Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Úřad > Historie Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

Historie Úřadu pro ochranu osobních údajů

 
 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů byl zřízen 1. června 2000 jako nezávislý správní orgán v oblasti ochrany osobních údajů. Usnesením vlády ze dne 14. června 2000 byl s účinností od 15. června 2000 pověřen prováděním opatření nezbytných pro zahájení činnosti Úřadu RNDr. Karel Neuwirt, který se stal na návrh Senátu a po jmenování prezidentem republiky od 1. září 2000 jeho prvním předsedou. Úřad sídlil nejprve v Havelkově ulici v Praze 3, a to v šestém patře budovy Úřadu pro státní informační systém.

Na návrh Senátu byli prezidentem republiky s účinností od 1. října 2000 prvními třemi inspektory jmenováni Ing. Bc. Miloš Dokoupil, RNDr. Jiří Souček, DrSc. a Ing. Miloš Šnytr, stejnou volební a jmenovací procedurou byli od 1. června 2001 jmenováni Mgr. Božena Čajková, PhDr. Miroslava Matoušová, Ing. Bc. Oldřich Ševčík a Ing. Jan Zapletal, čímž bylo završeno zákonem stanovené personální obsazení sedmi míst inspektorů.

Vzhledem k tomu, že zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů dosti razantně změnil dosavadní právní podmínky pro zpracování osobních údajů a odpovědnost správců a zpracovatelů, bylo pro odpovědné subjekty schváleno přechodné období, které mělo trvat 6 měsíců, pokud jde o splnění oznamovací povinnosti podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů a 12 měsíců pro splnění ostatních povinností. Přechodné období bylo později prodlouženo do 31. prosince 2001.

Úřad se postupně ujal dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů, vedení registru povolených zpracování osobních údajů, přijímání podnětů a stížností na porušení zákona, poskytování konzultací, legislativních aktivit a zajišťování plnění požadavků vyplývajících z mezinárodních smluv a v neposlední řadě také přednáškové a osvětové činnosti. Od listopadu 2000 byla zákonem č. 227/2000 Sb. k dosavadním kompetencím Úřadu připojena kompetence nová, a to oprávnění podle zákona o elektronickém podpisu udělovat a odnímat akreditace v této oblasti. Tato kompetence přešla od července 2004 na tehdejší Ministerstvo informatiky ČR.

Významným počinem v oblasti ochrany osobních údajů v České republice se stal podpis Úmluvy Rady Evropy č. 108, prvního evropského dokumentu regulujícího zásadním způsobem předávání osobních údajů, a to dne 8. září 2000. Současně byl zahájen proces ratifikace, který byl završen předáním ratifikačních listin ve Štrasburku 9. července 2001. Úřad v tomto období inicioval zahájení procesu ratifikace Dodatkového protokolu k úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat o dozorčích orgánech a toku údajů přes hranice. Podpis tohoto dokumentu schválila vláda dne 10. září 2001, k ratifikaci došlo 29. dubna 2003. Současně s ratifikací Dodatkového protokolu rozšířila Česká republika ratifikaci Úmluvy 108 i na neautomatizované zpracování osobních údajů. 

Počáteční období činnosti Úřadu bylo spojeno s čerpáním zkušeností od evropských kolegů. Od října 2001 se Úřad účastnil twinningového projektu financovaného Evropskou komisí v rámci programu Phare, jehož cílem bylo pomoci České republice v implementaci a prosazování legislativy týkající se ochrany osobních údajů. Partnerským úřadem se stala španělská Agentura pro ochranu dat. Tzv. twinning, partnerská spolupráce mezi úřady, je založen na mechanismu přímého transferu vědomostí a zkušeností ze členských států Evropské unie do nečlenských zemí při uplatňování legislativy EU. V rámci tohoto projektu působil v Praze po dobu 12 měsíců španělský poradce, jehož úkolem bylo porovnat příslušnou legislativu ČR se standardy Evropské unie a navrhnout potřebná opatření ke zlepšení ochrany práv českých občanů a zajistit, aby předpisy v oblasti ochrany osobních údajů byly účinné a transparentní. 

Vyvrcholením tohoto období se v jistém smyslu stala zvláštní expertní supervize realizovaná odborníky Evropské komise (Peer Review), která proběhla v prostorách Úřadu ve dnech 19. – 21. června 2002. Účelem tohoto expertního prověření bylo zjistit, jak je Úřad připraven plnit své poslání po přístupu České republiky k Evropské unii a nakolik je jeho fungování kompatibilní s činností obdobných institucí ve státech EU. Závěrečná zpráva vyzněla pro Úřad pozitivně, komise pouze upozornila, že je nezbytné poskytnout Úřadu, který v té době sídlil v budově Ministerstva informatiky, odpovídající kancelářské prostory. Tomuto doporučení bylo učiněno zadost v polovině ledna 2003, kdy se Úřad mohl přestěhovat do stávajícího sídla v ulici Pplk. Sochora v Praze 7.

Ke dni 31. 3. 2003 nastala změna ve složení inspektorů Úřadu, neboť na výkon funkce rezignoval RNDr. Jiří Souček, DrSc., a to v souvislosti se svým dalším působením na Univerzitě Karlově. Následně, v červnu téhož roku, byla do funkce inspektorky jmenována doc. RNDr. Kamila Bendová, CSc.

V době přístupu ČR k Evropské unii v květnu 2004 byla ochrana osobních údajů zaručena i plně implementovanými právními předpisy EU z hlediska právního i institucionálního, jak to konstatovaly již „předvstupní dokumenty“ typu každoročních pravidelných zpráv (Regular Reports) i závěrečné monitorovací zprávy ČR (Comprehensive Monitoring Reports).

Nejvýznamnější mezinárodní aktivitou Úřadu v roce 2004 bylo uspořádání mezinárodní konference Rady Evropy „Práva a povinnosti subjektů údajů“. Na podzim 2004 se Úřad ujal rovněž pořádání X. semináře řešení případů (Case Handling Workshop) zástupců všech evropských úřadů pro ochranu osobních údajů.

Postupem času byly Úřadu svěřovány také další kompetence – mezi nejdůležitější patřil od roku 2004 dozor nad oblastí šíření obchodních sdělení na základě zákona o některých službách informační společnosti.

V relativně krátké době se stal Úřad v oblasti ochrany osobních údajů v evropském kontextu uznávanou autoritou. Již v roce 2003 se začal podílet na zlepšování ochrany osobních údajů v nově vzniklých evropských demokraciích a na předávání zkušeností a znalostí v oblasti ochrany dat. Podílel se na aktivitách Rady Evropy zaměřených na Ruskou federaci, Bosnu a Hercegovinu a také na Kypr. Výrazem uznání mezinárodní pozice bylo v roce 2005 schválení projektu pomoci Bosně a Hercegovině při vytváření legislativně a institucionálně funkčního systému ochrany osobních údajů. Podstatná část tohoto projektu, v němž Úřad plnil úlohu hlavního koordinátora i odborného garanta pro vytvoření nového dozorového úřadu, se naplnila v roce 2006.

K 1. září 2005 byl do funkce předsedy Úřadu na dobu pěti let jmenován prezidentem republiky na návrh Senátu RNDr. Igor Němec.

Jedním z nejvýznamnějších příkladů osvětové činnosti se stala v roce 2006 zahájená přednášková činnost Úřadu v rámci tříletého vzdělávacího projektu Ochrana osobních údajů ve vzdělávání, který byl akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Semináři úspěšně prošlo celkem 211 pedagogů z celé České republiky.

Příprava na přistoupení České republiky do Schengenského informačního systému si vyžádala v témže roce pečlivé vypracování přehledu o nové agendě, která mu byla v této souvislosti svěřena, a bylo třeba vytvořit podmínky, které požadovala z hlediska ochrany osobních údajů mj. evropská evaluační komise. Přípravné práce začaly však dříve – již v létě 2003 byl zahájen krátkodobý twinning, jehož partnerem se stal opět španělský dozorový úřad. Cílem šestiměsíčního projektu bylo seznámit zaměstnance Úřadu s nástroji ochrany osobních údajů v rámci schengenské spolupráce, celní spolupráce, Europolu a Eurojustu.

Z pamětní knihy Úřadu lze vyčíst, že Úřad za dobu své působnosti navštívila řada významných osobností. V červnu 2007 prezident republiky Václav Klaus s manželkou Livií. Významnými návštěvami byl Úřad poctěn také v roce 2009 – v únoru přijel do Prahy evropský inspektor ochrany údajů Peter Hustinx, v dubnu pak Úřad navštívili členové Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí v čele s její předsedkyní Ing. Janou Juřenčákovou. Úřad hostil také několik zahraničních pracovních návštěv, při nichž poskytoval konzultace a předával zkušenosti zástupcům dozorových úřadů ze zemí, kde se problematikou ochrany osobních údajů teprve začali zabývat (Číňané, Makedonci, Rumuni, Gruzínci či Moldavané). K pravidelným pracovním setkáním se zástupci Úřadu scházejí s kolegy ze slovenského úřadu pro ochranu osobních údajů.

Uznání se Úřadu dostalo v roce 2007 také tím, že se stal držitelem prestižní „Evropské ceny za nejlepší službu veřejnosti v oblasti ochrany osobních údajů“, kterou uděluje agentura na ochranu dat v Madridu, a v roce 2008 tím, že webové stránky Úřadu byly mezi prvními vybrány a zařazeny mezi elektronické informační zdroje, které jsou pro budoucnost uchovávány jako národní dědictví. Již v roce 2004 byl Úřad oceněn rovněž v soutěži OTEVŘENO x ZAVŘENO „2. cenou v otevřenosti veřejné správy“ za příkladné poskytnutí informací ze správního řízení.

Dobrou vizitkou Úřadu byla a je také rostoucí míra účasti jeho zástupců na činnosti WP29 (což je nezávislá poradní skupinu Evropské komise složená z předsedů dozorových úřadů pro ochranu osobních dat) a jejích expertních podskupin Traveller Data (podskupina pro data cestujících), Health Data (podskupina pro zdravotní údaje), Key Provisions (podskupina pro klíčová ustanovení podle směrnice 95/46/ES), Future of Privacy (podskupina pro budoucnost ochrany soukromí) a Technology Subgroup (podskupina pro techniku). Svého zástupce má Úřad rovněž v Poradní skupině k ochraně osobních údajů v policii a justici, ve Společném kontrolním orgánu pro Europol, Schengen a celnictví, v Poradním výboru k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (T-PD) Rady Evropy, Pracovní skupině pro bezpečnost informací a soukromí při OECD a také v berlínské Mezinárodní pracovní skupině pro ochranu dat v telekomunikacích.

V roce 2009, v období předsednictví České republiky EU, byl Úřad pořadatelem XIX. semináře řešení případů (Case Handling Workshop). Po roce 2004 to bylo již podruhé, kdy se mu dostalo příležitosti uspořádat pracovní seminář, který již řadu let slouží jako výborná platforma pro výměnu zkušeností a poznatků z oblasti ochrany osobních údajů.

Následující rok 2010 byl pro Úřad význačný mezinárodním uznáním, kterého se mu dostalo tím, že se stal pořadatelem celoevropské Konference evropských komisařů ochrany dat a soukromí. Na Pražský hrad se v dubnu sjela více než stovka delegátů z většiny států Evropy. Výsledkem bylo mimo jiné přijetí čtyř rezolucí k aktuálním otázkám ochrany osobních údajů. Programovou přípravou i organizačním zabezpečením se tohoto prestižního úkolu ujal Úřad v duchu jednotící myšlenky: „Hodnotit minulost, myslet na budoucnost.“

Dne 11. srpna 2010 jmenoval prezident České republiky na návrh Senátu RNDr. Igora Němce předsedou Úřadu pro druhé funkční období. Novými inspektory byli současně na funkční období deseti let zvoleni PaedDr. Jana Rybínová a Ing. Josef Vacula. V říjnu téhož roku byl RNDr. Igor Němec zvolen v Bruselu místopředsedou pracovní skupiny pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (WP29).

Dne 1. června 2011 se ujali funkce inspektorů MVDr. František Bartoš, PhDr. Petr Krejčí a Mgr. Daniel Rovan, stejného dne začalo druhé funkční období inspektorky Mgr. et Mgr. Boženy Čajkové. Od 1. srpna 2013 zastává funkci inspektorky JUDr. Jiřina Rippelová.

Rozsáhlým úkolem, kterým byl Úřad pověřen v rámci elektronizace veřejné správy (e-Government), bylo vytvoření systému ORG - součásti funkčnosti základních registrů.

Dne 26. srpna 2015 byla na Pražském hradě jmenována prezidentem Milošem Zemanem předsedkyní Úřadu JUDr. Ivana Janů.

V květnu 2016 uspořádal Úřad ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy mezinárodní konferenci Právo na informační sebeurčení s vysokou úrovní přednášejících.

Úřad po celou dobu své existence vydává úřední Věstník, aktualizuje své webové stránky (www.uoou.cz) a pravidelně o své činnosti informuje veřejnost prostřednictvím médií.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Základní odkazy > Úřad > Historie Úřadu pro ochranu osobních údajů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém