Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Informace o kontrole

 

Informace o kontrole

 
 
 

Jedním z hlavních úkolů, které nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Úřadu ukládá, je monitorovat a vymáhat uplatňování nařízení a provádět šetření o uplatňování tohoto nařízení [viz zejména čl. 57 odst. 1 písm. a) a h) tohoto nařízení]. Hlavním nástrojem pro monitorování a šetření je přitom kontrola, kterou Úřad provádí.


Úřad provádí kontroly:

 • na základě kontrolního plánu (aktuální verze na rok 2021 je v anonymizované podobě dostupná ZDE),
 • incidenční, které jsou prováděny na základě stížností subjektů údajů nebo na základě jiných kvalifikovaných podnětů (od dozorových úřadů jiných členských států Evropské unie, soudů, policie apod.).

Průběh kontroly se řídí především zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, subsidiárně se použije zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Kontrolu provádějí zaměstnanci Úřadu na základě písemného pověření. Zahájení kontroly musí být kontrolovanému oznámeno písemně nebo ústně na místě kontroly kontrolujícím, který se prokáže pověřením ke kontrole.

Podle § 66 odst. 3 zákona č. 110/2019 Sb. kontrolní činnosti také řídí a provádějí inspektoři Úřadu s funkčním obdobím stanoveným předchozím zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Inspektorkou Úřadu je v současné době JUDr. Jiřina Rippelová 


Povinnosti kontrolujících 

 • Kontrolu nesmějí provádět ti kontrolující, u nichž jsou důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti se zřetelem na jejich vztah ke kontrolovaným osobám nebo předmětu kontroly (§ 14 odst. 1 správního řádu).
 • Jakmile se kontrolující dozví o skutečnostech nasvědčujících o jeho podjatosti, je povinen to oznámit předsedovi Úřadu, který o námitce podjatosti bez zbytečného odkladu rozhodne. Do rozhodnutí o námitce podjatosti činí kontrolující pouze úkony, které nesnesou odkladu (§ 14 odst. 3 správního řádu).
 • Kontrolující jsou povinni šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby, povinné osoby a třetí osoby [§ 9 písm. b) kontrolního řádu] a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s kontrolou, a nezneužívat takto získaných informací (§ 20 odst. 1 kontrolního řádu). Povinnost mlčenlivosti přetrvává i po skončení pracovněprávního vztahu (§ 20 odst. 2 kontrolního řádu) a kontrolující jí může být zproštěn tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, anebo ve veřejném zájmu nadřízenou osobou (§ 20 odst. 3 kontrolního řádu).
 • Kontrolující jsou povinni vydat potvrzení o zajištěných originálních podkladech a neprodleně je vrátit kontrolované osobě, pominou-li důvody jejich zajištění [§ 9 písm. d) kontrolního řádu].
 • V souvislosti s výkonem kontroly jsou kontrolující povinni zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly a v závislosti na povaze kontroly doložit kontrolní zjištění potřebnými podklady [§ 9 písm. a) kontrolního řádu].
Další povinnosti kontrolujících jsou upraveny zejména v § 9 kontrolního řádu.


Práva kontrolujících

 • nařídit správci a zpracovateli (případně jejich zástupcům), aby mu poskytli veškeré informace, které potřebuje k plnění svých úkolů [čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/679],
 • získat od správce a zpracovatele přístup ke všem osobním údajům a ke všem informacím, které potřebuje k výkonu svých úkolů [čl. 58 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) 2016/679],
 • získat přístup do všech prostor, v nichž správce a zpracovatel působí, včetně přístupu k veškerému zařízení a prostředkům určeným ke zpracování údajů, v souladu s procesními předpisy [čl. 58 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2016/679],
 • seznamovat se se všemi informacemi v rozsahu nezbytném pro plnění konkrétního úkolu, a to včetně informací, které jsou chráněné povinností mlčenlivosti podle jiných právních předpisů, nestanoví-li jiný právní předpis pro přístup Úřadu k takovým údajům jiné podmínky; speciální podmínky jsou Úřadu stanoveny pro přístup k informacím chráněným povinností mlčenlivosti podle zákona o advokacii a zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky (§ 58 zákona č. 110/2019 Sb.),
 • požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby [§ 8 písm. c) kontrolního řádu],
 • vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby součinnost potřebnou k výkonu kontroly [§ 8 písm. f) kontrolního řádu],
 • další práva kontrolujících jsou stanovena zejména v § 7 a 8 kontrolního řádu.


Protokol o kontrole

Kontrolující jsou povinni vyhotovit protokol o kontrole, který vždy obsahuje alespoň (§ 12 odst. 1 kontrolního řádu): 

 • označení kontrolního orgánu a kontrolujícího,
 • označení ustanovení právního předpisu vymezujícího pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly,
 • označení přizvané osoby, včetně důvodu jejího přizvání,
 • označení kontrolované osoby,
 • označení předmětu kontroly,
 • kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden,
 • poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden,
 • kontrolní zjištění, obsahující zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a označení právních předpisů, které byly porušeny, včetně uvedení podkladů, z kterých tato kontrolní zjištění vycházejí,
 • poučení o možnosti podat proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole námitky s uvedením lhůty pro jejich podání a komu se podávají,
 • datum vyhotovení,
 • podpis kontrolujícího.


Práva a povinnosti kontrolovaných a povinných osob

Právům a povinnostem kontrolujících odpovídají práva a povinnosti kontrolovaných a povinných osob, které jsou upraveny zejména v § 10 kontrolního řádu.

 • Kontrolovaná i povinná osoba jsou povinny poskytnout kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly (§ 10 odst. 2 a 3 kontrolního řádu).
 • Kontrolovaná osoba je zejména oprávněna seznámit se s obsahem protokolu o kontrole [§ 10 odst. 1 písm. c) kontrolního řádu] a proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může podat písemné a odůvodněné námitky [§ 10 odst. 1 písm. d) kontrolního řádu]. Námitky je nezbytné podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší (§ 13 odst. 1 kontrolního řádu).
O námitkách může rozhodnout vedoucí kontrolní skupiny, jestliže jim v plném rozsahu vyhoví, jinak předloží námitky do 7 dnů ode dne jejich doručení předsedovi Úřadu, který jim vyhoví, částečně vyhoví nebo je zamítne ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení. Ve zvlášť složitém případu se lhůta pro vyřízení námitek předsedou prodlužuje o 30 dnů. O tomto prodloužení lhůty bude kontrolovaná osoba předem vyrozuměna (§ 14 odst. 1 kontrolního řádu).
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Informace o kontrole

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém