Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Názory a rozhodnutí Úřadu

 

K oznamovací povinnosti týkající se zpracování osobních údajů nezbytného pro využívání zdrojů z evropských fondů

 

 
 
24. února 2014

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 16 povinnost každé budoucí zpracování předem oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů. Výjimky z této obecné povinnosti jsou upraveny v § 18 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů. Podle § 18 odst. 1 písm. b) se pak oznamovací povinnost nevztahuje na zpracování osobních údajů, které správci ukládá zvláštní zákon nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona.

Co se týče zpracování osobních údajů pro využívání zdrojů z evropských fondů, tak povinnost zpracovávat ke konkrétním účelům a ve vymezeném rozsahu osobní údaje určitých subjektů (např. zpracování osobních údajů podpořených osob za účelem kontroly a hodnocení využívaní zdrojů z evropských fondů) vyplývá přímo z příslušných právních předpisů Evropské unie. Konkrétně se jedná o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006 (CELEX: 32013R1301; „obecné nařízení“) a o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1304/2013. o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č 1083/2006.

Vzhledem k tomu, že evropská nařízení jsou v členských státech přímo aplikovatelnými právními předpisy, tzn., že jsou platná přímo v každém členském státu EU, je podle názoru Úřadu nutné ustanovení týkající se oznamovací povinnosti vůči Úřadu v této souvislosti vyložit tak, že pokud bude zpracování probíhat v souladu s účelem daným jmenovanými evropskými předpisy a v jimi vymezeném rozsahu, lze aplikovat výjimku z oznamovací povinnosti dle § 18 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. Jinak řečeno na zpracování osobních údajů nezbytné k využívání zdrojů z evropských fondů odpovídající výše uvedeným podmínkám se oznamovací povinnost nevztahuje.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 24.2.2014 / 24.2.2014

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém