Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Poradna > Často kladené otázky podle oblastí zpracování údajů

 

K obcím a státní správě

Často kladené otázky

 
 
 
Odpovědi na otázky týkající se správné praxe zpracování a ochrany osobních údajů v oblastech samosprávy a výkonu přenesené působnosti naleznete na stránkách Ministerstva vnitra, které je gestorem řady zvláštních právních předpisů upravujících zpracování údajů v těchto oblastech.

Je správné, že obec zveřejnila na svých internetových stránkách osobní údaje člověka, který požádal o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím?

Zveřejněná poskytnutá informace na základě žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. nemůže obsahovat osobní údaje o žadateli o informaci (typicky identifikační a adresní údaje žadatele). Totožný názor obsahuje i stanovisko Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra publikované pod č. 1/2012. V případě, že žadatel zjistí, že je jeho žádost o informace zveřejněna včetně jeho osobních údajů (identifikační nebo adresní údaje), lze v prvé řadě dosáhnout nápravy kontaktováním příslušné obce s upozorněním a žádostí na úpravu dokumentu tak, aby neobsahoval osobní údaje žadatele o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pokud žadatel o informaci nedosáhne nápravy ze strany obce, jako další krok lze doporučit podat podnět či stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Na území obce máme přistaveny kontejnery pro tříděný odpad. Využívají je však i osoby, které neudržují pořádek. Má obec právo si kontejnery nebo celé prostory skládek hlídat kamerou se záznamem či fotopastí?

Monitoring úzce vymezené části veřejného prostranství, kde jsou umístěny kontejnery na odpad či monitoring části pozemků s černými skládkami, je věcí veřejného pořádku i oprávněnou ochranou majetku obce.

Je žádoucí, aby záměr umístit kameru nebo fotopast pro shora uvedený účel, uchovávání záznamů a jejich použití (výlučně pro projednání přestupku a náhrady způsobené škody, nikoliv svévolného zveřejnění, např. na internetu) vedení obce projednalo s pověřencem pro ochranu osobních údajů.

Ve zvláštním zákonu, který upravuje postup v konkrétní agendě, není uveden výčet osobních údajů, které lze v této agendě zpracovávat, zejména kontaktní údaje typu mobilního čísla či emailu. Je nutné k takovým údajům získat souhlas občana?

Veřejné úřady v rámci státní správy i samosprávy mohou v souladu s GDPR zpracovávat osobní údaje, pokud je zpracování nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Jedná se o osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro výkon činností, není přitom pravidlem, že by je zákon vždy výslovně stanovil. Je odpovědností veřejného úřadu, jako správce osobních údajů, aby agendu vhodně posoudil a nastavil podmínky a rozsah, v němž bude prováděna, včetně rozsahu osobních údajů Není-li tato otázka dostatečně jasná ze zákona a prováděcích předpisů, je třeba obrátit se žádostí o metodický návod na gestora legislativy, kterým je příslušné ministerstvo.

Co se týče kontaktních údajů typu mobilního čísla či emailu, zpravidla slouží tyto údaje k urychlení kontaktu s občanem v rámci vyřizování věci. Pokud veřejné úřady či samospráva umožní občanovi v rámci vyřizování jeho věci spolu s adresou sdělit i další kontaktní údaje, nejde o porušení zásady minimalizace a takové osobní údaje lze zpracovávat pro účely plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci, tj. neaplikuje se souhlas. Neuvedení nepovinných kontaktních údajů (telefonní číslo, email) nesmí být překážkou učinění podání či přístupu občana k orgánu veřejné moci.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém