Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Poradna > Často kladené otázky podle oblastí > K pohledávkám a dluhům

 

K pohledávkám a dluhům

Sekce: Často kladené otázky

 
 
 
Jsem uveden v seznamu dlužníků na internetu. Je to legální a jak se bránit?

Neoprávněné zveřejňování nebo neoprávněné zpřístupňování osobních údajů v souvislosti s neuhrazením pohledávek (i minulých) považuje Úřad pro ochranu osobních údajů za nepřípustné zasahování do soukromí, neboť zpřístupněním údaje, který byl získán na základě soukromoprávního vztahu, bez souhlasu dlužníka, může dojít k poškození dobrého jména dlužníka (je nutné podotknout, že může probíhat spor o platnost pohledávky věřitele, zápis může mít šikanózní povahu nebo může být zapsán omylem, vzhledem k tomu, že provozovatelé těchto registrů neověřují podklady, na základě kterých byla fyzická osoba do seznamu zapsána atd.) v mnoha dalších vztazích, jak soukromoprávních, tak i veřejnoprávních. Zpřístupnit osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů (dlužníka) lze v tomto případě pouze oprávněným osobám. V ostatních případech může správce osobní údaje zveřejnit nebo zpřístupnit jen se souhlasem subjektu údajů (dlužníka). Více ve stanovisku č. 1/2001 Zveřejňování jmen dlužníků.

Od shora uvedeného, leckdy svévolného jednání, je nutné odlišit zákonem povolené shromažďování údajů o dlužnících či jejich sdílení s ostatními subjekty a to bez souhlasu subjektu údajů.

V prvé řadě jde o insolvenční rejstřík, obsahující záznamy o osobách v insolvenci. Insolvenční rejstřík je zřízen zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), přičemž je stanoveno, že insolvenční rejstřík je veřejně přístupný s výjimkou údajů, o kterých tak stanoví tento zákon. Zveřejnění údajů o dlužnících v rámci insolvenčního rejstříku tak nelze a priori považovat v rozporu s GDPR.

Osobní údaje dlužníků jsou bez jejich souhlasu taktéž oprávněně zpracovávány v zákonem upravených registrech klientských informací, na základě zákonného podkladu.

Na základě ustanovení § 38a odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, je v rámci plnění povinnosti bank postupovat při výkonu činnosti obezřetně zřízen bankovní registr klientských informací (BRKI), jehož databáze obsahuje pozitivní i negativní informace vypovídající o bonitě a důvěryhodnosti klientů bank.

Dále je umožněn vznik databází o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitelů zřízených za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů prodávajících, spočívajících v posuzování schopnosti a ochoty spotřebitelů plnit své závazky, a to na základě ustanovení § 20z zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Může společnost, u které mám dluh, předat údaje o dluhu, vč. osobních údajů dlužníka, jiné společnosti?

Podle ustanovení § 1879 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, může věřitel celou pohledávku nebo její část postoupit smlouvu jako postupitel i bez souhlasu dlužníka jiné osobě (postupníkovi). Postoupení pohledávky je tradiční občanskoprávní institut. V případě, že byla pohledávka postoupena novému věřiteli, tento vstupuje do pozice správce osobních údajů se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími. Postoupit pohledávku je realizací oprávněného zájmu správce, není k tomu vyžadován souhlas dlužníka se zpracováním osobních údajů ve smyslu GDPR.

GDPR nebrání ani situaci, kdy věřitel pověří jinou společnost k vymáhání pohledávky a za tím účelem předá osobní údaje v nezbytném rozsahu pověřené společnosti, která v daném případě bude z pohledu GDPR zpracovatelem. Je nutné, aby mezi těmito subjekty byla uzavřena smlouva ve smyslu článku 28 odst. 3 GDPR.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Poradna > Často kladené otázky podle oblastí > K pohledávkám a dluhům

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém