Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv

 

K rodným číslům - archiv dokumentů

Sekce: Často kladené otázky

 
 
 
Úpravu používání rodného čísla obsahuje zákon č. 133/2000 Sb. Podle § 13 odst. 9 je rodné číslo oprávněna užívat nebo rozhodovat o jeho využívání v mezích stanovených zákonem výlučně fyzická osoba, které bylo rodné číslo přiděleno (nebo její zákonný zástupce); jinak lze rodné číslo využívat jen v případech stanovených v § 13c tohoto zákona.

Příklady oprávněného zpracovávání rodných čísel:

Úřad na svých webových stránkách zpracoval také informace ohledně zpracování rodných čísel v rámci katastru nemovitostí.

V jakých případech lze požadovat, aby ve smlouvě bylo uvedeno rodné číslo účastníka smluvního vztahu? 
 • Pro smlouvy uzavírané podle zákona č. 89/2012 Sb., např. pro kupní smlouvu, občanský zákoník použití rodného čísla pro identifikaci účastníka smluvního vztahu nevyžaduje. Na základě § 3019 občanského zákoníku by měla být identifikace v těchto případech provedena zejména souborem údajů: jméno, příjmení, bydliště a datum narození, popřípadě identifikujícím údajem podle jiného právního předpisu, což je nejen podle občanského zákoníku množina údajů, postačují ke zjištění identity člověka. 
 • V jiných případech, jestliže zákon uvedení rodného čísla ve smlouvě nevyžaduje, avšak pokud je záměrem správce osobních údajů využít smlouvy uzavírané se zaměstnanci nebo zákazníky i jako prostředek shromažďování rodných čísel pro následné využívání rodných čísel pro účel stanovený zákonem správci, je možné ve smlouvě uvést rodné číslo.
 • V případě, že nositel rodného čísla s uvedením rodného čísla v takové smlouvě nesouhlasí, je povinen sdělit rodné číslo pro zákonem stanovené využívání rodných čísel jiným způsobem. 
 • To platí pro pracovní smlouvu uzavíranou podle § 33 až 39 zákona č. 262/2006 Sb., pokud by měla sloužit jako prostředek shromažďování rodných čísel pro jejich následné zákonem stanovené využívání zaměstnavatelem na základě § 10 zákona č. 48/1997 Sb., § 25 zákona č. 592/1992 Sb., a § 46 zákona č. 582/1991 Sb.
 
Spadá rodné číslo do zvláštní kategorie osobních údajů dle GDPR?

Výčet osobních údajů, které jsou dle článku 9 odst. 1 GDPR považovány za zvláštní kategorie osobních údajů, je taxativní, tj. jde o uzavřenou skupinu údajů (předchozí právní úprava, zákon o ochraně osobních údajů, pracoval s termínem „citlivé osobní údaje“). Rodné číslo není v tomto výčtu uvedeno, do zvláštní kategorie osobních údajů v tomto smyslu nespadá. Je však nepochybně osobním údajem, o jehož důležitosti a zvláštním charakteru svědčí, že využití rodného čísla je upraveno v zákoně o evidenci obyvatel.

Do zvláštních kategorií osobních údajů patří osobní údaje vypovídající o 
 • rasovém či etnickém původu, 
 • politických názorech, 
 • náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení,  
 • členství v odborech,
 • zpracování genetických údajů,
 • biometrických údajích za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby
 • údajích o zdravotním stavu,
 • sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. 
Těmto údajům je přiznán zvýšený důraz na jejich ochranu při jejich zpracování dle GDPR.
 
Jaký režim platí pro zveřejňování rodného čísla ve veřejných rejstřících?

Zveřejňování rodného čísla v rámci veřejných rejstříku umožňuje zákon 304/2013 Sb.

Dle citovaného zákona se u fyzických osob zapíše, bez ohledu na důvod zápisu, datum narození, rodné číslo, bylo-li jí přiděleno, a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu. 

Zapisuje-li se rodné číslo do veřejného rejstříku, neuvádí se v opisu z veřejného rejstříku ani se neuveřejňuje. 

Je-li rodné číslo uvedeno v listinách zakládaných do sbírky listin, uveřejňují se tyto listiny postupem podle tohoto zákona, včetně rodného čísla.

Takové zpracování je v souladu s GDPR.
 
Musí zaměstnanec souhlasit s využitím rodného čísla ve smyslu poskytnutí souhlasu dle GDPR?

Vzhledem k tomu, že vedení rodného čísla zaměstnavatelem je požadováno řadou zákonů (zákon č. 48/1997 Sb., zákon č. 592/1992 Sb., zákon č. 582/1991 Sb.), pojmově nepřipadá v úvahu, aby si zpracování rodného čísla pro tyto účely zaměstnavatel zajišťoval prostřednictvím souhlasu. Rodné číslo se v daném případě zpracovává na základě § 13c odst. 1 písm. b) zákona o evidenci obyvatel, neboť jde o povinnost zaměstnavateli přímo uloženou zákonem. To je v případě potřeby nutné, aby byl zaměstnavatel schopen zaměstnanci vysvětlit.
 
Jak postupovat, pokud se setkám s případem, kdy je ode mne požadováno sdělení rodného čísla, a nejsem si jist, zdali jsem k tomu povinen?

Dle GDPR správce poskytne subjektu údajů v okamžiku získání osobních údajů, je-li to nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování, také informaci o skutečnosti, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů. Lze tak doporučit upozornit správce na tuto povinnost, a současně jej požádat o sdělení, na základě jakého právního důvodu požaduje sdělení rodného čísla.

Na koho se mohu obrátit, pokud konkrétní fyzická osoba na internetu šíří moje rodné číslo?

Dle ustanovení § 17d odst. 1 písm. d) zákona č. 133/2000 Sb., se přestupku dopustí ten, kdo neoprávněně nakládá s rodným číslem jiné fyzické osoby. Tento přestupek projednávají v přenesené působnosti obecní úřady obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy příslušné podle místa pobytu obyvatele, který se jich dopustil.

O sdělení právního důvodu pro nakládání s rodným číslem lze požádat i osobu, která není v postavení správce nebo zpracovatele osobních údajů, a případně tuto osobu vyzvat, aby rodné číslo dále nešířila. Lze též doporučit kontaktovat provozovatele předmětných internetových stránek a požádat jej o odstranění rodného čísla. 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém