Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

K plnění informační povinnosti

 

 
 

Další z povinností správců osobních údajů je povinnost vyjádřená v § 11 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů, tedy povinnost informovat subjekty údajů při shromažďování jejich osobních údajů o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, a dále o jejich právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů a o dalších právech stanovených v § 21 uvedené zákona. Jestliže získává správce osobní údaje přímo od subjektů údajů, je jeho další povinností podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů poučit subjekt údajů o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné, a v případě, kdy je subjekt údajů povinen podle zvláštního zákona osobní údaje poskytnout, také o následcích odmítnutí poskytnutí osobních údajů.

Informační povinnost v rozsahu podle zákona o ochraně osobních údajů je jednou ze základních povinností správce osobních údajů a je podstatnou podmínkou efektivní ochrany osobních údajů, zejména proto, že na základě uvedených informací se subjekt údajů může sám na ochraně svých osobních údajů aktivně podílet, tj. svobodně se rozhodnout, zda za daných podmínek své osobní údaje poskytne, nebo se domáhat nápravy, nejsou-li jeho osobní údaje zpracovávány v souladu s právní úpravou. Nesplnění informační povinnosti také v podstatě zpochybňuje platnost souhlasu se zpracováním osobních údajů, neboť právní úkon může být považován za souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů jen tehdy, pokud jsou subjektu údajů dány veškeré relevantní informace týkající se zamýšleného zpracování osobních údajů a je mu tak umožněno se svobodně a vědomě rozhodnout, zda souhlas se zpracováním osobních údajů za těchto podmínek udělí.

Správci osobních údajů plní svoji informační povinnost obvykle prostřednictvím textu souhlasu se zpracováním osobních údajů uvedeném ve smlouvě či na příslušném formuláři anebo ustanovením v rámci všeobecných obchodních podmínek. Zde je nutno zdůraznit, že uvedené informace je nutno subjektu údajů sdělit (poskytnout) ve srozumitelné a přehledné formě. Postup, kdy jsou požadované informace subjektu údajů poskytnuty formou mnoha komplikovaně provázaných ustanovení v rámci rozsáhlého dokumentu, případně několika dokumentů, anebo pokud není jejich znění jednoznačně srozumitelné, lze o splnění povinnosti podle § 11 odst. 1 a 2 zákona o ochraně osobních údajů přinejmenším pochybovat.

Informační povinnost je neméně důležitá i v oblasti veřejné správy, kdy mnohé orgány státu mají stále tendenci shromažďovat a zpracovávat nadbytečné údaje. Povinnost poskytnout srozumitelné informace o účelu zpracování požadovaných údajů, případně o právech subjektu údajů by měla tuto tendenci oslabovat.

(26/05/SŘ-OSČ, 50/05/SŘ-OSČ, 70/05/SŘ-OSČ)     

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 21.3.2013 / 21.3.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém