Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová činnost

 

Dozorová činnost

 
 
 

Dozorová činnost je základním posláním Úřadu pro ochranu osobních údajů. V souladu s čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 ve spojení s § 2 odst. 2 a 3 zákona č. 101/2000 Sb. je Úřad ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném tímto nařízením, tímto zákonem a zvláštními právními předpisy (více v podrubrice Působnost Úřadu). Úřad dále vykonává působnost dozorového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů vyplývající z mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu (více v rubrice Schengen).

Při výkonu dozoru se Úřad řídí nařízením (EU) 2016/679 a zákonem č. 101/2000 Sb. Pro zajištění procesu správního dozoru se dále aplikují zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Správní dozor je činnost, při které dozorující orgán sleduje chování nepodřízených subjektů a porovnává je s žádoucím chováním. V návaznosti na zjištěný nesoulad potom využívá nápravné nebo sankční prostředky.

Správní dozor tedy členíme do dvou základních fází:

  • fáze zjišťování a hodnocení – výkon kontroly,
  • fáze aplikace nápravných nebo sankčních prostředků – fakultativní fáze, která závisí na výsledku zjištění a hodnocení.

Konkrétní věcná působnost Úřadu v oblasti dozoru vychází zejména z čl. 57 odst. 1 písm. a), f) a h) nařízení (EU) 2016/679. Úřad tedy:
  • monitoruje a vymáhá uplatňování nařízení,
  • zabývá se stížnostmi, které mu podá subjekt údajů nebo subjekt, organizace či sdružení v souladu s čl. 80 nařízení, a ve vhodné míře prošetřuje předmět stížnosti a v přiměřené lhůtě informuje stěžovatele o vývoji a výsledku šetření,
  • provádí šetření o uplatňování nařízení, mimo jiné na základě informací obdržených od jiného dozorového úřadu či jiného orgánu veřejné moci.

Kromě nařízení (EU) 2016/679 je věcná působnost Úřadu v oblasti dozoru resp. k provádění kontroly vymezena v těchto právních předpisech:

zákon č. 101/2000 Sb. v § 29 odst. 1 písm. a) stanoví, že Úřad provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem při zpracování osobních údajů. Tato působnost Úřadu se vztahuje na oblasti, na které se neuplatní nařízení (EU) 2016/679, zejména:
  • na dozor nad dodržováním povinností při zpracování osobních údajů při zajišťování obranných a bezpečnostních zájmů České republiky;
  • na dozor nad dodržováním povinností při zpracování osobních údajů za účelem předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti;

zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v § 10 odst. 1 stanoví, že pro šíření obchodních sdělení je orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona Úřad;

zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v § 87 odst. 3 stanoví, že dozor nad dodržováním povinností při zpracování osobních údajů podle tohoto zákona vykonává Úřad;

zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v § 7 písm. f) stanoví, že pro nevyžádanou reklamu šířenou elektronickými prostředky je orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona Úřad;

zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v § 23 odst. 17 stanoví, že dozor nad dodržováním povinností při zpracování osobních údajů stanovených v části páté tohoto zákona provádí Úřad.

Součástí správního dozoru je agenda projednávání porušení nařízení (EU) 2016/679 a projednávání přestupků nejen podle a zákona č. 101/2000 Sb., ale také v oblastech zvláštních zpracování osobních údajů (více v rubrice Další přestupky projednávané Úřadem).

 

Rubriky

 
 
Sbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová činnost

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém