Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2021

 

K rozsahu osobních údajů shromažďovaných subjektem veřejné správy

 

 
 

Jednou ze základních povinností správce osobních údajů je dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb. povinnost shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Toto ustanovení zákona je přitom dle názoru správního orgánu nutno vykládat tak, že je-li z hlediska stanoveného účelu (zde vyřízení žádosti o poskytnutí stipendia) příslušný osobní údaj nadbytečný, dochází vždy k porušení této povinnosti. U povinnosti stanovené v § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb. totiž zákon nepředpokládá, že by její porušení bylo možno zhojit, resp. mu předejít, souhlasem [srovnej s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., který umožňuje zpracovávat osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly shromážděny, pokud k tomu dal subjekt údajů předem souhlas]. Plnění povinnosti podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb. je závislé na objektivních kritériích týkajících se daného zpracování, tedy na tom, jaké konkrétní kategorie, resp. skupiny osobních údajů jsou ještě nezbytné pro daný účel, a které již nikoliv. V daném případě, vzhledem ke stanovenému účelu, považuje správní orgán za prokázané, že vyřízení žádosti o stipendium bylo nepochybně možné i bez rodného čísla žadatele a jeho zákonného zástupce a bez údaje o místu narození žadatele o toto stipendium, tedy že tyto osobní údaje nebyly nezbytné pro stanovený účel zpracování.

Účastník řízení je územní samosprávný celek, který podle § 1 odst. 4 krajského zřízení pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Z hlediska zásady rovnosti je vyloučeno, aby bylo o potřeby občanů (ve smyslu výše uvedeného ustanovení) pečováno rozdílně podle toho, zda poskytnou účastníku řízení svá rodná čísla, resp. údaj o místu narození, či nikoli. Jinak řečeno účastník řízení není oprávněn podmiňovat poskytnutí stipendia poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů, které jsou z hlediska účelu takového zpracování nadbytečné. Proto má správní orgán za to, že účastníkem řízení získávaný souhlas nelze z hlediska posouzení porušení § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb. považovat za relevantní.

Ze stejných důvodů nepovažuje ve vztahu ke shromažďování rodných čísel správní orgán za relevantní ani právní úpravu obsaženou v zákoně o evidenci obyvatel, neboť ten nijak neřeší otázku toho, zda je, či není z hlediska stanoveného účelu rodné číslo nezbytné.

K tvrzení účastníka řízení, že rodné číslo bylo nezbytné pro zamezení duplicity žádostí, je třeba konstatovat, že se jedná zcela zjevně o účelové tvrzení, jelikož k přesné identifikaci žadatele měl účastník řízení dostatek jiných osobních údajů (např. datum narození, adresu bydliště, informace o návštěvě školy, atd.).

(čj. SPR-7763/11)

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 13.11.2013 / 13.11.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém