Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Zahraničí > Rada Evropy > Dokumenty > Doporučení CM/Rec (2010) 13 Výboru ministrů členským státům o ochraně osob s ohledem na automatizované zpracování osobních údajů

 

Doporučení č. r (92) 1 Výboru ministrů členským státům o využívání analýzy deoxyribonukleové kyseliny (DNA) v rámci systému trestní justice

 
 
 

(Schváleno Výborem ministrů dne 10. února 1992
na 470. zasedání zástupců ministrů)


Výbor ministrů, podle podmínek stanovených v článku 15.b Statutu Rady Evropy,

maje na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi jejími členy;

S ohledem k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a k Úmluvě o ochraně jednotlivců se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat z 28. ledna 1981 („Úmluva o ochraně dat“);

Maje na zřeteli, že boj proti kriminalitě vyžaduje užívat nejmodernější a nejúčinnější metody;

Jsa přesvědčen o potřebě provádění společné trestní politiky zaměřené na ochranu jednotlivců a společnosti, v níž žijí;

Maje na mysli, že techniky analýzy DNA mohou poskytnout výhody systému trestní justice, zejména při určování neviny nebo viny;

Maje ovšem na mysli, že takové postupy, které se průběžně vyvíjejí, by měly být prováděny spolehlivým způsobem;

Při přijetí tohoto doporučení a s uplatněním článku 10.2.c jednacího řádu pro zasedání zástupců ministrů si zástupce Dánska vyhradil právo své vlády přizpůsobit nebo nepřizpůsobit se tomuto doporučení jako celku; zástupci Německa, Nizozemí a Norska si vyhradili právo svých vlád přizpůsobit nebo nepřizpůsobit se zásadě 8 tohoto doporučení.

Vědom si ovšem, že při zavádění a využívání takových postupů by měly být plně respektovány a neporušovány takové základní zásady, jako je nedotknutelnost důstojnosti jednotlivce a úcta k lidské bytosti, právo na obhajobu a zásada přiměřenosti při výkonu trestní justice;

DOPORUČUJE vládám členských států, aby se ve své legislativě a politice řídily zásadami a doporučeními uvedenými níže;

UKLÁDÁ generálnímu sekretáři dát obsah tohoto doporučení na vědomí nečlenským státům a mezinárodním organizacím, které se podílely na jeho přípravě.


ZÁSADY A DOPORUČENÍ

1. Definice

Pro účely tohoto doporučení:

„Analýza DNA“ se vztahuje k jakékoli proceduře, která může být použita při analýze deoxyribonukleové kyseliny (DNA), základního genetického materiálu lidských nebo jiných živých bytostí.

Výraz „Vzorky“ se vztahuje k jakékoli látce živočišného původu, která může být využita pro účely analýzy DNA.

„Registr DNA“ se vztahuje k jakémukoli strukturovanému souboru výsledků testů analýzy DNA, bez ohledu na to, zda jsou uchovávány v materiální formě, jako ručně vedené záznamy nebo jako databáze převedené do počítačové podoby.


2. Rozsah a omezení

Toto doporučení se vztahuje na shromažďování vzorků a využívání analýzy DNA pro účely identifikace podezřelého nebo jakéhokoli jiného jednotlivce v rámci vyšetřování a stíhání trestných činů.


3. Využívání vzorků a informací z nich odvozených

Vzorky shromážděné pro analýzu DNA a informace odvozené z takové analýzy za účelem vyšetřování a stíhání trestných činů nesmějí být použity pro jiné účely. Pokud ovšem jednotlivec, jemuž byly vzorky odebrány, o to požádá, měla by mu být informace podána.

Vzorky shromážděné od živých osob pro analýzu DNA pro lékařské účely a informace získané z takových vzorků nesmějí být použity pro účely vyšetřování a stíhání trestných činů, anebo pouze za okolností stanovených vnitrostátními právními předpisy.

Vzorky odebrané pro analýzu DNA a informace takto získané mohou být potřebné pro výzkumné a statistické účely. Takovéto využití je přípustné pouze pokud nebude možné zjistit jednotlivce. Proto před jejich použitím pro tyto účely musí být odstraněna příslušná jména a jiné identifikátory.


4. Odběr vzorků pro analýzu DNA

Odběr vzorků pro účely analýzy DNA by měl být prováděn pouze za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy; rozumí se, že v některých státech to může znamenat nezbytnost zvláštního povolení od soudního orgánu.

Tam, kde vnitrostátní právní předpisy připouštějí odběr vzorků bez souhlasu podezřelého, měl by být vzorek odebrán pouze pokud okolnosti případu takový úkon opodstatňují.


5. Využití analýzy DNA

Využití analýzy DNA by mělo být přípustné ve všech odpovídajících případech, nezávisle na stupni závažnosti trestného činu.


6. Akreditace laboratoří a institucí a kontrola analýzy DNA

Analýza DNA je důmyslnou vědeckou procedurou, která by měla být prováděna pouze laboratořemi, které mají náležité vybavení a zkušenosti.

Členské státy by měly zajistit vypracování seznamu akreditovaných laboratoří a institucí, které vyhovují následujícím kritériím:

  - vysoké profesionální znalosti a schopnosti spojené s náležitými procedurami pro kontrolu kvality,

  - vědecká pověst,

  - přiměřené zabezpečení zařízení a zkoumaných látek,

  - přiměřená ochranná opatření pro zajištění naprosté důvěrnosti v souvislosti s identifikací osoby, k níž se vztahuje výsledek analýzy DNA,

  - záruky, že podmínky stanovené v tomto doporučení budou dodržovány.

Členské státy by měly stanovit způsoby výkonu pravidelného dohledu nad akreditovanými laboratořemi.


7. Ochrana údajů

Shromažďování vzorků a využívání analýzy DNA musí být v souladu se standardy Rady Evropy, které se týkají ochrany údajů, jak byly stanoveny v Úmluvě o ochraně dat č.108 a doporučeních k ochraně údajů, zejména doporučení č.R(87)15 upravující užívání osobních údajů v policejním sektoru.


8. Uchovávání vzorků a údajů

Vzorky a ostatní tělní tkáně, odebrané jednotlivcům pro analýzu DNA, by neměly být uchovávány poté, co bylo vyneseno konečné rozhodnutí v případu, pro který byly využity, pokud to není nezbytné z důvodů přímo se vztahujících k účelům, pro něž byly shromážděny.

Měla by být přijata opatření zajišťující, že výsledky analýzy DNA a informace z nich odvozené budou zničeny, jakmile nebude potřeba nadále je uchovávat pro účely, k nimž byly použity. Výsledky analýzy DNA a informace z nich odvozené však mohou být uchovány, jestliže byl dotčený jednotlivec odsouzen pro závažné trestné činy ohrožující život, zdraví nebo bezpečnost osob. Pro takové případy musí vnitrostátní právní předpisy stanovit přesnou dobu uchovávání.

Vzorky a další tělní tkáně nebo informace z nich odvozené smějí být skladovány po delší období:

  (i) jestliže o to požádá dotčená osoba, nebo

  (ii) jestliže vzorek nemůže být přiřazen k jednotlivci, například když byl nalezen na místě činu.

Tam, kde je dotčena bezpečnost státu, mohou vnitrostátní právní předpisy členského státu povolit uchovávání vzorků, výsledků analýzy DNA a informací z nich odvozených i tehdy, když dotčený jednotlivec nebyl obviněn nebo odsouzen pro trestný čin. V takových případech by ve vnitrostátních právních předpisech měla být přesně stanovena doba uchovávání.

Vytvoření a provozování jakéhokoli registru DNA pro účely vyšetřování a stíhání trestných činů by mělo být právně upraveno.


9. Rovnost stran

Státy by měly zajistit, aby analýza DNA, jako zvláštní důkazní prostředek, byla přístupná obhajobě na základě rozhodnutí soudního orgánu nebo prostřednictvím nezávislého znalce.

Tam, kde je množství látky využitelné pro analýzu omezené, měla by být věnována dostatečná péče tomu, aby se zajistilo, že práva obhajoby nebudou porušena.


10. Technické standardy

Členské státy by měly podporovat standardizaci metod analýzy DNA na národní i mezinárodní úrovni. To může zahrnovat spolupráci mezi laboratořemi při ověřování analytických a kontrolních procedur.


11. Duševní vlastnictví

Při uznání, že práva duševního vlastnictví, týkající se jednotlivých metod analýzy DNA, mohou být spojena s určitými laboratořemi, měly by členské státy zajistit, aby tím nebyl nepříznivě ovlivněn přístup k využívání analýzy DNA.


12. Přeshraniční výměna informací

Analýza DNA může být získána od laboratoře nebo instituce sídlící v jiném státě za podmínky, že laboratoř nebo instituce vyhovuje všem požadavkům stanoveným v tomto doporučení.

Sdělování výsledků analýzy DNA mimo hranice státu může být prováděno pouze mezi státy, které splňují ustanovení tohoto doporučení a zvláště při zajištění souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami o výměně informací v trestních věcech a článkem 12 Úmluvy o ochraně dat.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Zahraničí > Rada Evropy > Dokumenty > Doporučení č. r (92) 1 Výboru ministrů členským státům o využívání analýzy deoxyribonukleové kyseliny (DNA) v rámci systému trestní justice

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém