Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > GDPR stručně

 

Informace k návrhu plánu legislativních prací vlády na rok 2017 - archiv dokumentů

 
 
 
29. listopadu 2016

Dne 4. května 2016 byla vydána částka L 119 Úředního věstníku Evropské unie, jejíž součástí byly 3 dokumenty o ochraně osobních údajů v Evropské unii (dále jen „nový právní rámec“):

1.nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fysických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), legislativní zkratka „GDPR“,

2.směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (legislativní zkratka „JHAD“) a

3.směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti (legislativní zkratka „PNRD“).

Dne 22. září 2016 pod čj. UOOU-10523/16-1 požádal ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu o podklady pro sestavení plánu legislativních prací vlády na rok 2017 (dále jen „LPV 2017“). ÚOOÚ mu dne 5. října 2016 pod čj. UOOU-10523/16-5 sdělil, že gestorem implementace nového právního rámce je MV. „ÚOOÚ je na přípravě adaptačního zákona k GDPR připraven jako spolugestor participovat, přičemž za otevřenou považuje formální otázku podoby adaptačního zákona. MV navrhuje, aby vzhledem ke krátkosti času adaptace proběhla formou zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, nicméně za úvahu rovněž stojí připravit takový adaptační zákon, který plně nahradí zákon o ochraně osobních údajů.

Součástí implementačního zákona by mělo být i dořešení postavení správních úřadů nezávislých na vládě v těchto oblastech: 1. obecný vztah k vládě (včetně účasti na jednání vlády – nahradit vládní usnesení č. 632/2013 zákonnou regulací – a postavení v eKLEP), 2. obecný vztah k poslanecké sněmovně (při projednávání iniciativních osnov) a 3. parciální otázka součinnosti s ministerstvy (přístup k rodným číslům).“

MV dne 6. října 2016 pod čj. MV-128603-15/LG-2016 v příloze 3 Úřadu vlády sdělilo, že navrhuje do LPV 2017 začlenit návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde spolupředkladatel by byl ÚOOÚ a termín předložení vládě 30. září 2017.

ÚV požadavku MV vyhověl a návrh novely do LPV 2017 začlenil a jako spolugestora určil ÚOOÚ. Posunul však termín pro předložení vládě na 31. srpna 2017.

Návrh Úřadu vlády je v souladu s návrhem postupu, který předložili zástupci MV při své návštěvě ÚOOÚ dne 2. listopadu 2016. ÚOOÚ souhlasil s tím, že a) se bude jednat o pouhou novelu zákona o ochraně osobních údajů a jiných dotčených předpisů, b) bude spolugestor a c) s termínem pro předložení vládě. ÚOOÚ žádné připomínky k LPV 2017 neuplatnil.

čj. UOOU-11966/16

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Informace o legislativě > 2016 > Informace k návrhu plánu legislativních prací vlády na rok 2017

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém