Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2021

 

Ke shromažďování osobních údajů při uzavírání smlouvy

 

 
 

V textu je odkazováno na znění zákona (resp. jiného právního předpisu), které již není účinné. Tato skutečnost však nemá vliv na zde obsažený právní názor.

Účastník řízení shromažďuje osobní údaje za účelem uzavření a plnění smlouvy. V daném případě účastník používá tzv. smíšenou smlouvu, která je tvořena jednak smlouvou o připojení a poskytování veřejných služeb retransmise prostřednictvím satelitu a jednak smlouvou o koupi a prodeji, a to dle drobného písma uvedeného na konci smluvního formuláře uzavřené dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Z všeobecných obchodních podmínek dále vyplývá, že v případě využití akce se na zapůjčení technického vybavení použije smlouva o výpůjčce dle § 659 až 662 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

V případě smlouvy o připojení a poskytování veřejných služeb retransmise prostřednictvím satelitu vyplývají podstatné náležitosti této smlouvy z ustanovení § 63 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). Ustanovení § 63 odst. 3 písm. b) bod 3. tohoto zákona stanoví taxativní výčet identifikačních údajů o nepodnikající fyzické osobě, které musí být součástí této smlouvy; jedná se o jméno a příjmení, bydliště, datum narození a rodné číslo fyzické osoby, bylo-li přiděleno. Stanoví-li přitom zvláštní zákon taxativně rozsah osobních údajů, které může správce shromažďovat, je třeba současně tento rozsah považovat za nezbytný pro naplnění stanoveného účelu a uvedené údaje za odpovídající stanovenému účelu ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.

V případě kupní smlouvy dle obchodního zákoníku, resp. smlouvy o výpůjčce dle občanského zákoníku, již tyto zákony nestanoví vymezení osobních údajů potřebných pro identifikaci smluvních stran, dle názoru správního orgánu jsou ovšem v tomto případě dostatečnými, a tedy i nezbytnými osobními údaji jméno, příjmení, adresa a datum narození fyzické osoby. Správní orgán v této souvislosti nezpochybňuje potřebu účastníka řízení identifikovat druhou smluvní stranu, současně ale považuje za nadbytečné shromažďovat o něm údaje vyplývající z jeho fotografie, údaj o jeho rodinném stavu, jméno, příjmení a rodné číslo jeho manžela nebo manželky a dětí, rodné příjmení a místo narození. Tyto údaje jsou dle správního orgánu pro daný účel (uzavření a plnění smlouvy) jednoznačně nadbytečné a i bez nich může účastník řízení smlouvu řádně uzavřít, poskytnout plnění a v případě porušení smlouvy vymáhat svoje pohledávky.

Další z povinností správce osobních údajů je informační povinnost podle § 11 odst. 1 tohoto zákona, tedy povinnost již při shromažďování osobních údajů informovat subjekty údajů (klienty) o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou jejich údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být zpřístupněny, a dále je poučit o jejich právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Správce osobních údajů je také povinen podle § 11 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. poučit subjekty údajů o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné. Tuto povinnost má správce osobních údajů v případě, že zpracovává osobní údaje získané od subjektu údajů.

Účastník řízení uvádí, že informační povinnost plní prostřednictvím svých dealerů (zpracovatelů), kteří jsou povinni poskytnout zákazníkům (subjektu údajů) veškeré relevantní informace. Podle § 11 odst. 7 zákona č. 101/2000 Sb. může za správce plnit informační povinnost zpracovatel; z obsahu spisového materiálu ovšem nijak nevyplývá, že by účastník řízení tuto povinnost na zpracovatele přenesl, resp. že by mu smluvně uložil ji plnit. V daném případě proto za její splnění odpovídá účastník řízení jako správce osobních údajů. Účastník řízení dále uvádí, že nad rámec výše uvedeného plní informační povinnost prostřednictvím textu ve formulářové smlouvě, ale také současně ve všeobecných obchodních podmínkách. Z obsahu textu ve formulářové smlouvě i z obsahu všeobecných obchodních podmínek vyplývá, že účastník řízení informuje subjekty údajů o rozsahu, účelu a způsobu zpracování, o tom, kdo bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být zpřístupněny, neplní ale informační povinnost ve vztahu k právu subjektu údajů na přístup k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech uvedených v § 21 zákona č. 101/2000 Sb.; současně také z uvedených dokumentů nevyplývá, že by obsahovaly informaci o tom, zda je poskytnutí osobních údajů povinné či dobrovolné. ( čj. SKO-3986/07

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 21.3.2013 / 21.3.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém