Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Dozorová činnost

 
 
 

Dozorová činnost je základním posláním Úřadu pro ochranu osobních údajů. V souladu s § 2 odst. 2 a 3 zákona č. 101/2000 Sb. je Úřad ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném tímto zákonem, zvláštními právními předpisy (více v rubrice Právní předpisy, O působnosti Úřadu). Úřad dále vykonává působnost dozorového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů vyplývající z mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu, (více v rubrice Schengen).

Při výkonu dozoru se Úřad řídí zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Pro zajištění procesu správního dozoru se dále aplikují některá ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Správní dozor je činnost, při které dozorující orgán sleduje chování nepodřízených subjektů a porovnává je s žádoucím chováním. V návaznosti na zjištěný nesoulad potom využívá nápravné nebo sankční prostředky.

Správní dozor tedy členíme do dvou základních fází:

  • fáze zjišťování a hodnocení – výkon kontroly,
  • fáze aplikace nápravných nebo sankčních prostředků – fakultativní fáze, která závisí na výsledku zjištění a hodnocení.

Pokud jde o věcný rozsah dozoru, ten je vymezen obecně v § 28 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. tak, že Úřad ve své činnosti postupuje nezávisle a řídí se pouze zákony a jinými právními předpisy. Do činnosti Úřadu lze v souladu s odstavcem 2 citovaného ustanovení zasahovat jen na základě zákona.

Konkrétní věcná působnost Úřadu v oblasti dozoru vychází zejména z § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., podle kterého Úřad provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů. V tomtéž ustanovení je také působnost Úřadu v oblasti dozoru vymezena negativně prostřednictvím odstavce 3, podle kterého dozor nad zpracováním osobních údajů, které provádějí zpravodajské služby, stanoví zvláštní právní předpis.

Kromě zákona č. 101/2000 Sb. je věcná působnost Úřadu v oblasti dozoru resp. k provádění kontroly vymezena dále v těchto právních předpisech:

zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v § 10 odst. 1 stanoví, že pro šíření obchodních sdělení je orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona Úřad pro ochranu osobních údajů;

zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v § 87 odst. 3 stanoví, že dozor nad dodržováním povinností při zpracování osobních údajů podle tohoto zákona vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů;

zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v § 7 písm. f) stanoví, že pro nevyžádanou reklamu šířenou elektronickými prostředky je orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona Úřad pro ochranu osobních údajů.

Součástí správního dozoru je agenda projednávání přestupků nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., ale také v oblastech zvláštních zpracování osobních údajů (více v rubrice Právní předpisy, O působnosti Úřadu).

Správní dozor může být dozorem předběžným, průběžným, anebo následným. V oblasti dozoru zaměřeného na dodržování povinností při zpracování osobních údajů jde hlavně o kontrolu průběžnou.

V případě činnosti Úřadu jde dále o dozor jednorázový, který je prováděn na základě plánu dozorového orgánu či stížnosti nebo podnětu zvenčí (tzv. incidentní dozor). Tento druh dozoru je pro Úřad typický. Jeho opakem je dozor soustavný, který je vykonáván vůči předem určenému okruhu subjektů, který však Úřad nevykonává.

 

Rubriky

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová činnost

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém