Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení)

 

Doporučení č. r (97) 18 Výboru ministrů členským státům o ochraně osobních údajů shromažďovaných a zpracovávaných pro statistické účely

 
 
 

(Schváleno Výborem ministrů dne 30. září 1997 na 602. zasedání zástupců ministrů)


Výbor ministrů, podle podmínek stanovených v článku 15.b Statutu Rady Evropy,

maje na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi jejími členy;

vědom si toho, že veřejný i soukromý sektor potřebují spolehlivé statistiky pro analýzu a pochopení současné společnosti a k určování politiky a strategie pro tvorbu opatření prakticky ve všech oblastech každodenního života;

uznávaje, že tvorba spolehlivých statistik závisí do značné míry na shromažďování co nejpodrobnějších informací a na zpracování těchto informací s využitím stále výkonnějších technologií automatického zpracování údajů;

vědom si skutečnosti, že se tyto informace mohou týkat určených nebo určitelných osob („osobní údaje“);

vědom si potřeby vyvinout techniky umožňující zaručit anonymitu subjektů údajů;

maje na zřeteli zájem mezinárodního společenství statistiků chránit osobní údaje, a vytváření mezinárodních doporučení v souvislosti s profesionální etikou statistiků;

maje rovněž na zřeteli základní zásady oficiální statistiky přijaté mezinárodním společenstvím v rámci Organizace spojených národů;

bera na vědomí rozvoj národních a nadnárodních právních standardů jak pro činnosti ve statistice tak pro oblast ochrany údajů;

připomínaje si v této souvislosti obecné zásady ochrany údajů v Úmluvě o ochraně jednotlivců se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (Štrasburk 1981, ETS 108);

připomínaje si rovněž odchylky povolené ve prospěch statistických činností pokud jde o uplatňování určitých v této úmluvě stanovených práv subjektů údajů;

bera na vědomí, že odchylky tohoto druhu jsou stanoveny i v řadě členských států ve stávajících nebo připravovaných právních předpisech, které se týkají ochrany údajů;

maje na zřeteli, že je třeba nastolit rovnováhu mezi potřebností výzkumu a statistiky na jedné straně a nezbytnou ochranou jednotlivce na straně druhé, zvláště jedná-li se o automatické zpracování údajů;

vědom si potřeby vytvořit vhodné postupy vedoucí ke sladění zájmů různých stran;

vědom si, že pokrok v oblasti statistických metod a rozvoj informačních technologií od roku 1983 vyvolal potřebu revidovat různá ustanovení v Doporučení č. R (83) 10 o ochraně osobních údajů využívaných pro vědecký výzkum a statistiku,

doporučuje, aby vlády členských států:

1. učinily potřebné kroky, kterými zajistí, že se zásady obsažené v dodatku tohoto doporučení odrazí v jejich právním řádu;

2. zajistily zásadám obsaženým v dodatku tohoto doporučení širokou publicitu mezi osobami, veřejnými orgány a institucemi vystupujícími v procesu shromažďování a zpracování osobních údajů pro statistické účely, a to jak ve veřejném tak soukromém sektoru i mezi orgány odpovědnými za ochranu údajů;

3. vyzývaly tyto osoby, veřejné orgány a instituce, aby, pokud tak ještě neučinily, zavedly etický kodex založený na dodatku tohoto doporučení;

usnesl se, že dosavadní Doporučení č. R (83) 10 o ochraně osobních údajů využívaných pro vědecký výzkum a statistiku se nahrazuje současným doporučením v rozsahu, v jakém se dosavadní doporučení vztahuje na shromažďování a automatické zpracování osobních údajů pro statistické účely.


Dodatek k doporučení č. R (97) 18

1. Definice

Pro účely tohoto doporučení:

„Osobními údaji“ se rozumí jakékoli informace vztahující se k určenému nebo určitelnému jednotlivci („subjekt údajů“). Jednotlivec není považován za „určitelného“, pokud identifikace vyžaduje nepřiměřené množství času a úsilí. Pokud jednotlivec není určitelný, údaje se považují za anonymní.

„Identifikační údaje“ zahrnují ty osobní údaje, které umožňují přímou identifikaci subjektu údajů a které jsou potřebné při shromažďování, kontrolování a napojování údajů, ale nejsou později používány při sestavování statistických informací.

„Citlivými údaji“ se rozumí osobní údaje odhalující rasový původ, politické názory, náboženské nebo jiné přesvědčení, jakož i osobní údaje týkající se zdraví, sexuálního života nebo odsouzení za trestný čin a další údaje definované ve vnitrostátních právních předpisech jako citlivé.

„Zpracováním“ se rozumí jakákoli operace nebo sled operací prováděných částečně nebo zcela pomocí automatizovaných procesů a uplatňovaných na osobní údaje, jako například uchovávání, konzervování, upravování nebo pozměňování, vyjímání, prohlížení, používání, sdělování, napojování nebo vzájemné propojování a vymazávání nebo likvidování.

„Sdělováním“ se rozumí zpřístupňování osobních údajů třetím stranám, bez ohledu na to, jaké prostředky nebo nosiče informací jsou použity.

Výraz „Pro statistické účely“ se vztahuje na jakékoli operace shromažďování a zpracování osobních údajů, potřebné pro statistické průzkumy nebo tvorbu statistických informací.

Tyto operace vylučují jakékoli použití získaných informací pro rozhodování nebo přijímání opatření týkajících se určitého jednotlivce.

„Statistickými informacemi“ se rozumí informace získané zpracováním osobních údajů za účelem charakterizovat společný fenomén ve sledované populaci.

„Správcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba nebo veřejný orgán nebo jakákoli jiná instituce, určující samostatně nebo ve spolupráci s dalšími subjekty účely a způsob - a zejména organizaci - shromažďování a zpracování osobních údajů.


2. Oblast působnosti

2.1 Toto doporučení se vztahuje na shromažďování a automatizované zpracování osobních údajů pro statistické účely.

Dále se vztahuje na statistické informace do té míry, v jaké umožňují identifikaci subjektů údajů.

2.2 Členským státům se doporučuje rozšířit působnost tohoto doporučení na neautomatizované zpracování osobních údajů pro statistické účely.

2.3 Žádné osobní údaje nemají být zpracovávány neautomatizovaným způsobem v úmyslu obejít ustanovení tohoto doporučení.

2.4 Členské státy mohou rovněž rozšířit působnost zásad stanovených v tomto doporučení na shromažďování a zpracování údajů o skupinách osob, sdruženích, nadacích, společnostech, korporacích a jakýkoli jiných organizacích složených přímo nebo nepřímo z jednotlivců, bez ohledu na to, zda tyto orgány mají právní subjektivitu.


3. Respektování soukromí

3.1 Respektování práv a základních svobod, zejména práva na soukromí, má být zaručeno při shromažďování a zpracování osobních údajů pro statistické účely, a

 1. když jsou tyto údaje uchovávány pro budoucí využití;

 2. když jsou statistické informace šířeny; a

 3. když z důvodů zajištění lepší reprezentativnosti statistických záznamů, nebo z důvodů důvěrnosti je třeba osobní údaje modifikovat.

3.2 Osoby, které jsou v důsledku své účasti na statistických činnostech obeznámeny

s osobními údaji, mají být zavázány k služební mlčenlivosti vnitrostátními právními předpisy nebo podle obvyklé praxe.

3.3 Osobní údaje shromažďované a zpracovávané pro statistické účely mají být anonymizovány, jakmile už jich není dále třeba v identifikovatelné formě.


4. Všeobecné podmínky pro zákonné shromažďování údajů a zpracování pro statistické účely

Účel

4.1 Osobní údaje shromažďované a zpracovávané pro statistické účely mají sloužit pouze těmto účelům. Nemají být použity k rozhodnutí nebo přijetí opatření ve vztahu k subjektu údajů, ani k doplňování nebo opravování souborů s osobními údaji, které jsou zpracovávány pro jiné než statistické účely.

4.2 Zpracování pro statistické účely osobních údajů shromažďovaných pro jiné než statistické účely není neslučitelné s účelem, pro který byly údaje původně shromažďovány, pokud jsou poskytnuty náležité záruky, zejména zamezení, aby byly osobní údaje použity pro účely rozhodování nebo přijímání opatření týkajících se subjektu údajů.


Zákonnost

4.3 Osobní údaje mohou být shromažďovány a zpracovávány pro statistické účely:

 1. pokud tak stanoví zákon; nebo

 2. pokud to zákon povoluje, a:

  1. subjekt údajů nebo jeho oprávněný zástupce dal svůj souhlas v souladu se zásadou 6; nebo

  2. subjekt údajů byl o shromažďování nebo zpracovávání údajů o něm informován a nic proti tomu nenamítnul, a pokud se zpracování netýká citlivých údajů; nebo

  3. pokud okolnosti shromažďování a cíle průzkumu jsou takové povahy, že umožňují odpovídat jménem a v zastoupení jiných osob v souladu se zásadou 6 a pokud není zřejmé žádné riziko porušení soukromí těchto osob a zejména pokud zpracování nezahrnuje citlivé údaje.

4.4 Aby se předešlo opakovanému shromažďování stejných údajů, mohou být osobní údaje shromažďované pro jiné než statistické účely zpracovávány i pro účely statistické, je-li to třeba:

 1. pro plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu úředních úkonů;

 2. pro naplnění oprávněných zájmů správce vyjma případů, kdy jsou těmto zájmům nadřazena práva a základní svobody subjektu údajů.

Údaje shromažďované pro určitý statistický účel mohou rovněž být zpracovávány pro jiné statistické účely za podmínek uvedených výše.

4.5 Osobní údaje mohou být shromažďovány na povinném základě za účelem jejich zpracování pro statistické účely pouze pokud tak stanoví vnitrostátní právní předpis.

4.6 Osobní údaje nebo soubory osobních údajů mohou být napojovány nebo propojovány pro statistické účely pokud vnitrostátní právní předpisy poskytují náležitá ochranná opatření, zabraňující jejich dalšímu zpracování a sdělování pro jiné než statistické účely.


Proporcionalita

4.7 Shromažďovat a zpracovávat se mají pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro naplnění příslušných statistických účelů. Zejména identifikační údaje mají být shromažďovány a zpracovávány pouze je-li to nezbytné.


Citlivé údaje

4.8 Pokud se mají zpracovávat citlivé údaje pro statistické účely, měly by být shromažďovány ve formě, ve které subjekty údajů nejsou určitelné.

Pokud zpracování citlivých údajů pro vymezené legitimní statistické účely vyžaduje identifikaci subjektů údajů, mají vnitrostátní právní předpisy poskytovat odpovídající ochranná opatření včetně specifických kroků zajišťujících oddělení původně shromážděných identifikačních údajů, pokud to není zjevně bezdůvodné nebo neproveditelné.


5. Informace

Prvotní shromažďování

5.1 Když jsou osobní údaje pro statistické účely shromažďovány, mají být dotazované osoby informovány o:

 1. povinné nebo dobrovolné povaze poskytnutí údajů a o právním základu shromažďování, pokud existuje;

 2. účelu nebo účelech shromažďování a zpracování;

 3. jménu a postavení osoby nebo instituce pověřené shromažďováním a/nebo zpracováním údajů;

 4. zachování důvěrnosti údajů a jejich používání výlučně pro statistické účely;

 5. možnosti na požádání obdržet další informace.

Subjekty údajů mají být na vlastní žádost a/nebo v souladu se způsoby a prostředky vymezenými ve vnitrostátních právních předpisech informovány také o :

 1. způsobu, jakým lze odepřít nebo odvolat souhlas v případě dobrovolných statistických průzkumů a sankcích, které s tím mohou být spojeny v případě obligatorních průzkumů;

 2. podmínkách pro výkon práva přístupu a práva na opravu tam, kde ho lze uplatnit;

 3. kategoriích osob nebo institucí, kterým osobní údaje mohou být sděleny;

 4. zárukách pro zajištění důvěrnosti a ochrany osobních údajů;

 5. kategoriích shromažďovaných a zpracovávaných údajů.

5.2 Pokud subjekty údajů nejsou dotazovány přímo, mají být o existenci shromažďování informovány, kromě případů, kdy je to zjevně bezdůvodné nebo neproveditelné. Subjekty údajů mají mít možnost seznámit se samy vhodným způsobem s informacemi uvedenými v bodu 5.1.

5.3 Dotazované osoby, ať už jsou subjektem údajů nebo ne, mají být informovány nejpozději v době shromažďování údajů. Povaha a rozsah informací mají být přiměřené a přizpůsobené okolnostem.

Pokud je to nezbytné pro dosažení legitimního cíle statistického průzkumu z hlediska jeho předmětu nebo povahy, může být poskytnutí informace nebo její části odloženo. V takových případech musí být informace dodána, jakmile důvody pro odklad pominou, s výjimkou případů, kdy je to zjevně bezdůvodné nebo neproveditelné. V situaci, kdy údaje byly získány od subjektu údajů, by informace měly být poskytnuty později.


Druhotné shromažďování

5.4 Zpracování nebo sdělování pro statistické účely osobních údajů shromažďovaných

k jiným než statistickým účelům se má dostat patřičné publicity. Subjekty údajů mají mít možnost vhodnou cestou obdržet informace uvedené v bodu 5.1 s výjimkou případů, kdy:

 1. poskytnutí takových informací je nemožné nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí; nebo

 2. zpracování nebo sdělování údajů pro statistické účely je prováděno výslovně na základě vnitrostátních právních předpisů.

V případech vztahujících se k bodům a. a b. musejí být zajištěna náležitá ochranná opatření.


Osoby právně nezpůsobilé

5.5 Pokud je subjektem údajů právně nezpůsobilá osoba, neschopná svobodného rozhodování a vnitrostátní právní předpisy tomuto subjektu údajů nepovolují jednat sám za sebe, pak má být informace poskytnuta osobě soudně oprávněné jednat v jeho zájmu.

Pokud je osoba právně nezpůsobilá schopna chápání, měla by být informována předtím, než jsou její osobní údaje shromažďovány nebo zpracovávány.


6. Souhlas

6.1 Tam, kde je vyžadován, má být souhlas subjektu údajů svobodný, informovaný a jednoznačný.

Subjekt údajů musí mít možnost buď odvolat svůj souhlas vztahující se na jednorázový průzkum, až do doby, kdy v souladu s článkem 8 budou identifikační údaje odděleny od ostatních shromážděných údajů, nebo musí mít možnost pozastavit kdykoli a bez zpětné účinnosti svou spolupráci při statistickém průzkumu probíhajícím po určitou dobu.

6.2 Tam, kde je pro shromažďování nebo zpracování citlivých údajů vyžadován souhlas subjektu údajů, musí být výslovný, svobodný a informovaný. Legitimní cíl průzkumu nesmí být nadřazen požadavku získat takový souhlas, pokud důležitý veřejný zájem neospravedlňuje výjimku.

6.3 Tam, kde mají být pro statistické účely zpracovávány osobní údaje osob právně nezpůsobilých, neschopných svobodného rozhodování, a kde vnitrostátní právní předpisy nedovolují subjektu údajů jednat sám za sebe, požaduje se souhlas od osoby oprávněné jednat v zájmu subjektu údajů, nebo od úřadu či jakékoli osoby nebo orgánu stanovených zákonem.

Pokud, v souladu s výše uvedenou zásadou 5.5, byla právně nezpůsobilá osoba informována o záměru shromažďovat a zpracovávat její osobní údaje, mělo by se přihlédnout k jejím přáním, pokud vnitrostátní právní předpis nestanoví jinak.

6.4 Odepření odpovědi nemá být penalizováno s výjimkou případů, kdy postihy stanoví vnitrostátní právní předpisy.


7. Právo přístupu a právo na opravu

7.1 Každá osoba může obdržet osobní údaje, které se k ní vztahují a jsou v držení správce údajů a případně může požadovat jejich opravu.

7.2 Kde je však zřejmé, že nehrozí riziko porušení soukromí subjektu údajů, může být toto právo omezeno v souladu s vnitrostátními právními předpisy, pokud jsou osobní údaje zpracovávány pouze pro statistické účely a existují vhodná specifická opatření zabraňující jakékoli identifikaci třetí stranou na základě jednotlivých údajů nebo statistických informací.


8. Anonymizace údajů

8.1 Osobní údaje shromažďované pro statistické účely mají být anonymizovány neprodleně po ukončení jejich shromažďování, kontrolování nebo napojování, s výjimkou případů, kdy:

 1. identifikační údaje jsou nadále potřebné pro statistické účely a byla přijata opatření předepsaná v zásadě 10.1; nebo

 2. vlastní povaha statistického zpracování vyžaduje zahájení dalších zpracovatelských operací předtím, než by údaje byly anonymizovány a pokud jsou v účinnosti ochranná opatření uvedená v zásadách 15.1 - 15.3.


9. Prvotní shromažďování osobních údajů pro statistické účely

9.1 Shromažďování osobních údajů má být prováděno řádně, zejména pokud jde o informování jednotlivce a jeho svobodu poskytnout odpověď.

9.2 Osobní údaje mají být shromažďovány od subjektu údajů nebo, v závislosti na povaze průzkumu, mohou být získávány od členů jeho domácnosti. Osobní údaje od jiné osoby než subjektu údajů nebo člena jeho domácnosti, nebo od právnických osob, jakými jsou společnosti nebo poskytovatelé veřejných služeb, mají být shromažďovány pouze pokud to vnitrostátní právní předpisy dovolují a obsahují vhodná ochranná opatření, nebo pokud zjevně neexistuje žádné riziko porušení práv a základních svobod subjektů údajů.

9.3 Shromažďování osobních údajů pro statistické účely bez dotazování nemá zahrnovat ani identifikační údaje ani nemá být s identifikačními údaji spojováno, s výjimkou případů, kdy vnitrostátní právní předpisy zahrnují náležitá ochranná opatření a

 1. povolují shromažďování identifikačních údajů, nebo

 2. povolují spojování shromažďovaných údajů s identifikačními údaji pro vytváření vzorků.

9.4 Údaje o osobách, které neposkytly odpověď, mající význam pro plánování nebo provádění průzkumů nebo informace o důvodech neposkytnutí odpovědi, lze použít pouze za účelem zajištění reprezentativnosti průzkumu.

9.5 Pokud shromažďování osobních údajů vyžaduje zaměstnávání tazatelů nebo jiných osob, které získávají odpovědi přímo, je třeba věnovat zvláštní péči výběru osob, organizační přípravě a metodám použitým při průzkumu, aby bylo zajištěno dodržování účelu průzkumu, důvěrnosti údajů a ochrany soukromí.

9.6 Správce má přijmout vhodná opatření, dovolující dotazovaným osobám přesvědčit se, že osoba shromažďující údaje je k tomu oprávněna.


10. Identifikační údaje

10.1 Když jsou identifikační údaje shromažďovány a zpracovávány pro statistické účely, mají být odděleny a uchovávány odděleně od ostatních osobních údajů, s výjimkou případů, kdy je to zjevně bezdůvodné nebo neproveditelné.

10.2 Identifikační údaje však mohou být využity pro vytváření souborů adres pro statistické účely, pokud to dovolují vnitrostátní právní předpisy a pokud byl subjekt údajů informován a nevznesl námitku, nebo pokud údaje pochází ze souboru veřejně přístupného.


11. Uchovávání údajů

11.1 S výjimkou případů, kdy údaje byly anonymizovány, nebo kdy vnitrostátní právní předpisy stanoví, že tyto údaje musí být uchovávány pro archivní účely s podmínkou, že jsou patřičně zabezpečeny, osobní údaje shromažďované a zpracovávané pro statistické účely mají být zlikvidovány nebo vymazány, pokud již nejsou potřebné pro stanovené účely.

Zlikvidovány nebo vymazány mají být zejména identifikační údaje, jakmile již nejsou potřebné:

 1. pro shromažďování, kontrolování a napojování údajů,

 2. pro zajištění reprezentativnosti průzkumu, nebo

 3. k opakovanému průzkumu u stejných osob.


12. Sdělování

12.1 Osobní údaje shromažďované pro statistické účely nemají být sdělovány pro jiné než statistické účely.

12.2 Osobní údaje zpracovávané pro daný statistický účel mohou být sdělovány pro jiné statistické účely, pokud jsou tyto účely vymezeny a mají omezené trvání.

12.3 S výjimkou případů, kdy jsou ochranná opatření pro sdělování údajů stanovena vnitrostátními právními předpisy, má sdělování podle zásady 12.2 podléhat písemnému vymezení práv a povinností zúčastněných stran. Pokud jsou tyto údaje sdělovány, správce je zejména povinen:

 1. vyhradit si smluvně, že třetí strana může sama předávat tyto údaje pouze na základě výslovné dohody s uvedeným správcem;

 2. dojednat smluvně , že třetí strana přijme vhodná zabezpečovací opatření v souladu se zásadami 15.1 až 15.3 tohoto doporučení;

 3. zajistit, aby jakékoli zveřejňování statistických informací získaných třetí stranou bylo v souladu s ustanoveními kapitoly 14 tohoto doporučení.

12.4 Citlivé údaje mohou být navíc sdělovány pouze v případech, kde to povoluje zákon, nebo kde subjekty údajů nebo jejich zákonní zástupci dali svůj výslovný souhlas a za předpokladu, že vnitrostátní právní předpisy možnost udělení souhlasu nezakazují.


13. Přeshraniční toky osobních údajů

13.1 Zásady tohoto doporučení se vztahují i na přeshraniční sdělování osobních údajů pro statistické účely.

13.2 Přeshraniční sdělování osobních údajů pro statistické účely do státu, který ratifikoval Úmluvu ETS 108, a jehož právní předpisy poskytují alespoň rovnocennou ochranu, by nemělo podléhat zvláštním podmínkám týkajícím se ochrany soukromí a práv a základních svobod jednotlivců.

13.3 Nemělo by docházet k žádnému omezování přeshraničního sdělování osobních údajů pro statistické účely do státu, který neratifikoval Úmluvu ETS 108, ale který zaručuje úroveň ochrany v souladu se zásadami uvedenými v Úmluvě a v tomto doporučení.

13.4 Pokud vnitrostátní právní předpis nestanoví jinak, přeshraniční sdělování osobních údajů pro statistické účely do státu, který nemá vlastní právní předpisy, které jsou v souladu se zásadami Úmluvy ETS 108 a tímto doporučením, by se obecně nemělo uskutečňovat, s výjimkou případů kdy:

 1. byla přijata opatření, včetně opatření smluvní povahy, nezbytná k zajištění souladu se zásadami úmluvy a tohoto doporučení; nebo

 2. subjekt údajů dal svůj výslovný souhlas.


14. Statistické informace

14.1 Statistické informace mají být zveřejněny nebo zpřístupněny třetím stranám pouze jsou-li přijata opatření, která zajišťují, že subjekty údajů nejsou nadále identifikovatelné na základě těchto informací, s výjimkou případů, kdy jejich šíření nebo zveřejnění zjevně nepředstavuje žádné riziko zasahování do soukromí subjektů údajů.


15. Bezpečnost osobních údajů

15.1 Správci údajů mají přijmout vhodná technická a organizační opatření pro zajištění důvěrnosti osobních údajů. Zejména mají učinit opatření proti neoprávněnému přístupu, změně, sdělování nebo jakékoli jiné formě neoprávněného zpracování.

15.2 Pokud musejí být údaje uchovávány v identifikovatelné formě, mají se použít organizační a technické prostředky, zejména automatizované prostředky, zabraňující neoprávněné identifikaci subjektu údajů.

15.3 Mají se přijmout opatření k zabránění opětovné identifikaci subjektů údajů a použití pro jiné než statistické účely osobních údajů shromažďovaných pro statistické účely.

15.4 Odborníci, firmy nebo instituce pověřené tvorbou statistik mají vyvinout techniku a procedury pro zabezpečení anonymity subjektů údajů.


16. Etický kodex

16.1 Odborníci, firmy nebo instituce pověřené tvorbou statistik by měli přijmout a zveřejnit kodex profesionální etiky, který vyhovuje zásadám stanoveným v tomto doporučení a obsahuje zejména informace o:

 1. ostatních kategoriích osob a institucí, které mají přístup k osobním údajům;

 2. opatřeních, které je potřeba učinit pro ochranu, zachování důvěrnosti a bezpečnosti těchto údajů jakož i o opatřeních pro dodržování etiky ve statistice;

 3. správcích statistického zpracování.


17. Technický rozvoj, spolupráce a pomoc

V zájmu zajištění širokého přístupu k informačním nástrojům a technickým znalostem respektujícího účinnou ochranu osobních údajů shromažďovaných pro statistické účely, příslušné vládní orgány by měly úzce spolupracovat při rozvoji těchto nástrojů a technických znalostí, a měly by zavádět mezinárodní programy spolupráce, výměnu zkušeností, předávání poznatků a technickou pomoc.


18. Orgány dozoru

Členské státy mají pověřit jeden nebo více nezávislých orgánů odpovědností za zavádění vnitrostátních právních předpisů, které uvádějí v platnost zásady stanovené v tomto doporučení.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Zahraničí > Rada Evropy > Dokumenty > Doporučení č. r (97) 18 Výboru ministrů členským státům o ochraně osobních údajů shromažďovaných a zpracovávaných pro statistické účely

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém