Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

K postupu Policie České republiky při odhalování přestupků

 

 
 

V textu je odkazováno na znění zákona (resp. jiného právního předpisu), které již není účinné. Tato skutečnost však nemá vliv na zde obsažený právní názor.

Podle § 13c odst. 1 písm. a) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), lze rodná čísla využívat jen, jde-li o činnost ministerstev, jiných správních úřadů, orgánů pověřených výkonem státní správy, soudů, vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti. Podle § 58 odst. 2 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, oznamuje-li přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu orgán policie příslušnému správnímu orgánu, učiní nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku. Podle § 2 odst. 1 písm. i) a j) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, je úkolem policie dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobit při jeho řízení a odhalovat přestupky.

Na základě výše uvedených ustanovení lze dospět k závěru, že jedním z úkolů Policie České republiky je odhalovat přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zjišťovat jejich pachatele a zjištěné skutečnosti předávat příslušným správním orgánům, pokud nedojde k projednání přestupku v blokovém řízení. Za účelem plnění této své zákonné působnosti má Policie České republiky oprávnění využívat rodná čísla bez souhlasu jejich nositelů. V případě stížnosti přitom z obsahu podnětu jednoznačně vyplývá, že v dané věci byl sepsán protokol o oznámení přestupku, tedy úkon související s odhalením a postoupením zjištěného přestupku.

V daném případě je třeba ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 283/1991 Sb. vykládat v souvislosti s dalšími ustanoveními upravujícími práva a povinnosti Police České republiky při zpracování osobních údajů; ze zákona č. 133/2000 Sb. i z dalších ustanovení zákona č. 283/1991 Sb. upravujících oprávnění Policie České republiky k přístupu do evidence obyvatel resp. dalších evidencí obsahujících osobní údaje, s přihlédnutím ke skutečnosti, že rodné číslo je povinnou náležitostí jak občanského a řidičského průkazu, tak cestovního pasu, poté lze dovodit, že v daném případě nedošlo uvedením rodného čísla ve formuláři „oznámení o přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu“ k porušení zákona č. 133/2000 Sb. ani zákona č. 101/2000 Sb.

Současně lze uvést, že zjištění totožnosti je tzv. faktickým pokynem, který spočívá v prokázání totožnosti konkrétní osoby bez toho, že by si kontrolující policista zjištěné údaje zaznamenal; navazuje-li na zjištění totožnosti pořízení záznamu o osobních údajích, jedná se již o další úkon, jehož náležitosti se řídí zvláštním zákonem podle účelu, za kterým je zjišťování totožnosti prováděno (u pachatele nebo svědka trestného činu zákonem č. 141/1961 Sb., trestní řád, apod.), případně také dalšími ustanoveními zákona č. 283/1991 Sb. [např. § 2 odst. 1 písm. m) – celostátní pátrání po pohřešované nebo hledané osobě apod.]; ve všech těchto případech se ovšem jedná o plnění úkolů Policie České republiky podle § 2 odst. 1 zákona č. 283/1991 Sb., a tedy o činnost vyplývající ze zákonem stanovené působnosti ve smyslu § 13c odst. 1 písm. a) zákona č. 133/2000 Sb., která zakládá oprávnění Policie České republiky jako jiného správního úřadu využívat rodného čísla i bez souhlasu jeho nositele. ( čj. SPR-6535/07

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 21.3.2013 / 21.3.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém