Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Zahraničí > Rada Evropy > Dokumenty > Doporučení CM/Rec (2010) 13 Výboru ministrů členským státům o ochraně osob s ohledem na automatizované zpracování osobních údajů

 

Doporučení č. r (89) 2 Výboru ministrů členským státům o ochraně osobních údajů používaných pro účely zaměstnání

 
 
 

(Schváleno výborem ministrů dne 18. ledna 1989
na 423. zasedání zástupců ministrů)

Preambule

Výbor ministrů, podle podmínek stanovených v článku 15.b Statutu Rady Evropy,

maje na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi jejími členy;

vědom si rostoucího používání automatizovaného zpracování dat ve vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a tomu odpovídajících výhod;

přesvědčen však, že užívání metod automatizovaného zpracování dat zaměstnavateli by se mělo řídit zásadami, které jsou navrženy k minimalizaci jakýchkoli rizik, která by takové metody případně mohly představovat pro práva a základní svobody zaměstnanců, zejména pokud jde o právo na soukromí;

maje v této věci na paměti ustanovení Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat ze dne 28. ledna 1981 a potřebu přizpůsobit je zvláštním požadavkům v oblasti zaměstnání;

uznávaje též, že zájmy, které je třeba mít na paměti při zpracování zásad pro oblast zaměstnání, jsou jak individuální, tak kolektivní povahy;

vědom si rozdílných tradic existujících v členských státech, jimiž se řídí různé aspekty vzájemných vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, přičemž úprava zákonem je pouze jednou z metod regulace;

připomínaje v této souvislosti článek 6 Evropské sociální charty ze dne 18. října 1961,

doporučuje, aby vlády členských států:

- zajistily, aby se zásady obsažené v tomto doporučení odrážely v provádění vnitrostátních právních předpisů o ochraně dat v oblasti zaměstnání, jakož i v ostatních částech právního řádu týkajících se používání osobních údajů pro účely zaměstnání;

- zajistily k tomuto účelu, aby na toto doporučení byly upozorněny orgány zřízené podle vnitrostátních předpisů o ochraně dat, v jejichž působnosti je dozor nad prováděním těchto právních předpisů;

- podporovaly přijetí a uplatňování zásad obsažených v tomto doporučení tím, že zajistí jejich šíření mezi orgány zastupujícími jak zaměstnavatele, tak zaměstnance.


1. Oblast působnosti a definice

1.1 Zásady stanovené v tomto doporučení se vztahují na shromažďování a používání osobních údajů pro účely zaměstnání jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru.

Tyto zásady se vztahují na automatizovaně zpracovávaná data, jakož i na jiné údaje o zaměstnancích vedené zaměstnavateli, pokud jsou to informace nezbytné k tomu, aby automatizovaně zpracovávaná data byla srozumitelná.

Ruční zpracování dat by zaměstnavatelé neměli používat k obcházení zásad obsažených v tomto doporučení.

1.2 Bez ohledu na zásadu stanovenou v odst. 1.1, druhý pododstavec, může členský stát rozšířit zásady tohoto doporučení na ruční zpracování obecně.

1.3 Pro účely tohoto doporučení:

Výraz „osobní údaj“ zahrnuje jakoukoli informaci o určeném nebo určitelném jednotlivci. Jednotlivec není považován za „určitelného“, pokud jeho identifikace vyžaduje nepřiměřené množství času, nákladů a lidského úsilí.

Výraz „účely zaměstnání“ se týká vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, které souvisejí s náborem zaměstnanců, plněním pracovní smlouvy, řízením včetně plnění povinností stanovených zákonem nebo kolektivními smlouvami, jakož i s plánováním a organizací práce.

1.4 Pokud ustanovení vnitrostátních právních předpisů neurčí jinak, zásady tohoto doporučení se uplatní tam, kde je to vhodné, pro činnosti personálních agentur, ať už ve veřejném nebo soukromém sektoru, které shromažďují a používají osobní údaje, aby bylo možno uzavřít pracovní smlouvu mezi osobami u nich registrovanými a budoucími zaměstnavateli.

1.5 Toto doporučení se v rozsahu nezbytném pro ochranu bezpečnosti státu, veřejnou bezpečnost a potlačování trestné činnosti nevztahuje na důvěrné informace shromažďované nebo vedené zaměstnavateli pro účely zaměstnání o osobách přijímaných na místa nebo pracujících v zaměstnáních, která úzce souvisejí s uvedenými oblastmi.


2. Respekt k soukromí a lidské důstojnosti zaměstnanců

2.1 Respektování soukromí a lidské důstojnosti zaměstnance, zejména možnosti navazovat a udržovat sociální a individuální vztahy na pracovišti, by mělo být zaručeno při shromažďování a používání osobních údajů pro účely zaměstnání.


3. Informování zaměstnanců a konzultace

3.1 V souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo s praxí a tam, kde je to vhodné v souladu s příslušnými kolektivními smlouvami, by zaměstnavatelé měli předem plně informovat své zaměstnance nebo zástupce zaměstnanců nebo s nimi konzultovat ve věci zavedení nebo úpravy automatizovaných systémů pro shromažďování dat a využívání osobních údajů o zaměstnancích.

Tato zásada se rovněž vztahuje na zavádění nebo úpravy technických zařízení určených ke sledování pohybu nebo produktivity zaměstnanců

3.2 Souhlas zaměstnanců nebo jejich zástupců by měl být vyžádán před zavedením nebo úpravou těch systémů nebo zařízení, kde postup konzultace, uvedený v odstavci 3.1, odhalí možnost porušení práva zaměstnanců na respektování soukromí a lidské důstojnosti, pokud vnitrostátní právní předpisy nebo praxe neposkytují jiná náležitá ochranná opatření.


4. Shromažďování dat

4.1 Osobní údaje by měly být zásadně získávány od jednotlivých zaměstnanců. Jestliže je vhodné použít informace ze zdrojů mimo rámec pracovních vztahů, příslušný jednotlivec by měl být informován.

4.2 Osobní údaje shromažďované zaměstnavateli pro účely zaměstnání by měly být přiměřené a míru nepřesahující, v závislosti na typu zaměstnání nebo na vývoji informačních potřeb zaměstnavatele.

4.3 Během náboru zaměstnanců by shromažďovaná data měla být omezena na údaje nezbytné k vyhodnocení vhodnosti budoucích kandidátů a jejich předpokladů profesionálního růstu.

V průběhu takovéhoto postupu by osobní údaje měly být získávány pouze od dotyčného jednotlivce. S výhradou ustanovení vnitrostátních právních předpisů lze využívat jiných zdrojů než těch, kterými jsou dotyční jednotlivci, pouze s jejich souhlasem, nebo pokud byli předem o této možnosti informováni.

4.4 Využívání zdrojů, jako jsou testy, analýzy a podobné postupy koncipované pro posouzení charakteru nebo osobnosti jednotlivce by nemělo být přípustné bez jeho souhlasu nebo jestliže vnitrostátní právní předpisy neposkytují jiná přiměřená ochranná opatření. Pokud si tak přeje, měl by být informován o výsledcích těchto testů.


5. Ukládání dat

5.1 Ukládání osobních údajů je přípustné pouze pokud data byla shromážděna v souladu s pravidly uvedenými v odstavci 4 a pokud ukládání má sloužit pro účely zaměstnání.

5.2 Ukládaná data by měla být přesná, tam kde je to nutné aktualizovaná, a měla by věrně odrážet situaci zaměstnance. Neměla by být ukládána nebo kódována způsobem, který by zasahoval do práv zaměstnance tím, že by ho bez jeho vědomí umožňoval charakterizovat nebo profilovat.

5.3 Pokud jsou ukládána data hodnotící výkon nebo potenciál jednotlivých zaměstnanců, měla by taková data být založena na korektním a čestném hodnocení a nesmějí být urážlivá ve způsobu, jakým jsou formulována.


6. Interní používání dat

6.1 Osobní údaje shromažďované pro účely zaměstnání by měly být použity zaměstnavateli pouze pro tyto účely.

6.2 Pokud mají být data použita pro účely zaměstnání, které jsou odlišné od účelu, pro nějž byla původně shromážděna, měla by být přijata odpovídající opatření, aby nedošlo k mylné interpretaci dat v jiném kontextu a aby se zajistilo, že nebudou použita způsobem neslučitelným s původním účelem. V případě, že mají být na základě takto použitých dat učiněna důležitá rozhodnutí s dopadem na zaměstnance, měl by být informován.

6.3 Propojování souborů obsahujících osobní údaje shromažďované a ukládané pro účely zaměstnání podléhá ustanovením odstavce 6.2.


7. Sdělování dat zástupcům zaměstnanců

V souladu s vnitrostátními právními předpisy a praxí nebo s podmínkami kolektivních smluv mohou být osobní údaje sdělovány zástupcům zaměstnanců do té míry, v jaké jsou tato data nezbytná pro zastupování zájmů zaměstnanců.


8. Externí sdělování dat

8.1 Osobní údaje shromážděné pro účely zaměstnání by měly být sdělovány veřejným orgánům pro účely jejich úředního poslání pouze v rozsahu vymezeném zákonnými povinnostmi zaměstnavatelů nebo v souladu s jinými ustanoveními vnitrostátních právních předpisů.

8.2 Ke sdělování osobních údajů veřejným orgánům pro účely jiné než je výkon jejich úředního poslání nebo stranám jiným než veřejným orgánům, včetně podniků v téže skupině, by mělo docházet pouze:

  1. pokud je sdělení nezbytné pro účely zaměstnání, které nejsou neslučitelné s účely, pro které byla data původně shromážděna a pokud zaměstnanci nebo jejich zástupci jsou o tom informováni; nebo

  2. s výslovným a informovaným souhlasem jednotlivého zaměstnance; nebo

  3. pokud je sdělování povoleno vnitrostátními právními předpisy.


9. Přeshraniční toky dat

Přeshraniční přenos osobních údajů shromažďovaných a ukládaných pro účely zaměstnání by se měl řídit zásadami uvedenými v odstavcích 6 a 8.


10. Zvláštní kategorie dat

10.1 Osobní údaje týkající se rasového původu, politických názorů, náboženského nebo jiného přesvědčení, pohlavního života nebo odsouzení za trestné činy, uvedené v článku 6 Úmluvy o ochraně jednotlivců se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, by měly být shromažďovány a ukládány pouze ve zvláštních případech v rozsahu vymezeném vnitrostátními právními předpisy a v souladu s náležitými, jimi stanovenými, ochrannými opatřeními. Pokud taková ochranná opatření chybějí, měla by být tato data shromažďována a ukládána jen s výslovným a informovaným souhlasem zaměstnanců.

10.2 Zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání smí být dotazován pouze na zdravotní stav a být lékařsky vyšetřován za účelem:

  1. stanovení vhodnosti zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání pro jeho současné nebo budoucí zaměstnání;

  2. splnění požadavků preventivního lékařství; nebo

  3. přiznání sociálních výhod.

10.3 Zdravotní data nesmějí být shromažďována ze zdrojů jiných než od příslušného zaměstnance s výjimkou, kdy udělil svůj výslovný a informovaný souhlas nebo je to v souladu s ustanoveními vnitrostátních právních předpisů.

10.4 Zdravotní data, na která se vztahuje lékařské tajemství, by měla být ukládána pouze personálem, který je vázán pravidly lékařského tajemství. Informace by měly být sdělovány pouze ostatním zaměstnancům personálního útvaru, pokud je to nezbytné pro jeho rozhodování a v souladu s ustanoveními vnitrostátních právních předpisů.

10.5 Zdravotní data, na která se vztahuje lékařské tajemství, by měla být ukládána odděleně od ostatních kategorií osobních údajů vedených zaměstnavatelem. Měla by být učiněna bezpečnostní opatření, aby se předešlo přístupu jiných osob, než těch, které vykonávají lékařskou službu.

10.6 Právo subjektu údajů na přístup k jeho zdravotním datům by nemělo být omezováno kromě případů, kdy by přístup k takovým datům mohl subjekt údajů vážně poškodit, a v takovém případě mu smějí být data sdělena prostřednictvím lékaře, kterého si vybere.


11. Sdělování informací týkajících se osobních údajů

11.1 Informace týkající se osobních údajů vedených zaměstnavatelem by měla být poskytnuta dotyčnému zaměstnanci přímo nebo prostřednictvím jeho zástupců, nebo by mu měla být dána na vědomí jinými vhodnými prostředky.

Tato informace by měla specifikovat hlavní účely ukládání dat, druh ukládaných dat, kategorie osob nebo orgánů, kterým jsou data pravidelně sdělována a účely a právní základ pro takové sdělování.

11.2 Informace by také měla uvádět práva zaměstnance týkající se jeho dat, jak jsou stanovena v odstavci 12 tohoto doporučení a rovněž tak i způsoby a prostředky pro výkon práva na přístup.


12. Právo na přístup a opravu

12.1 Každému zaměstnanci by na požádání měl být umožněn přístup ke všem osobním údajům vedeným jeho zaměstnavatelem, které se ho týkají a popřípadě zajištěna oprava nebo vymazání těchto dat, pokud jsou vedena v rozporu se zásadami stanovenými v tomto doporučení. V případě hodnotících dat by každý zaměstnanec měl mít právo v souladu s vnitrostátními právními předpisy hodnocení zpochybnit.

12.2 Výkon práv uvedených v odstavci 12.1 může být, v případě vnitřního šetření prováděného zaměstnavatelem, odložen do ukončení šetření, pokud by jinak výsledek šetření byl ohrožen.

12.3 Když je zaměstnanec seznamován s rozhodnutím vycházejícím z automatizovaného zpracování dat vedených zaměstnavatelem, měl by mít právo přesvědčit se, že data byla zpracována zákonným způsobem.

12.4 Pokud ustanovení vnitrostátních právních předpisů nestanoví jinak, zaměstnanec by měl být oprávněn pověřit jím vybranou osobu, aby mu byla nápomocna při výkonu práva na přístup nebo aby toto právo uplatňovala jeho jménem.

12.5 Pro případ, kdy je přístup k datům odmítnut, nebo kdy je požadavek na opravu nebo vymazání odepřen, vnitrostátní právní předpisy by měly stanovovat opravný prostředek.


13. Bezpečnost dat

13.1 Zaměstnavatelé nebo firmy, které mohou zpracovávat data jejich jménem, by měli zavést vhodná technická a organizační opatření koncipovaná k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů, ukládaných pro účely zaměstnání, proti neoprávněnému přístupu, použití, sdělování nebo změně.

13.2 Personální útvar, jakož i jakékoli další osoby zabývající se zpracováním dat by měly být průběžně informovány o takových opatřeních a o nutnosti jejich dodržování.


14. Uchovávání dat

14.1 Osobní údaje by neměly být uchovávány zaměstnavatelem po období delší než k jakému opravňují účely vymezené v odstavci 1.3 nebo jaké vyžadují zájmy současného nebo bývalého zaměstnance.

14.2 Osobní údaje předložené v souvislosti se žádostí o zaměstnání by měly být za normálních okolností vymazány, jakmile je zřejmé, že nabídka zaměstnání nebude učiněna.

14.3 Jsou-li takováto data uchovávána s ohledem na další žádosti o zaměstnání, měla by být tato data vymazána, když o to dotyčný uchazeč požádá.

Tam, kde je nezbytné uchovávat data předložená v souvislosti se žádostí o zaměstnání za účelem obhajoby v právních sporech, měla by být uchovávána pouze po odůvodnitelnou dobu.

———————————————————

Při schválení tohoto doporučení si zástupce Irska s uplatněním článku 10.2.c jednacího řádu pro zasedání zástupců ministrů vyhradil právo jeho vlády omezit oblast působnosti tohoto doporučení pouze na automatizovaně zpracovávané údaje a vyloučit z oblasti jeho působnosti zaměstnání v domácnosti a rodinné podniky, kde zaměstnanci jsou pouze členové rodiny.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Zahraničí > Rada Evropy > Dokumenty > Doporučení č. r (89) 2 Výboru ministrů členským státům o ochraně osobních údajů používaných pro účely zaměstnání

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém