Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2019 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 1. pololetí > Obce a státní správa > Kontrola zpracování osobních údajů ve vnitrostátní části Vízového informačního systému (Ministerstvo zahraničních věcí)

 

Doporučení č. r (97) 5 výboru ministrů členským státům o ochraně zdravotních údajů

 
 
 

(Schváleno Výborem ministrů dne 13. února 1997
na 584. zasedání zástupců ministrů)


Výbor ministrů podle podmínek stanovených v článku 15.b Statutu Rady Evropy,

maje na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty svých členů:

Připomněl všeobecné zásady o ochraně osobních údajů uvedené v Úmluvě o ochraně jednotlivců se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (série evropských dohod - ETS, č. 108) a zejména její článek 6, který stanoví, že osobní údaje týkající se zdraví nesmějí být předmětem automatizovaného zpracování, pokud domácí právní řád nestanoví vhodné záruky;

Vědom si skutečnosti, že informační systémy ve zvýšené míře využívají automatické zpracování zdravotních údajů nejen pro lékařskou péči, lékařský výzkum, řízení nemocnic a veřejné zdravotnictví, ale také mimo sektor zdravotnictví;

Přesvědčen o důležitosti kvality, integrity a dostupnosti zdravotních údajů pro zdraví subjektu těchto údajů a jeho rodinných příslušníků;

Vědom si, že pokrok lékařské vědy záleží ve velké míře na dostupnosti zdravotních údajů o jednotlivých osobách;

Přesvědčen, že je žádoucí upravit shromažďování a zpracování zdravotních údajů, aby se zaručila důvěrnost a bezpečnost osobních údajů týkajících se zdraví osob a aby se zajistilo, že tyto údaje budou používány při zachování práv a základních svobod člověka a zejména jeho práva na soukromí;

Vědom si skutečnosti, že pokrok v lékařské vědě a vývoj informačních technologií od roku 1981 si vynutil novelizovat různá ustanovení Doporučení č. R ( 81) 1 o předpisech pro automatizované zdravotnické databanky,

doporučil, aby vlády členských států:

- učinily kroky zajišťující, aby zásady obsažené v příloze k tomuto Doporučení se promítly do jejich domácího právního řádu a praxe;

- zajistily široký oběh zásad obsažených v příloze k tomuto Doporučení mezi osobami, které se osobně podílejí na shromažďování a zpracování zdravotních údajů;

Rozhodl, že toto Doporučení nahradí Doporučení č. R (81) 1 o předpisech pro automatizované zdravotnické databanky.


1. Definice

Pro účely tohoto Doporučení:

- výraz „osobní údaje“ pokrývá všechny informace vztahující se k určenému nebo určitelnému jednotlivci nebo identifikovatelné osobě. Jednotlivec nebude považován za určitelného, pokud identifikace vyžaduje nepřiměřeně mnoho času a práce. V případech, kdy jednotlivec není určitelný, považují se údaje za anonymní.

- výraz „zdravotní údaje“ se vztahuje na osobní údaje týkající se zdraví jedince. Vztahuje se také na údaje, které mají zřejmou a úzkou vazbu ke zdraví, jakož i na genetické údaje.

- výraz „genetické údaje“ se vztahuje na všechny údaje jakéhokoli typu o dědičných charakteristikách jedince nebo o dědičném typu takových charakteristik v rámci příbuzenské skupiny jedinců.

Vztahuje se také na všechny údaje o přenosu jakýchkoliv genetických informací (o genech) u jedince nebo v genetické linii, vztahující se k jakémukoli aspektu zdraví nebo nemoci, ať již je či není přítomna jako identifikovatelná charakteristika.

„Genetická linie“ je řada, sestávající z genetických podobností, které jsou výsledkem rozmnožování a jsou sdíleny dvěma či více jedinci.


2. Rozsah

2.1 Toto Doporučení se vztahuje na shromažďování a automatické zpracování zdravotních údajů, pokud domácí právní řád, ve specifickém kontextu mimo sektor zdravotnictví, nestanoví jiné vhodné záruky.

2.2 Členský stát může rozšířit zásady stanovené v tomto Doporučení na zdravotní údaje, které nejsou předmětem automatizovaného zpracování.


3. Respektování soukromí

3.1 Během shromažďování a zpracování zdravotních údajů musí být zaručeno respektování práv a základních svobod a zejména práva na soukromí.

3.2 Zdravotní údaje smějí být shromažďovány a zpracovávány jen v souladu s příslušnými zárukami, které musí stanovit domácí právní řád.

V zásadě by zdravotní údaje měli shromažďovat a s nimi nakládat jen zdravotničtí pracovníci nebo osoby či orgány pracující pro zdravotnické pracovníky. Na osoby a orgány zabývající se shromažďováním a zpracováním údajů pro zdravotnické pracovníky, by se měla vztahovat stejná pravidla týkající se mlčenlivosti, která platí pro zdravotnické pracovníky, nebo pravidla srovnatelná.

Správci osobních údajů (záznamů), kteří nejsou zdravotnickými pracovníky lékařské péče, by měli sbírat a zpracovávat zdravotní údaje buď při zachování srovnatelných pravidel týkajících se mlčenlivosti, kterými jsou vázáni zdravotničtí pracovníci lékařské péče, nebo stejně účinných záruk stanovených domácím právním řádem.


4. Shromažďování a zpracování zdravotních údajů

4.1 Zdravotní údaje smějí být shromažďovány řádně a v rámci zákonných předpisů a pouze pro specifikované účely.

4.2 Zdravotní údaje budou v zásadě získávány od subjektu údajů. Z jiných zdrojů mohou být získány pouze v souladu se zásadami 4, 6 a 7 tohoto Doporučení a jen je-li to nutné k dosažení účelu zpracování nebo jestliže subjekt údajů není schopen tyto údaje poskytnout.

4.3 Zdravotní údaje smějí být shromažďovány a zpracovávány:

 1. pokud to zákon stanoví pro:

  1. účely veřejného zdraví; nebo

  2. s výhradou zásady 4.8 zabránění reálnému nebezpečí nebo potlačení specifického trestného činu; nebo

  3. jiný důležitý veřejný zájem; nebo

 2. umožní-li to zákon

  1. pro preventivní lékařské účely nebo pro diagnostické nebo léčebné účely, pokud jde o subjekt údajů nebo o příbuzné v genetické řadě; nebo

  2. pro záchranu životních zájmů subjektu údajů nebo třetí osoby; nebo

  3. pro naplnění specifických smluvních povinností; nebo

  4. pro nastolení, uplatnění nebo ochranu právního nároku; nebo

 3. jestliže subjekt údajů nebo jeho právní zástupce či úřad nebo osoba či orgán ustavené zákonem udělily souhlas pro jeden či více účelů a domácí právní řád nestanoví jinak.

4.4 Jestliže byly zdravotní údaje shromažďovány pro účely preventivního lékařství nebo pro diagnostické či léčebné účely s ohledem na subjekt údajů nebo jeho příbuzné v genetické posloupnosti, mohou být tyto údaje zpracovány pro řízení lékařské služby, prováděné v zájmu pacienta, a to v případech, kdy řízení provádějí zdravotničtí pracovníci, kteří údaje shromáždili, nebo kdy údaje jsou přenášeny v souladu s principy 7.2 a 7.3.


Nenarozené děti

4.5 Zdravotní údaje týkající se nenarozených dětí by měly být považovány za osobní údaje a požívat ochranu srovnatelnou s ochranou zdravotních údajů nezletilých.

4.6 Pokud domácí právní řád nestanoví jinak, může ten, kdo má rodičovskou odpovědnost, jednat jako osoba mající právní zmocnění za nenarozené dítě, budoucí subjekt údajů.


Genetické údaje

4.7 Genetické údaje shromažďované a zpracovávané pro prevenci, diagnostiku nebo léčbu subjektu údajů nebo pro vědecký výzkum by měly být používány jenom pro tyto účely nebo tak, aby jejich zpracování umožňovalo subjektu údajů svobodně a informovaně se v této věci rozhodnout.

4.8 Zpracování genetických údajů pro účely soudu nebo pátrání v trestní věci by mělo podléhat specifickým právním předpisům zajišťujícím náležité záruky.

Údaje by měly být užívány pouze tak, aby se předešlo reálnému nebezpečí nebo potlačil určitý trestný čin. V žádném případě by neměly být používány ke zjištění jiných charakteristik, které mohou mít genetickou souvislost.

4.9 Pro jiné účely, než jsou účely uvedené v zásadách 4.7 a 4.8, by mělo být shromažďování a zpracování genetických údajů povoleno v zásadě jen ze zdravotních důvodů, a zvláště aby se zabránilo jakémukoli závažnému poškození zdraví subjektu údajů nebo třetích stran.

Shromažďování a zpracování genetických údajů pro účely předvídání nemoci však může být povoleno v případě převažujícího zájmu a s poskytnutím náležitých záruk definovaných domácím právním řádem.


5. Informování subjektu údajů

5.1 Subjekt údajů musí být informován o následujících věcech:

 1. o existenci záznamu obsahujícího jeho zdravotní údaje a o typu údajů, které byly shromážděny nebo mají být shromážděny;

 2. o účelu nebo účelech, pro které se zpracovávají nebo budou zpracovávat;

 3. tam, kde to přichází v úvahu, o osobách nebo orgánech, pro které jsou nebo budou shromažďovány;

 4. o osobách nebo orgánech, jimž smějí být sděleny a pro jaké účely;

 5. o možnosti subjektu údajů, pokud taková možnost je, odmítnout souhlas, odvolat daný souhlas a o důsledcích takového odvolání;

 6. o správci osobních údajů nebo jeho představitelích, přichází-li to v úvahu, a o podmínkách, za kterých je možný výkon práva přístupu k údajům a jejich oprav.

5.2 Subjekt údajů by měl být informován nejpozději v okamžiku shromažďování údajů. Pokud lékařské údaje nejsou získány od subjektu údajů, je třeba ho vyrozumět co nejdříve a poskytnout mu vhodným způsobem informace uvedené v zásadě 5.1, pokud to není zjevně nepřiměřené nebo neproveditelné, nebo pokud již subjekt údajů tyto informace nedostal.

5.3 Informace pro subjekt údajů musejí být přiměřené a přizpůsobené okolnostem. Především by každému subjektu údajů měly být tyto informace sděleny individuálně.

5.4 Dříve, než se provede genetická analýza, měl by být subjekt údajů informován o cílech analýzy a o možnostech neočekávaných zjištění.


Osoby nezpůsobilé k právním úkonům

5.5 Je-li subjektem údajů osoba nezpůsobilá k právním úkonům, neschopná svobodného rozhodování a domácí právní řád nedovoluje subjektu údajů, aby jednal vlastním jménem, musí být informace podána osobě, která je ze zákona oprávněna jednat v zájmu subjektu údajů.

Jestliže osoba nezpůsobilá k právních úkonům je schopna porozumět, měla by být informována před shromažďováním nebo zpracováním jejích údajů.


Výjimky

5.6 Výjimky ze zásad 5.1, 5.2 a 5.3 mohou být učiněny v těchto případech:

 1. Informování subjektu údajů smí být omezeno, jestliže omezení je stanoveno zákonem a představuje nezbytné opatření v demokratické společnosti:

  1. k zabránění reálnému nebezpečí nebo potlačení trestného činu;

  2. při ochraně veřejného zdraví;

  3. k ochraně subjektu údajů a k ochraně práv a svobod druhých;

 2. V případech bezprostředního ohrožení života mohou být údaje, které se považují za nezbytné pro léčení, shromažďovány před podáním informace subjektu údajů.


6. Souhlas

6.1 V případech, kdy se vyžaduje, aby subjekt údajů dal svůj souhlas, by tento souhlas měl být svobodný, výslovný a informovaný.

6.2 Výsledky jakékoli genetické analýzy by měly být formulovány v mezích cílů lékařské konzultace, diagnostiky nebo léčby, pro které byl dán souhlas.

6.3 V případech, kdy se zamýšlí nakládat se zdravotními údaji vztahujícími se k osobě nezpůsobilé k právním úkonům, která není schopná svobodného rozhodování, a kdy domácí právní řád nedovoluje, aby subjekt údajů jednal vlastním jménem, bude se vyžadovat souhlas osoby právně uznané, aby jednala v zájmu subjektu údajů.

Jestliže v souladu se zásadou 5.5 (viz výše) byla osoba nezpůsobilá k právním úkonům informována o úmyslu shromažďovat a zpracovávat její zdravotní údaje, na její přání se vezme zřetel, pokud domácí právní řád nestanoví jinak.


7. Komunikace

7.1 Zdravotní údaje nesmějí být sdělovány bez splnění podmínek stanovených v této kapitole a v kapitole 12.

7.2 Obzvláště pokud není zaručena vhodná právní ochrana domácím právním řádem, mohou být zdravotní údaje sdělovány pouze osobě, která má povinnost mlčenlivosti stanovenou pro zdravotnické pracovníky nebo srovnatelnou povinnost mlčenlivosti a která splňuje zásady stanovené v tomto Doporučení.

7.3 Zdravotní údaje smějí být sdělovány, jsou-li závažné a:

 1. jestliže sdělení je poskytnuto podle zákona a tvoří nezbytná opatření v demokratické společnosti pro:

  1. potřeby veřejného zdraví; nebo

  2. zabránění reálnému nebezpečí nebo potlačení konkrétního trestného činu

  3. jiný důležitý veřejný zájem; nebo

  4. ochranu práv a svobod druhých; nebo

 2. jestliže sdělování je dovoleno zákonem pro účel:

  1. ochrany subjektu údajů nebo příbuzného v genetické linii;

  2. zabezpečení životních zájmů subjektu údajů nebo třetí osoby; nebo

  3. splnění specifických smluvních povinností; nebo

  4. nastolení, uplatnění nebo ochránění právního nároku; nebo

 3. jestliže subjekt údajů nebo jeho právní zástupce nebo úřad, nebo jakákoliv osoba či orgán činící opatření ze zákona, dal souhlas pro jeden nebo více účelů, a jestliže domácí právní řád nestanoví jinak; nebo

 4. pokud subjekt údajů nebo jeho právní zástupce nebo úřad, nebo jakákoliv osoba či orgán činící opatření ze zákona, výslovně nic nenamítal proti jakémukoliv nepovinnému sdělení, jestliže údaje byly shromažďovány v kontextu svobodně zvolené preventivní, diagnostické nebo terapeutické péče a jestliže účel sdělení, obzvláště při zajištění zdravotní péče pacientovi nebo pro řízení zdravotních služeb prováděných v zájmu pacienta, není v rozporu s účelem zpracování, pro který byla shromážděna.


8. Práva subjektu údajů

Práva přístupu a oprav

8.1 Každé osobě musí být umožněn přístup k jejím zdravotním údajům, buď přímo nebo prostřednictvím zdravotnického pracovníka nebo, pokud to domácí právní řád dovoluje, prostřednictvím osoby jí určené. Informace musí být dostupná ve srozumitelné formě.

8.2 Přístup ke zdravotním údajům může být odmítnut, omezen nebo pozdržen, pouze stanoví-li to zákon a jestliže:

 1. to představuje nutné opatření v demokratické společnosti v zájmu ochrany bezpečnosti státu, bezpečnosti občanů nebo k potlačení trestných činů; nebo

 2. znalost informace může způsobit vážné poškození zdraví subjektu údajů; nebo

 3. informace o subjektu údajů odhaluje také informace o třetích stranách nebo, pokud jde o genetické údaje, tato informace může způsobit vážnou škodu pokrevnímu příbuznému nebo osobě, která má přímou vazbu na tuto genetickou linii; nebo

 4. údaje jsou využívány pro statistické účely nebo pro účely vědeckého výzkumu a prokazatelně určitelné není žádné riziko porušení soukromí subjektu údajů, zvláště pak možnosti použití shromážděných údajů k podpoře rozhodování nebo opatření vztahujících se k jakémukoliv jednotlivci.

8.3 Subjekt údajů smí požádat o opravu jeho se týkajícího chybného údaje a v případě odmítnutí musí mít možnost se odvolat.


Neočekávaná zjištění

8.4 Osoba podrobující se genetické analýze by měla být informována o neočekávaných zjištěních, pokud jsou splněny následující podmínky:

 1. domácí právní řád nezakazuje podávání takových informací;

 2. osoba požádala o takové informace;

 3. informace pravděpodobně nezpůsobí vážnou škodu:

  1. jejímu zdraví; nebo

  2. jejímu pokrevnímu rodu, členu její rodiny, nebo osobě v přímé genetické linii, pokud domácí právní řád poskytuje přiměřenou ochranu.

Podle písmene a. by osoba měla být rovněž informována, jestliže je tato informace důležitá pro její léčbu či prevenci.


9. Zabezpečení

9.1 Proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, náhodné ztrátě, jakož i proti neautorizovanému přístupu, změnám, sdělením a jiným formám zpracování osobních údajů musí být učiněna náležitá technická a organizační opatření k jejich ochraně v souladu s tímto Doporučením.

Taková opatření musejí zajistit náležitou úroveň bezpečnosti s přihlédnutím na jedné straně k technickému stavu způsobu uložení a na druhé straně k citlivému charakteru zdravotních údajů a vyhodnocení potenciálních rizik.

Tato opatření musejí být periodicky prověřována.

9.2 Aby se zajistila důvěrnost, integrita a přesnost zpracovávaných údajů a rovněž ochrana pacientů, musí se přijmout vhodná opatření:

 1. aby se zabránilo v přístupu jakékoliv neautorizované osobě k zařízením používaným pro zpracování osobních údajů (kontrola vstupu do těchto zařízení);

 2. aby se neautorizované osobě zabránilo číst, kopírovat a měnit údaje na médiích (kontrola médií);

 3. aby se zabránilo neautorizovanému vstupu údajů do informačního systému a jakýmkoli neautorizovaným konzultacím, modifikacím nebo výmazům uložených osobních údajů (kontrola paměti);

 4. aby se zabránilo neautorizovaným osobám využívat automatizované systémy pro zpracování údajů pomocí zařízení pro přenos údajů (kontrola využití);

 5. aby se zajistilo, jednak se zřetelem na selektivní přístup k údajům a jednak k zabezpečení zdravotních údajů, že zpracování jako obecné pravidlo je stanoveno tak, že umožní oddělení:

  1. - identifikačních znaků a údajů vztahujících se k identifikaci osob,

   - administrativních údajů,

   - lékařských údajů,

   - sociálních údajů,

   - genetických údajů (kontrola přístupu);

 6. aby se zaručila možnost ověřit si a zkontrolovat, kterým osobám a kterým orgánům jemožno osobní údaje sdělit pomocí zařízení pro přenos údajů (kontrola komunikace);

 7. aby se zaručilo, že bude možné a posteriori ověřit a zjistit, kdo měl přístup do systému a jaké osobní údaje byly vloženy do informačního systému, kdy a kým (kontrola ukládání údajů);

 8. aby se zabránilo neautorizovanému čtení, kopírování, změně nebo výmazu osobních údajů během sdělování osobních údajů a transportu médií pro ukládání údajů (kontrola transportu);

 9. aby se údaje zajistily vytvářením bezpečnostních kopií (kontrola dostupnosti).

9.3 Správci souborů se zdravotními údaji by měli v souladu s domácím právním řádem vypracovat vhodné interní předpisy, které by respektovaly zásady obsažené v tomto Doporučení.

9.4 Tam, kde je to nutné, by měli správci souborů se zdravotními údaji jmenovat nezávislou osobu odpovědnou za bezpečnost informačních systémů a ochranu údajů, která bude kompetentní pro podávání rad o těchto otázkách.


10. Uchovávání

10.1 Všeobecně smějí být zdravotní údaje uchovávány jen po dobu potřebnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny a zpracovány.

10.2 Když v legitimním zájmu veřejného zdraví, lékařské vědy - prováděné osobou pověřenou léčením nebo kontrolním zdravotním orgánem - nebo z historických nebo statistických důvodů, se ukáže nutným uchovávat zdravotní údaje, které již nemají žádné použití pro původní účel, budou provedena technická opatření, aby se zajistilo správné uchovávání a zabezpečení s ohledem na soukromí pacienta.

10.3 Na žádost subjektu údajů musejí být jeho zdravotní údaje vymazány - pokud z nich nebyly udělány údaje anonymní nebo pokud tomu nebrání důležité a legitimní zájmy, zejména zájmy uvedené v odstavci 10.2 nebo povinnost uchovávat údaje.


11. Přeshraniční toky

11.1 Zásady tohoto Doporučení se vztahují i na toky zdravotních údajů přes hranice.

11.2 Toky zdravotních údajů do státu, který ratifikoval Úmluvu o ochraně jednotlivců se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (ETS 108), a který disponuje právním řádem, který poskytuje alespoň rovnocennou ochranu zdravotních údajů, by neměly podléhat zvláštním podmínkám ohledně ochrany soukromí.

11.3 Tam, kde ochrana zdravotních údajů může být považována za odpovídající zásadě rovnocenné ochrany stanovené v Úmluvě, neměla by být stanovena žádná omezení toků zdravotních údajů do státu, který neratifikoval Úmluvu, který však má zákonná ustanovení, jež jsou v souladu se zásadami této Úmluvy a tohoto Doporučení.

11.4 Pokud domácí právní řád nestanoví jinak, k tokům zdravotních údajů do státu, jehož zákonná ustanovení nejsou v souladu s Úmluvou a tímto Doporučením, by nemělo v zásadě dojít, pokud:

 1. nebyla přijata nutná opatření, včetně smluvních opatření, o respektování zásad Úmluvy a tohoto Doporučení a subjekt údajů má možnost proti předávání údajů podat námitku, nebo

 2. subjekt údajů nedal svůj souhlas.

11.5 Pokud nejde o naléhavý případ nebo o předávání, ke kterému subjekt údajů dal informovaný souhlas, měla by být přijata vhodná opatření zajišťující zvláštní ochranu údajů předávaných z jedné země do druhé, a zejména

 1. osoba odpovědná za předávání by měla adresátovi udat specifikované a legitimní účely, pro které byly údaje původně shromážděny, jakož i osoby nebo orgány, kterým mohou být sděleny;

 2. pokud domácí právní řád nestanoví jinak, adresát by se měl osobě odpovědné za předávání zavázat, že bude respektovat specifikované a legitimní důvody, které přijal, a že nebude sdělovat údaje jiným osobám nebo orgánům než těm, které byly udány osobou odpovědnou za předávání.


12. Vědecký výzkum

12.1 Všude, kde je to možné, by měly být zdravotní údaje používané pro lékařský výzkum anonymní. Profesionální vědecké organizace a veřejné orgány by měly podporovat vývoj technik a procedur zajišťujících anonymitu.

12.2 Jestliže by však takováto anonymita znemožnila uskutečnit výzkumný lékařský projekt a tento projekt se má uskutečnit pro legitimní účely, může být proveden s osobními údaji za podmínky, že:

 1. subjekt údajů dal informovaný souhlas k jednomu nebo více výzkumným účelům, nebo

 2. subjektem údajů je osoba nezpůsobilá k právním úkonům a neschopná svobodného rozhodnutí, a domácí právní řád nedovoluje subjektu jednat vlastním jménem, jeho zákonný zástupce nebo úřad nebo jakákoliv osoba nebo orgán ustavené zákonem, dal souhlas v rámci výzkumného projektu majícího vztah ke zdravotnímu stavu nebo k nemoci subjektu údajů, nebo

 3. zpřístupnění údajů pro účel definovaného lékařského výzkumného projektu týkajícího se důležitého veřejného zájmu bylo schváleno orgánem nebo orgány určenými k tomu domácím právním řádem, avšak pouze jestliže:

  1. subjekt údajů není výslovně proti zpřístupnění; a

  2. přes rozumné úsilí se ukázalo nemožným spojit se se subjektem údajů a vyžádat si jeho souhlas; a

  3. zájmy výzkumného projektu schválení opravňují; nebo

 4. výzkumný projekt je stanoven zákonem a představuje nutné opatření pro veřejné zdraví.

12.3 Podléhajíce doplňkovým opatřením vymezeným domácím právním řádem, zdravotničtí pracovníci oprávnění provádět vlastní lékařský výzkum by měli mít možnost používat zdravotní údaje, kterými disponují, po takovou dobu, o níž byl subjekt údajů informován a jestliže proti této možnosti nevznesl námitky.

12.4 Co se týče jakéhokoliv lékařského výzkumu založeného na osobních údajích, nahodilé problémy, včetně problémů etického a vědeckého charakteru, vzniklé respektováním ustanovení Úmluvy, by měly být posuzovány také ve světle dalších relevantních nástrojů.

12.5 Osobní údaje pro lékařský výzkum nesmějí být publikovány ve formě umožňující identifikovat subjekty údajů, pokud nebyl získán jejich souhlas k publikaci a publikace je povolena domácím právním řádem.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Zahraničí > Rada Evropy > Dokumenty > Doporučení č. r (97) 5 výboru ministrů členským státům o ochraně zdravotních údajů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém