Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Jak podat stížnost na zpracování osobních údajů americkou společností zapsanou v programu štít soukromí - archiv dokumentů

 
 
 

Co je štít soukromí?

Štít soukromí1) je samocertifikační mechanismus pro společnosti se sídlem v USA. Evropská komise uznala, že štít soukromí poskytuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů evropských osob2) předaných z Evropské unie do USA takto certifikované společnosti, a představuje tedy nástroj zajišťující právní záruky pro uvedená předání osobních údajů.

Štít EU-USA na ochranu soukromí je mechanismus, který je v účinnosti od 1. srpna 2016.

Štít soukromí se vztahuje na jakýkoli druh osobních údajů předaných z Evropské unie do USA, včetně obchodních, zdravotních a zaměstnaneckých údajů, za předpokladu, že společnost v USA provedla samocertifikaci pro rámec štítu soukromí, a přihlásila se tak k dodržování zásad, pravidel a povinností stanovených rámcem štítu soukromí.

   

Jaké výhody mi přináší štít soukromí?

Štít soukromí je založen na závazku americké společnosti dodržovat zásady, pravidla a povinnosti stanovené rámcem štítu soukromí.

Rámec štítu soukromí vám přiznává určitá práva v případě, že vaše osobní údaje byly předány z Evropské unie společnosti účastnící se programu štít soukromí. Máte zejména právo být informováni o takovém předání a můžete uplatnit právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz3)

Skutečnost, že společnost sídlící v USA provedla samocertifikaci a účastní se programu štít soukromí, si můžete ověřit v seznamu společností štítu soukromí, který je dostupný online na webových stránkách federálního ministerstva obchodu USA www.privacyshield.gov.

   

Jak mohu podat stížnost na zpracování osobních údajů americkou společností zapsanou v programu štít soukromí?

Dotazy a stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů je třeba přednostně adresovat evropské společnosti, která předala vaše osobní údaje do USA, nebo americké společnosti, která zpracovává vaše osobní údaje v USA.

Kontaktní údaje na osoby zodpovědné za vyřizování dotazů a stížností amerických společností účastnících se programu štít soukromí naleznete v seznamu společností štítu soukromí.

Pokud vám evropská společnost nebo americká společnost účastnící se programu štít soukromí neodpoví, můžete pro konzultaci kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud dojdete k závěru, že americká společnost účastnící se programu štít soukromí
• nesplnila povinnosti vyplývající z rámce štítu EU-USA pro ochranu soukromí, nebo
• porušila vaše práva podle zásad štítu soukromí,
můžete podat stížnost u příslušného národního orgánu pro ochranu údajů4) nebo přímo u českého Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Příslušnému orgánu dozoru poskytněte co nejpodrobnější informace, aby vaši stížnost mohl vyřešit nejlepším možným způsobem. Pro podání stížnosti doporučujeme použít formulář stížnosti na zpracování osobních údajů americkou společností zapsanou v programu štít soukromí.

   

Jak orgán dozoru naloží s mou stížností?

V případě, že
• předmětem stížnosti bude zpracování zaměstnaneckých údajů předaných z Evropské unie americké společnosti účastnící se programu štít soukromí, prováděné v souvislosti s pracovněprávním vztahem, nebo
• americká společnost účastnící se programu štít soukromí se dobrovolně zavázala spolupracovat s evropskými orgány pro ochranu údajů,
bude ustaven „Neformální panel orgánů pro ochranu údajů v EU“, který zahájí šetření, přičemž prostor k vyjádření svého názoru dostanete vy i americká společnost, k níž bude stížnost směřovat. Neformální panel může, bude-li to nezbytné pro vyřešení stížnosti, vydat „doporučení“, které bude pro americkou společnost účastnící se programu štít soukromí závazné.

V ostatních případech, kdy „Neformální panel orgánů pro ochranu údajů v EU“ nemá kompetenci k řešení stížnosti, může být stížnost předána příslušným institucím v USA, a to zejména federálnímu ministerstvu obchodu (Department of Commerce, DoC), které si stanovilo 90denní lhůtu k vyřízení stížnosti, a federální obchodní komisi (Federal Trade Commission, FTC), která se zavázala věnovat se přednostně stížnostem štítu soukromí. V závislosti na okolnostech případu může příslušný národní orgán pro ochranu údajů rovněž přímo uplatnit své pravomoci vůči vývozci osobních údajů z EU včetně vydání rozhodnutí o zákazu nebo pozastavení povolení předání osobních údajů do USA.

   

Jak mohu požádat o informaci o přístupu amerických zpravodajských orgánů k mým osobním  údajům?

Pro žádosti týkající se přístupu amerických zpravodajských orgánů k vašim osobním  údajům předaným z Evropské unie do Spojených států slouží formulář žádosti k ombudsmanovi štítu soukromí, kde naleznete bližší informace.

   

Poznámky

1) Rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí bylo přijato Evropskou komisí 12. července 2016. Bylo vyjednáno Evropskou komisí a Ministerstvem obchodu USA jako náhrada za rozhodnutí o bezpečném přístavu 2000/520/EC, které bylo prohlášeno Evropským soudním dvorem jako neplatné dne 6. října 2015.

2) V kontextu štítu soukromí je třeba chápat „evropské osoby“ jako jakékoliv fyzické osoby bez ohledu na jejich státní příslušnost, jejichž osobní údaje byly předány z Evropské unie do USA společnosti účastnící se programu štít soukromí.

3) Podrobnější informace o zárukách ohledně předávaných dat a o vašich právech v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí naleznete v průvodci štítem soukromí publikovaném Evropskou komisí původně v anglickém znění.

4) Pokud byly vaše osobní údaje předány americké společnosti některou z institucí Evropské unie, je pro podání stížnosti příslušným orgánem pro ochranu údajů úřad Evropského inspektora ochrany osobních údajů (EDPS).

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > Povinnosti správců > Předávání do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím > Předávání osobních údajů do USA – štít soukromí ("Privacy Shield") > Jak podat stížnost na zpracování osobních údajů americkou společností zapsanou v programu štít soukromí

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém