Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Schengen (informační systémy EU) > EUROPOL

 

EUROPOL

 
 
 
Europol je evropským policejním úřadem – agenturou Evropské unie pro prosazování práva, jehož cílem je podporovat a posilovat činnost příslušných orgánů členských států a jejich vzájemnou spolupráci při předcházení a boji proti organizované trestné činnosti, terorismu a dalším formám závažné trestné činnosti ohrožujícím dva nebo více členských států. Europol, s centrálou v nizozemském Haagu, nemá přímé výkonné pravomoci například v oblasti zatýkání podezřelých osob, a funguje tedy spíše na principu mezinárodní centrály spolupráce, která je podpořena vysoce odborným personálem a nástroji přispívajícími k používaným prostředkům odpovědných vnitrostátních orgánů.

Těmito nástroji mohou být:
 
• rychlá a efektivní komunikace mezi Europolem a vnitrostátními orgány činnými v trestním řízení členských států,
• sofistikovaná operativní a strategická analýza,
• účast ve vyšetřovacích týmech,
• podněty k vnitrostátním orgánům zahájit vyšetřování v rozsahu pravomocí Europolu,
• poskytnutí koordinace, expertízy, školení a technické podpory k vyšetřování a operacím prováděným uvnitř Evropské unie,
• poskytnutí strategických (vyhodnocení hrozeb) a kriminalistických zpráv na základě informací od zpravodajských služeb dodaných členskými státy nebo shromážděných z jiných zdrojů.

Agentura byla původně zřízena podpisem úmluvy o Europolu v roce 1995. V roce 2009 byla úmluva nahrazena rozhodnutím Rady č. 2009/371/SVV o zřízení Evropského policejního úřadu, a Europol se tak oficiálně stal evropským policejním úřadem. Lisabonská smlouva si následně vyžádala přijetí nového právního základu. Ten byl přijat v podobě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV a vstoupil v účinnost 1. května 2017.

Bližší informace naleznete na webových stránkách Europolu.

Režim ochrany osobních údajů

Vzhledem k citlivosti zpracování osobních údajů sloužícím orgánům činných v trestním řízení, bylo nezbytné vytvořit komplexní právní předpis pro ochranu údajů zpracovávaných Europolem. Toto zpracování se řídí zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES, již zmíněným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/794 a částečně i směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV.

Jaká jsou práva subjektů údajů?

  • Právo na přístup k údajům

Právem na přístup se rozumí právo subjektu údajů získat informaci o tom, zda a jaké údaje jsou o něm Europolem zpracovávány. Subjekt může podat žádost o přístup k pověřenému orgánu jakéhokoliv členského státu – v případě České republiky je to Policejní prezidium České republiky. Správce je dále povinen tuto žádost předat přímo Europolu, a to do jednoho měsíce od jejího doručení. Ten má na zpracování podnětu tři měsíce.

Subjekt údajů ve vyrozumění o vyřízení žádosti obdrží tyto informace:
 
• potvrzení o tom, zda jsou jeho údaje zpracovávány,
• účel zpracování včetně kategorií údajů a kam byly jeho údaje předány,
• informace o údajích, které jsou zpracovávány,
• právní základ pro zpracování,
• doba uchování,
• informaci o existenci možnosti požádat Europol, aby opravil či úplně vymazal nepřesné údaje, či dočasně pozastavil jejich zpracování.

Existují ovšem situace, kdy Europol může přístup zamítnout, a to zejména v případech, kdy je toto zamítnutí či omezení nezbytné k řádnému plnění úkolů Europolem, k ochraně bezpečnosti a veřejného pořádku nebo předcházení trestné činnosti, k zaručení, že nebude ohroženo žádné vnitrostátní vyšetřování, nebo k ochraně práv a svobod třetích stran. Europol v takovém případě informuje písemně subjekt údajů o každém zamítnutí či omezení přístupu, o důvodech rozhodnutí a právu podat stížnost EDPS.

  • Právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování údajů

Každému je zajištěno právo na opravu fakticky chybných údajů, které o něm Europol zpracovává. Subjekt údajů může též požadovat úplný výmaz těchto údajů za předpokladu, že jsou zaznamenávány protiprávně. Europol má právo omezit zpracování údajů v případě, že by úplné vymazání mohlo ohrozit oprávněný zájem subjektu údajů. Žádost se podává k orgánům určeným pro tento účel členským státem. V případě České republiky se jedná o Policii České republiky.

  • Právo podat stížnost
 
Svá práva uplatňuje subjekt údajů v prvé řádě u odpovědného orgánu, který jeho údaje Europolu předal, tj. Policie České republiky. V případě, že se subjekt domnívá, že je s jeho údaji nakládáno nezákonným způsobem, má právo podat žádost o přezkoumání tohoto postupu Úřadu pro ochranu osobních údajů, jakožto národnímu dozorovému orgánu. V případě, že subjekt utrpěl újmu zapříčiněnou nezákonným zpracováním jeho údajů, je dále oprávněn podat proti Europolu žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie, nebo proti dotčenému členskému státu k příslušnému vnitrostátnímu soudu.

Proti rozhodnutí Europolu je také možné se odvolat, a to k EDPS. Ten, pokud uzná stížnost za přípustnou, může zahájit na základě podnětu stěžovatele šetření. V rámci tohoto šetření mohou být konzultovány dozorové orgány dotčených členských států. V závislosti na charakteru dané stížnosti může být případ konzultován také uvnitř zmíněné rady spolupráce. Subjekt údajů je o výsledku šetření informován EDPS v přiměřené časové lhůtě, a to v závislosti na složitosti případu.

Stížnost k EDPS je nutné podat nejpozději do tří měsíců od obdržení rozhodnutí Europolu. Stížnost musí obsahovat předmět stížnosti, důvod k podání a totožnost stěžovatele. Dále je nutné doložit podpůrnou dokumentaci, jako je například kopie žádosti o přístup včetně dotčené korespondence s Europolem a fotokopie dokladu totožnosti. Stížnost lze v kterékoli fázi vyšetřování odvolat. Proti rozhodnutí EDPS lze podat žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie.

Pro snazší podání stížnosti lze využít formuláře na webových stránkách EDPS.

Kontaktní adresa:

European Data Protection Supervisor
Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels
E-mail: edps@edps.europa.eu

Jak postupovat při uplatňování práv subjektů údajů v České republice?

Subjekt údajů by měl v České republice uplatňovat svá práva primárně u národní jednotky Europolu – Policie České republiky.

Kontaktní adresa:

Policejní Prezidium České republiky
P. O. Box 62/K-SOU
Strojnická 27
170 89 Praha 7

ID DS: gs9ai55

Subjekt údajů uplatňuje svá práva prostřednictvím písemné žádosti. Tato žádost musí obsahovat údaje o totožnosti žadatele – celé jméno, příjmení, datum a místo narození, adresu trvalého bydliště, státní příslušnost. Kromě toho je třeba žádost doplnit o kopii platného dokladu totožnosti. Žadatel, který pověří zastupováním právního zástupce, je povinen navíc přiložit kopii zplnomocnění k zastupování žadatele. Policie ČR předá žádost k vyřízení Europolu, a to nejpozději do jednoho měsíce od obdržení.

Kdy kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů?

Úřad pro ochranu osobních údajů dohlíží na oprávněnost předávání a vyhledávání osobních údajů i jejich sledování členským státem Europolu. Dále je příslušný k přezkoumání, zda předání, vyhledání nebo sdělení údajů neporušuje práva dotčených subjektů údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů na žádost subjektu údajů přezkoumá postup národní jednotky v případě, že má subjekt podezření z neoprávněného předání či uchovávání jeho osobních údajů. V případě, že se subjekt s žádostí o informace, opravu, výmaz či pozastavení zpracování údajů (obsahující všechny náležitosti), obrátí nejprve na Úřad pro ochranu osobních údajů, bude tato žádost postoupena k vyřízení Policii České republiky. Důsledkem tohoto postupu však bude zpoždění při vyřizování žádosti.


 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém