doporučení č. R (87) 15

Rozsah a definice

Zásady obsažené v tomto doporučení se vztahují na shromažďování, uchovávání, používání a sdělování osobních údajů pro účely policie, které jsou předmětem automatizovaného zpracování.

Pro účely tohoto doporučení se výrazem „osobní údaje“ rozumějí jakékoli informace týkající se určeného nebo určitelného jednotlivce. Jednotlivec není považován za „určitelného“, pokud jeho identifikace vyžaduje nepřiměřené množství času, nákladů a úsilí.

Výraz „pro účely policie“ zahrnuje všechny úkoly, které policejní orgány musejí vykonávat pro prevenci a potlačování trestné činnosti a k udržování veřejného pořádku.

Výrazem „odpovědný orgán“ (správce souboru údajů) se rozumí úřad, služba nebo jakýkoli jiný veřejný orgán, který je oprávněn podle vnitrostátních právních předpisů rozhodovat o účelu automatizovaných souborů, kategoriích osobních údajů, které musejí být uchovávány a operacích, které mají být s nimi prováděny.

Členský stát může rozšířit zásady obsažené v tomto doporučení na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Ruční zpracování údajů by se nemělo provádět, je-li jeho záměrem obejít ustanovení tohoto doporučení.

Členský stát může rozšířit zásady obsažené v tomto doporučení na údaje týkající se skupin osob, sdružení, nadací, firem, společností nebo jakéhokoli jiného subjektu skládajícího se přímo nebo nepřímo z jednotlivců bez ohledu na to, zda takové subjekty jsou nebo nejsou právnickými osobami.

Ustanovení tohoto doporučení by nemělo být vykládáno tak, že omezuje nebo jinak ovlivňuje možnost členského státu rozšířit podle potřeby některou z těchto zásad na shromažďování, uchovávání a používání osobních údajů pro účely bezpečnosti státu.


Základní zásady

Zásada 1 – Kontrola a oznamovací povinnost

1.1. Každý členský stát by měl mít nezávislý orgán dozoru mimo policejní sektor, který by měl být zodpovědný za to, že zásady obsažené v tomto doporučení budou respektovány.

1.2. Nové technické prostředky pro zpracování údajů mohou být zavedeny, pouze pokud byla přijata veškerá rozumná opatření, která zajistí, že jejich používání bude v souladu se smyslem platných právních předpisů pro ochranu údajů.

1.3. Odpovědný orgán by měl s orgánem dozoru projednat předem každý případ, kde zavedení metod automatizovaného zpracování vyvolává otázky týkající se použití tohoto doporučení.

1.4. Trvalé automatizované soubory by měly být oznamovány orgánu dozoru. Oznámení by mělo specifikovat povahu každého uvedeného souboru, subjekt odpovědný za jeho zpracování, jeho účely, typ údajů obsažených v souboru a osoby, kterým jsou údaje sdělovány.

Ad hoc soubory, které byly vytvořeny při určitých vyšetřováních, by rovněž měly být oznámeny orgánu dozoru buď v souladu s posledně uvedenými podmínkami, se zřetelem ke specifické povaze těchto souborů, nebo v souladu s vnitrostátními právními předpisy.


Zásada 2 – Shromažďování údajů

2.1. Shromažďování osobních údajů pro účely policie by mělo být omezeno na to, co je nezbytné pro prevenci skutečného nebezpečí určité trestné činnosti nebo k jejímu potlačení. Jakákoli výjimka z tohoto ustanovení by měla být stanovena zvláštním vnitrostátním právním předpisem.

2.2. Jestliže byly shromažďovány a uchovávány údaje o jednotlivci bez jeho vědomí a pokud tyto údaje nejsou vymazány, měl by být informován, je-li to proveditelné, že jsou o něm vedeny informace, jakmile účel činnosti policie nelze nadále předpokládat.

2.3. Shromažďování údajů pomocí technických sledování nebo jiných automatizovaných prostředků by mělo být pojednáno ve zvláštních ustanoveních.

2.4. Shromažďování údajů o jednotlivcích pouze na základě skutečnosti, že mají určitý rasový původ, určité náboženské vyznání, sexuální chování nebo politické názory, nebo že patří k určitým hnutím nebo organizacím, které nejsou zákonem odmítnuty, by mělo být zakázáno. Shromažďování údajů týkající se těchto faktorů smí být prováděno, pouze je-li to naprosto nezbytné pro účely určitého vyšetřování.


Zásada 3 – Uchovávání údajů

3.1. Pokud je to možné, mělo by být uchovávání osobních údajů pro účely policie omezeno na přesné údaje a na takové údaje, které jsou nezbytné k výkonu zákonných povinností orgánů policie v rámci stanoveném vnitrostátními právními předpisy a povinností orgánů policie vyplývajících z mezinárodního práva.

3.2. Pokud je to možné, je třeba různé kategorie uchovávaných údajů odlišit podle stupně jejich přesnosti nebo hodnověrnosti a zejména je třeba odlišovat údaje založené na skutečnostech od údajů založených na názorech nebo osobních hodnoceních.

3.3. Pokud jsou údaje, které byly shromážděny pro správní účely určeny k trvalému uchovávání, měly by být uloženy v odděleném souboru. V každém případě je třeba přijmout taková opatření, aby se na správní údaje nevztahovaly předpisy platné pro policejní údaje.


Zásada 4 – Používání údajů policií

4. S odvoláním na zásadu 5 by osobní údaje shromažďované a uchovávané policií pro účely policie měly být používány výlučně pro tyto účely.


Zásada 5 – Sdělování údajů

5.1. Sdělování v rámci policejního sektoru

Sdělování údajů mezi policejními orgány za účelem jejich použití pro účely policie by mělo být přípustné, pouze pokud existuje oprávněný zájem pro takové sdělování v rámci pravomoci těchto orgánů.

5.2.i. Sdělování jiným veřejným orgánům

Sdělování údajů jiným veřejným orgánům je přípustné, pouze pokud v příslušném případě:

  1. existují jasné zákonné povinnosti nebo oprávnění, nebo byl vydán souhlas orgánu dozoru, nebo pokud

  2. jsou tyto údaje pro příjemce nezbytné ke splnění jeho vlastního zákonného úkolu a pokud účel shromažďování nebo zpracování prováděného příjemcem není neslučitelný s původním účelem zpracování a zákonné povinnosti sdělující strany s ním nejsou v rozporu.

5.2.ii. Dále, sdělování jiným veřejným orgánům je výjimečně přípustné, pokud v daném případě:

  1. sdělování je nepochybně v zájmu subjektu údajů a buď subjekt údajů souhlasil, nebo jsou okolnosti takové, že lze jednoznačně tento souhlas předpokládat, nebo pokud

  2. je sdělování nezbytné k odvrácení vážného a bezprostředního nebezpečí.

5.3.i. Sdělování soukromým stranám

Sdělování údajů soukromým stranám by mělo být přípustné, pouze pokud v daném případě existují jasné zákonné povinnosti nebo oprávnění, nebo se souhlasem orgánu dozoru.

5.3.ii. Sdělování soukromým stranám je výjimečně přípustné, pokud v daném případě:

  1. sdělování je nepochybně v zájmu subjektu údajů a buď subjekt údajů souhlasil nebo jsou okolnosti takové, že lze jednoznačně tento souhlas předpokládat, nebo pokud

  2. je sdělování nezbytné k odvrácení vážného a bezprostředního nebezpečí.

5.4. Mezinárodní sdělování

Sdělování údajů zahraničním orgánům by mělo být omezeno na policejní orgány. Mělo by být přípustné pouze:

  1. pokud existuje jasné právní ustanovení ve vnitrostátním nebo mezinárodním právu,

  2. v případě, že takové ustanovení neexistuje, pokud je sdělování nezbytné k odvrácení vážného a bezprostředního nebezpečí nebo je nutné k potlačení vážné trestné činnosti podle platného práva, a s podmínkou, že vnitrostátní předpisy na ochranu příslušné osoby nejsou dotčeny.

5.5.i. Žádosti o sdělení údajů

V žádostech o sdělení údajů by měla být označena totožnost orgánu nebo osoby údaje požadující a dále uvedeno odůvodnění žádosti a její účel, pokud zvláštní ustanovení obsažená ve vnitrostátních právních předpisech nebo mezinárodních dohodách nestanoví jinak.

5.5.ii. Podmínky pro sdělování

Pokud je to možné, kvalita údajů by měla být ověřena nejpozději v době jejich sdělování. Pokud je to možné, ve všech sděleních údajů by měla být uvedena soudní i mimosoudní rozhodnutí a údaje založené na názorech nebo osobních hodnoceních zkontrolovány u zdroje předtím než jsou sděleny a měl by být uveden stupeň jejich přesnosti nebo spolehlivosti.

Pokud je zjištěno, že údaje již nejsou přesné a aktuální, neměly by být sdělovány. Pokud údaje, které již nejsou přesné nebo aktuální, byly sděleny, sdělující subjekt by měl, je-li to možné, uvědomit všechny příjemce údajů o jejich nepřesnosti.

5.5.iii. Ochranná opatření pro sdělování

Údaje sdělené jiným veřejným orgánům, soukromým stranám a zahraničním orgánům by neměly být používány pro účely jiné než uvedené v žádosti o jejich sdělení.

Použití údajů pro jiné účely, aniž by tím byla dotčena ustanovení odstavců 5.2 až 5.4 této zásady, by mělo být podmíněno souhlasem sdělujícího subjektu.

5.6. Sdružování souborů a přístup on-line

Sdružování souborů se soubory vedenými pro jiné účely je podmíněno některou z následujících podmínek:

  1. udělení oprávnění orgánem dozoru pro účely vyšetřování určité trestné činnosti, nebo

  2. soulad s jasným ustanovením právního předpisu.

Přímý přístup/ přístup on-line k souboru by měl být umožněn pouze pokud je to v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které by měly přihlížet k zásadám 3 až 6 tohoto doporučení.


Zásada 6 - Publicita, právo k přístupu k policejním souborům, právo na opravu a právo na odvolání

6.1. Orgán dozoru by měl činit opatření, aby se ujistil, že je veřejnost informována o existenci souborů, které podléhají oznamovací povinnosti jakož i o jejích právech ohledně těchto souborů. Při provádění těchto zásad by se mělo přihlížet ke specifické povaze ad hoc souborů, zejména k požadavku, aby se předešlo vážným předsudkům vůči výkonu zákonného úkolu policejních orgánů.

6.2. Subjektu údajů by měl být umožněn přístup k policejním souborům v přiměřených intervalech a bez přílišného zpoždění v souladu s ustanoveními vnitrostátních právních předpisů.

6.3. Subjekt údajů by měl mít možnost prosadit, pokud to přichází v úvahu, provedení opravy svých údajů obsažených v souboru.

Osobní údaje, u nichž výkon práva k přístupu odhalí, že jsou nepřesné, nebo které jsou shledány jako nadbytečné, nepřesné nebo irelevantní z hlediska uplatňování některé z ostatních zásad obsažených v tomto doporučení, by měly být likvidovány nebo opraveny nebo doplněny opravným výrokem přidaným k souboru.

Taková likvidace nebo nápravná opatření by se měly rozšířit pokud možno na všechny průvodní dokumenty policejního souboru a pokud tak není učiněno ihned, mělo by se tak stát nejpozději při příštím zpracování údajů nebo jejich následujícím sdělování.

6.4. Výkon práva k přístupu, na opravu a likvidaci by měl být omezen, pouze je-li omezení nezbytné pro provádění zákonných povinností policie nebo je-li nezbytné pro ochranu subjektu údajů nebo práv a svobod druhých.

Ve specifických případech může být v zájmu subjektu údajů písemný výpis vyloučen zákonem.

6.5. Odepření nebo omezení těchto práv by mělo být písemně odůvodněno. Odepření sdělit důvody by mělo být přípustné, pouze pokud je to nezbytné k provádění zákonných úkolů policie nebo pokud je to nezbytné pro ochranu práv a svobod jiných.

6.6. V případě, že je přístup odmítnut, subjekt údajů by měl mít možnost odvolat se k orgánu dozoru nebo k jiné nezávislé instituci, která se přesvědčí, že odmítnutí je opodstatněné.


Zásada 7 – Doba uchovávání a aktualizace údajů

7.1. Měla by být přijata opatření, aby osobní údaje uchovávané pro účely policie byly vymazány, pokud nejsou dále nezbytné pro účely, pro které byly uchovávány.

K tomuto účelu by posouzení mělo zejména vzít v úvahu následující kritéria: potřeba uchovat údaje s ohledem na závěry vyšetřování určitého případu; konečné soudní rozhodnutí, zejména osvobozující; rehabilitace; odpykání trestu; amnestie; věk subjektu údajů; zvláštní kategorie údajů.

7.2. Předpisy zaměřené na stanovení dob uchovávání údajů pro různé kategorie osobních údajů jakož i na pravidelné kontroly jejich kvality by měly být zaváděny po dohodě s orgánem dozoru nebo v souladu s vnitrostátními právními předpisy.


Zásada 8 - Zabezpečení údajů

8. Odpovědný orgán by měl přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění přiměřeného fyzického a logického zabezpečení údajů a k zabránění neoprávněného přístupu, sdělování nebo změny.

Přitom by měl přihlédnout k rozdílné povaze a obsahu souborů.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Zahraničí > Rada Evropy > Dokumenty > Doporučení č. r (87) 15 Výboru ministrů členským státům upravující používání osobních údajů v policejním sektoru

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém