Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Jaká mám jako subjekt údajů oprávnění vůči správci či zpracovateli?

 

 
 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, přiznává v § 12 subjektu údajů právo k přístupu k informacím. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení zejména o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců.

Subjektu údajů dále přísluší dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů, pokud zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

V případě, že subjektu údajů vznikla v důsledku zpracování osobních údajů majetková či nemajetková újma, je při jejím uplatňování nutno postupovat dle občanskoprávních předpisů.

Zejména u bagatelních porušení zákona o ochraně osobních údajů lze vždy subjektu údajů doporučit využít shora uvedený postup, který může vést k rychlé a efektivní nápravě stavu. V případě, že subjekt údajů shledá, že k nápravě nedošlo, může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností či podnětem k uplatnění dozorových pravomocí.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 23.7.2014 / 23.7.2014

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém