Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová činnost > Informace o kontrolách > Kontroly v minulosti - 2016 > II. pololetí > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů > Kontrola zaměřená na zpracování osobních údajů při provozu informačního systému zdravotnických zařízení zřizovaných vyšším územně samosprávným celkem (Kraj Vysočina)

 

Dozorová činnost

 
 
 

Dozorová činnost je základním posláním Úřadu pro ochranu osobních údajů. V souladu s čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení s § 50 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, je Úřad ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném tímto zákonem, jinými právními předpisy, mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie (více v podrubrice Působnost Úřadu). 


Při výkonu dozoru se Úřad řídí nařízením (EU) 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. Pro zajištění procesu správního dozoru se dále aplikují zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Správní dozor se člení do dvou základních fází:

  • fáze zjišťování a hodnocení – výkon kontroly,
  • fáze aplikace nápravných nebo sankčních prostředků – fakultativní fáze, která závisí na výsledku zjištění a hodnocení.


Konkrétní věcná působnost Úřadu v oblasti dozoru vychází zejména z čl. 57 odst. 1 písm. a), f) a h) nařízení (EU) 2016/679. Úřad tedy:

  • monitoruje a vymáhá uplatňování nařízení,
  • zabývá se stížnostmi, které mu podá subjekt údajů nebo subjekt, organizace či sdružení v souladu s čl. 80 nařízení, a ve vhodné míře prošetřuje předmět stížnosti a v přiměřené lhůtě informuje stěžovatele o vývoji a výsledku šetření,
  • provádí šetření o uplatňování nařízení, mimo jiné na základě informací obdržených od jiného dozorového úřadu či jiného orgánu veřejné moci.


Kromě nařízení (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb. je věcná působnost Úřadu v oblasti dozoru, resp. k provádění kontroly vymezena v těchto právních předpisech:

 - zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v § 10 odst. 1 písm. a) stanoví, že pro šíření obchodních sdělení je orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona Úřad;

 - zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v § 87 odst. 3 stanoví, že dozor nad dodržováním povinností při zpracování osobních údajů podle tohoto zákona vykonává Úřad;

 - zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v § 7 písm. f) stanoví, že pro nevyžádanou reklamu šířenou elektronickými prostředky je orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona Úřad;

 - zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v § 23 odst. 17 stanoví, že dozor nad dodržováním povinností při zpracování osobních údajů stanovených v části páté tohoto zákona provádí Úřad.


Součástí správního dozoru je nejen agenda vyšetřování a projednávání možného porušení nařízení (EU) 2016/679 a projednávání přestupků podle zákona č. 110/2019 Sb., ale také dozor nad dodržováním povinností v oblastech zvláštních zpracování osobních údajů (více v rubrice Další přestupky projednávané Úřadem). 

 

Rubriky

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová činnost

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém