Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Doporučení č. r (91) 10 Výboru ministrů členským státům o sdělování osobních údajů v držení veřejných orgánů třetím stranám - archiv dokumentů

 
 
 

Doporučení č. R (91) 10 Výboru ministrů členským státům o sdělování osobních údajů v držení veřejných orgánů třetím stranám 1

(schváleno Výborem ministrů dne 9. září 1991 na 461. zasedání zástupců ministrů)


Výbor ministrů, podle podmínek stanovených v článku 15.b Statutu Rady Evropy,

maje na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi jejími členy;

s přihlédnutím k tomu, že automatické zpracování údajů umožnilo veřejným orgánům uchovávat v elektronických souborech data včetně osobních údajů, která shromažďují za účelem plnění svých úkolů;

vědom si skutečnosti, že nové automatizované způsoby uchovávání takových údajů velice usnadňují třetím stranám přístup k nim, což přispívá k většímu oběhu informací ve společnosti, který Výbor ministrů podpořil ve svém doporučení č. R(81)19 o přístupu k informacím uchovávaným veřejnými orgány stejně jako v deklaraci ze dne 29. dubna 1982 o svobodě projevu a informací;

domnívaje se však, že automatizace v případě údajů shromažďovaných a uchovávaných veřejnými orgány vyvolává potřebu zabývat se jejím dopadem na osobní údaje nebo soubory osobních údajů, které jsou shromažďovány a uchovávány veřejnými orgány pro plnění jejich úkolů;

bera na vědomí zejména, že automatizace v případě osobních údajů nebo souborů osobních údajů zvyšuje riziko narušování soukromí, neboť dovoluje snadnější přístup pomocí telematických prostředků k osobním údajům nebo souborům osobních údajů uchovávaným veřejnými orgány, jakož i sdělování těchto údajů nebo souborů osobních údajů třetím stranám;

maje v tomto ohledu na paměti rostoucí tendence na straně soukromého sektoru využívat pro komerční prospěch osobní údaje nebo soubory osobních údajů uchovávané veřejnými orgány jakož i objevující se záměry veřejných orgánů sdělovat elektronickými prostředky osobní údaje nebo soubory osobních údajů třetím stranám na komerční bázi;

rozhodnut podporovat zásady ochrany údajů vycházející z Úmluvy o ochraně jednotlivců se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat ze dne 28. ledna 1981, a zajistit tak, aby sdělování osobních údajů nebo souborů osobních údajů veřejnými orgány třetím stranám, zejména elektronickými prostředky, mělo svůj základ v právních předpisech a bylo doprovázeno bezpečnostními opatřeními v zájmu subjektu údajů;

Bera na vědomí zejména, že tyto zásady pro ochranu osobních údajů by měly být zohledněny v novém kontextu automatizace, který nyní udává charakter sdělování osobních údajů nebo souborů osobních údajů třetím stranám podle právních předpisů, upravujících přístup třetích stran k osobním údajům nebo souborům osobních údajů,

doporučuje, aby vlády členských států:

i. přihlížely k zásadám obsaženým v dodatku tohoto doporučení vždy, když osobní údaje nebo soubory osobních údajů shromažďované a ukládané veřejnými orgány mohou být zpřístupněny třetím stranám;

ii. zajistily, aby povinnosti podle zásad obsažených v dodatku tohoto doporučení byly zohledněny v jejich právních předpisech a praxi týkající se automatizace a elektronického sdělování osobních údajů nebo souborů osobních údajů třetím stranám;

iii. zajistily mezi veřejnými orgány širokou publicitu zásadám uvedeným v dodatku tohoto doporučení;

iv. upozornily na zásady obsažené v dodatku tohoto doporučení orgány, zřízené na základě právních předpisů pro ochranu osobních údajů nebo právních předpisů týkajících se přístupu k informacím ve veřejném sektoru.


Dodatek k doporučení č. R(91)10


1. Oblast působnosti a definice

1.1 Zásady obsažené v tomto doporučení se vztahují na automatické zpracování osobních údajů, které jsou shromažďovány veřejnými orgány, a které mohou být sdělovány třetím stranám.

1.2 Členské státy mohou rozšířit oblast působnosti tohoto doporučení tak, aby se vztahovalo i na údaje týkající se skupin, společností, sdružení atd. bez ohledu na to, zda mají nebo nemají právní subjektivitu, nebo i na osobní údaje v neautomatizované formě.

Pro účely tohoto doporučení

1.3 Výrazem „osobní údaje“ se rozumí jakákoli informace týkající se určeného nebo určitelného jednotlivce (subjektu údajů). Jednotlivec není považován za „určitelného“ pokud identifikace vyžaduje nepřiměřené množství času, nákladů a úsilí.

Výrazem „veřejné orgány“ se rozumí jakýkoli správní orgán, instituce, zařízení nebo jiný subjekt, který v důsledku toho, že mu byly svěřeny veřejné pravomoci vykonává veřejné služby nebo funkce ve veřejném zájmu.

Vnitrostátní právní předpisy mohou rozšířit obsah pojmu „veřejné orgány“.

Výrazem „soubory přístupné třetím stranám“ se rozumí soubory vedené veřejnými orgány obsahující osobní údaje, které mohou být sdělovány veřejnosti nebo třetím stranám majícím zvláštní zájem a které jsou v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů o přístupu k informacím ve veřejném sektoru nebo o svobodě informací, v souladu s ústavou, jakož i se specifickými právními předpisy, nařízeními nebo precedenčním právem, opravňujícími třetí strany k přístupu k informacím uchovávaným veřejnými orgány včetně úředních publikací.

Výrazem „sdělování“ se rozumí zpřístupňování souborů nebo osobních údajů, například poskytováním oprávnění k jejich prohlížení, jejich přenášením, šířením nebo dáváním k dispozici bez ohledu na použité prostředky nebo média.

Výrazem „třetí strana“ se rozumí právnické a fyzické osoby, kterým veřejné orgány sdělují osobní údaje, pokud se rovněž nejedná o veřejné orgány.

Vnitrostátní právní předpisy mohou rozšířit obsah pojmu „třetí strany“.


2. Respektování soukromí a zásad ochrany osobních údajů

2.1 Sdělování, zejména elektronickými prostředky, osobních údajů nebo souborů osobních údajů veřejnými orgány třetím stranám, by mělo být doprovázeno bezpečnostními opatřeními a zárukami koncipovanými tak, aby nedocházelo k nadměrnému zasahování do soukromí subjektu údajů.

Zejména by nemělo docházet ke sdělování osobních údajů nebo souborů osobních údajů třetím stranám, pokud neplatí, že:

  a) určitý zákon to umožňuje; nebo

  b) veřejnost k nim má přístup podle platných právních předpisů, kterými se řídí přístup k informacím ve veřejném sektoru; nebo

  c) sdělování je v souladu s vnitrostátními právními předpisy o ochraně údajů; nebo

  d) subjekt údajů dal svůj svobodný a informovaný souhlas.

2.2 Pokud vnitrostátní právní předpisy neposkytují náležitá ochranná opatření a záruky pro subjekt údajů, osobní údaje nebo soubory osobních údajů nesmí být sdělovány třetím stranám pro účely neslučitelné s těmi, pro které byly shromažďovány.

2.3 Vnitrostátní právní předpisy o ochraně údajů se mají vztahovat na zpracování třetí stranou prováděné s osobními údaji, které jí byly sděleny veřejnými orgány.


3. Citlivé údaje

3.1 Osobní údaje, spadající do některé z kategorií uvedených v článku 6 Úmluvy o ochraně jednotlivců se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, by neměly být uchovávány v souboru nebo části souboru všeobecně přístupném pro třetí strany.

Jakákoli výjimka z této zásady by měla být přesně vymezena zákonem a doprovázena vhodnými ochrannými opatřeními a zárukami pro subjekt údajů.

3.2 Ustanoveními zásady 3.1 není dotčena možnost uchovávání v třetím stranám přístupných souborech těch kategorií údajů, které by byly za jiných okolností považovány za citlivé, ale které se týkají subjektů údajů vykonávajících ve veřejném životě veřejné funkce, a jejichž údaje jsou v důsledku toho přístupné třetím stranám.


4. Všeobecně přístupné údaje

4.1 Účely, pro které jsou údaje shromažďovány a zpracovávány v souborech přístupných třetím stranám, jakož i veřejný zájem opravňující k jejich zpřístupnění, by měly být uváděny v souladu s vnitrostátními právními předpisy a praxí.

4.2 Před zahájením nebo v průběhu shromažďování by subjekty údajů měly dostat informaci v souladu s vnitrostátními právními předpisy a praxí o povinné nebo dobrovolné povaze shromažďování, právním základu a účelech shromažďování a zpracování osobních údajů a také jaký veřejný zájem opravňuje k jejich zpřístupnění.

4.3 Veřejné orgány by měly být schopny vyhnout se sdělování třetím stranám těch osobních údajů, které jsou uchovávány v souborech přístupných veřejnosti, a které se týkají subjektů údajů, jejichž bezpečnost a soukromí jsou zvláště ohroženy.


5. Přístup k osobním údajům a jejich sdělování elektronickými prostředky

5.1 Automatické zpracování osobních údajů obsažených v souborech přístupných třetím stranám by mělo být prováděno v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Vnitrostátní právní předpisy by měly stanovovat podmínky, kterými se řídí sdělování a přístup k údajům a zejména upravovat podmínky pro automatické sdělování a on-line prohlížení těchto údajů.

5.2 Při automatickém sdělování by měly být použity technické prostředky omezující rozsah elektronického dotazování nebo vyhledávání, aby se zamezilo neoprávněnému prohlížení nebo stahování osobních údajů nebo souborů obsahujících tyto údaje.


6. Zpracování třetími stranami osobních údajů ze souborů přístupných třetím stranám

6.1 V případech, kdy je subjekt údajů ze zákona povinen poskytnout údaje pro uložení do souborů přístupných třetím stranám, mělo by být zpracování osobních údajů třetími stranami podmíněno buď obdržením výslovného a informovaného souhlasu subjektu údajů nebo by mělo být v souladu se zákonnými požadavky.

Tam, kde se uplatňuje požadavek souhlasu, měl by mít subjekt údajů možnost kdykoli svůj souhlas odvolat.

6.2 Pokud uchovávání osobních údajů v souboru přístupném třetím stranám není povinné, měl by být subjekt údajů předem nebo v době shromažďování údajů poučen o svých právech:

  a) nenechat své údaje uchovávat v souboru přístupném třetím stranám; nebo

  b) nechat své údaje v takovém souboru uchovávat a dále je sdělovat, aniž by však byly třetími stranami zpracovávány; nebo

  c) vznést námitku proti pokračování ve zpracování jeho údajů třetími stranami; nebo

  d) nechat své údaje kdykoli zlikvidovat.

6.3 Pokud třetí strana vytváří soubory obsahující osobní údaje získané ze souborů přístupných třetím stranám, pak by se na tyto soubory měly vztahovat požadavky vnitrostátních právních předpisů o ochraně údajů, včetně práv subjektu údajů.

Zejména by se subjekt údajů měl dozvědět o existenci nového souboru, jeho účelu a o svém právu nechat své údaje z příslušného souboru odstranit.


7. Propojování a přiřazování souborů

7.1 S výjimkou případů, kdy to povolují vnitrostátní právní předpisy poskytující subjektu údajů náležitá ochranná opatření, mělo by se zakázat propojování - zejména formou spojování, slučování nebo stahování - souborů osobních údajů obsahujících data pocházející ze souborů přístupných třetím stranám, za účelem vytváření nových souborů, stejně jako přiřazování nebo napojování souborů nebo osobních údajů patřících třetím stranám k jednomu nebo více souborům vedeným veřejnými orgány, za účelem rozšiřování existujících souborů nebo údajů.


8. Přeshraniční toky údajů

8.1 Zásady tohoto doporučení se vztahují na přeshraniční sdělování osobních údajů, které jsou shromažďovány veřejnými orgány, a které mohou být sdělovány třetím stranám.

8.2 Přeshraniční sdělování osobních údajů třetím stranám se sídlem ve státě, který ratifikoval úmluvu č. 108 a který tedy má zákon o ochraně osobních údajů, by nemělo podléhat zvláštním podmínkám týkajícím se ochrany soukromí.

8.3 Tam, kde se dodržuje zásada rovnocenné ochrany, nemělo by být uplatňováno žádné omezení pro přeshraniční sdělování osobních údajů třetím stranám se sídlem ve státě, který úmluvu č. 108 neratifikoval, avšak má právní předpisy, které jsou v souladu se zásadami uvedené úmluvy a tohoto doporučení.

8.4 Pokud vnitrostátní právní předpisy nestanoví jinak, přeshraniční sdělování osobních údajů třetím stranám se sídlem ve státě, jehož právní předpisy nejsou v souladu s úmluvou č. 108 nebo s tímto doporučením, by se v zásadě nemělo uskutečnit, s výjimkou případů, kdy:

  a) byla přijata nezbytná opatření, včetně opatření smluvní povahy pro dodržování zásad a tohoto doporučení a subjekt údajů měl možnost vznést vůči sdělování námitky, nebo

  b) subjekt údajů dal písemně svůj svobodný a informovaný souhlas a má možnost tento souhlas kdykoli odvolat.

8.5 Měla by být přijata opatření zamezující tomu, aby se osobní údaje nebo soubory obsahující osobní údaje staly předmětem automatického přeshraničního sdělování třetím stranám bez vědomí subjektů údajů.


9. Koordinace / spolupráce

9.1 Tam, kde obecně závazné právní předpisy, kterými se řídí přístup k informacím ve veřejném sektoru, obsahují ustanovení o zřízení orgánu dozoru k provádění těchto právních předpisů a kde existují zároveň obecné právní předpisy pro ochranu údajů a samostatný orgán pověřený prováděním uvedených právních předpisů, měly by příslušné orgány docílit opatření zaměřená na usnadnění výměny informací z hlediska podmínek, jimiž se řídí sdělování osobních údajů pocházejících ze souborů přístupných třetím stranám.

———————————————————

1 Při přijetí tohoto doporučení a uplatnění článku 10.2.c jednacího řádu pro zasedání zástupců ministrů:

- zástupce Irska si vyhradil právo své vlády vyhovět nebo nevyhovět zásadám 6.2, 6.3 odst. 2 a 7.1 přílohy doporučení,

- zástupci Norska a Spojeného království si vyhradili právo svých vlád vyhovět nebo nevyhovět zásadám 6.2 a 6.3 odst. 2 přílohy doporučení,

- zástupce Švédska si vyhradil právo své vlády vyhovět nebo nevyhovět odstavci 6.2 přílohy doporučení.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Zahraničí > Rada Evropy > Dokumenty > Doporučení č. r (91) 10 Výboru ministrů členským státům o sdělování osobních údajů v držení veřejných orgánů třetím stranám

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém