Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

K projektu Pošta Partner

 

 
 

21. června 2016

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) zpřístupňuje v reakci na obdržený dotaz obecnějšího významu vyjádření, týkající se ověření zákonnosti projektu Pošta Partner z pohledu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Na úvod je nutné uvést, že tato problematika je upravena zejména v zákoně č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, a dále ve vyhlášce č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování.

Dále je nutné obecně uvést, že informace, které jsou uvedeny na jednotlivých listovních zásilkách, balících, poštovních poukázkách apod., tj. v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, případně datum narození, jsou osobními údaji ve smyslu ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. Dle tohoto ustanovení je totiž osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů, fyzické osoby. Zpřístupnění, předávání osobních údajů ze strany České pošty, s.p., jinému smluvnímu partnerovi v rámci poskytování služby Pošta Partner je nutno v souladu s ustanovením § 4 písm. e) zákona
č. 101/2000 Sb., považovat za jejich zpracování a ten, kdo takové zpracování provádí, v tomto případě Česká pošta, s.p., se dostává do postavení správce osobních údajů ve smyslu ustanovení § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., a to se všemi právy a povinnostmi, které správci zákon č. 101/2000 Sb. ukládá.

Pokud jde konkrétně o provozování služby Pošta Partner, pak je nutné obecně uvést,
že Česká pošta, s.p., musí mít k provozování poštovních služeb poštovní licenci, a to podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 29/2000 Sb., ze kterého vyplývá, že základní služby musí být poskytovány trvale na celém území České republiky prostřednictvím sítě provozoven, jejichž minimální počet stanoví na návrh Českého telekomunikačního úřadu vláda nařízením; do tohoto počtu se započítávají i provozovny vedené třetí stranou jménem a na účet držitele poštovní licence. Co je poštovní licence, blíže uvádí ustanovení § 21 a násl. výše uvedeného zákona.

Z výše uvedeného vyplývá, že Česká pošta, s.p., jako správce osobních údajů, může podle ustanovení § 4 písm. j) věta druhá zákona č. 101/2000 Sb. zpracováním osobních údajů zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Česká pošta, s.p., má tedy zákonné zmocnění k tomu, aby pověřila provozováním výše uvedené služby třetí stranu, z pohledu zákona č. 101/2000 Sb., dalšího zpracovatele. Z ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb. vyplývá, že pokud zmocnění nevyplývá z právního předpisu, musí správce se zpracovatelem uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. V tomto případě toto oprávnění České pošty, s.p., tedy převést poskytování poštovních služeb prostřednictvím Pošta Partner na třetí osobu vyplývá jednak z výše uvedeného ustanovení
§ 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 29/2000 Sb., a z vyhlášky 464/2012 Sb., kdy podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) poštou je provozovna, ve které držitel poštovní licence sám nebo prostřednictvím třetí osoby poskytuje a zajišťuje všechny základní služby obsažené v jeho poštovní licenci za účelem zajištění jejich dostupnosti.

S tím souvisí i ustanovení § 28 výše uvedené vyhlášky, ve které je mimo jiné uvedeno, že pokud držitel poštovní licence hodlá uzavřít provozovnu, v níž je zajišťována některá ze základních služeb a která je provozována ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky nad rámec požadavků, je povinen v dostatečném časovém předstihu před jejím uzavřením projednat tento záměr se základními územními samosprávnými celky, které mohou být danou změnou dotčeny, a usilovat o zajištění dostupnosti základních služeb ve spolupráci s třetí osobou, případně zajistit tuto dostupnost jiným vhodným způsobem. Na základě výše uvedené vyhlášky tak Česká pošta, s.p., jako správce osobních údajů, má odpovědnost za to, že daná služba Pošta Partner splňuje veškeré podmínky touto vyhláškou stanovené a podmínky ochrany osobních údajů.

V této věci je možné odkázat i na Souhrnnou zprávu o plnění povinností uložených držiteli poštovní licence České poště, s.p., za rok 2013 dostupné na stránkách Českého telekomunikačního úřadu https://www.ctu.cz/cs/download/postovni_sluzby/zprava-plneni-povinnosti-ceske-posty-2013.pdf, ze které mimo jiné vyplývá, že: „Smyslem tohoto projektu je uzavření smluvního vztahu s třetí osobou, nejčastěji místním obecním úřadem, či obchodem, který jménem České pošty nabízí dodání uložených poštovních zásilek a v řadě případů umožňuje i podání poštovních zásilek nebo poukázaných peněžních částek. Smluvní partneři pak provozují buď Poštu Partner, která nabízí prakticky shodný rozsah poštovních služeb, jako klasická provozovna České pošty…“ Z výše uvedeného vyplývá, že Česká pošta, s.p., se třetí stranou v rámci projektu Pošta Partner uzavírá jako správce osobních údajů podle ustanovení § 4 písm. j) zákona
č. 101/2000 Sb. smluvní vztah, a tím i naplňuje podmínky stanovené v ustanovení § 6 tohoto zákona.

Výše uvedené lze shrnout, že z pohledu zákona č. 101/2000 Sb. nic nebrání České Poště, s.p., v provozování projektu Pošta Partner. Jelikož Úřad je příslušný k výkladu zákona č. 101/2000 Sb. a nemůže se blíže vyjádřit k předpisům uvedeným v úvodu tohoto stanoviska, je nutné se případně s dalšími dotazy obrátit na Český telekomunikační úřad, případně na Českou poštu, s.p.

 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 21.6.2016 / 21.6.2016

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém