Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > GDPR stručně

 

Ke zpracování osobních údajů dlužníků - archiv dokumentů

 
 
 

D. shromažďuje ve smyslu § 4 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb. osobní údaje osob, vůči nimž má pohledávku, a je tedy podle § 4 písm. j) tohoto zákona správcem těchto osobních údajů. K tomuto účelu také provádí další zpracování osobních údajů těchto osob ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., např. osobní údaje uchovává, třídí nebo předává. Účastník řízení má s D. uzavřenu mandátní smlouvu, podle které vymáhá pohledávky D. vůči těmto osobám, jestliže ji nezaplatily podle pracovníků D. řádně a včas, a to ani poté, co v souvislosti s tímto zjištěním byly k zaplacení vyzvány. Na základě pověření v této smlouvě proto zpracovává účastník řízení osobní údaje osob, vůči nimž pro D. vymáhá pohledávky.

V daném případě je jednoznačné, že účastník řízení provádí zpracování těchto osobních údajů ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., neboť tyto osobní údaje např. používá, předává, uchovává, třídí. Současně považuje správní orgán za prokázané, že je naplněna i druhá podmínka definice zpracování, na které se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., a to požadavek, aby shora uvedené operace s osobními údaji byly prováděny systematicky. Prvek systematičnosti je dán tím, že některá z operací charakterizujících pojem zpracování podle ustanovení § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. je prováděna s určitým záměrem. V případě účastníka řízení je také prvek systematičnosti obsažen v samotném způsobu, jakým jsou osobní údaje D. vedeny a účastníku řízení předávány, kdy se jedná o společnou počítačovou síť. Dále lze uvést, že účastník řízení se v mandátní smlouvě zavazuje, že povede evidenci všech převzatých pohledávek, a to jednak ve formě dokumentace a jednak ve formě počítačové dokumentace (vedení evidence pohledávek nepochybně odpovídá pojmu uchovávání v definici zpracování podle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.), přičemž esenciální složkou vedení každé dokumentace je prvek systematičnosti.

Na základě shora uvedeného považuje správní orgán činnost účastníka řízení v souvislosti s vymáháním pohledávek pro D. podle mandátní smlouvy za zpracování osobních údajů ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. prováděnou v postavení zpracovatele těchto osobních údajů podle § 4 písm. k) tohoto zákona. K tomu je třeba konstatovat, že je právně irelevantní ustanovení mandátní smlouvy, ve kterém se uvádí, že na informace, které D. předává pro účely vymáhání pohledávek, se v žádném případě nevztahuje režim stanovený zákonem č. 101/2000 Sb. Zákon č. 101/2000 Sb. je předpisem veřejného práva, jehož aplikaci strany nemohou smluvně vyloučit a vyhnout se tím povinnostem z něj vyplývajících.

D. zpracovává osobní údaje F. za účelem vymáhání svých pohledávek, přičemž účastníka řízení pověřil v mandátní smlouvě zpracováním těchto osobních údajů za totožným účelem. Podle § 7 zákona č. 101/2000 Sb. platí povinnosti stanovené v § 5 obdobně také pro zpracovatele. Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb. je správce povinen zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Účastník řízení přesto zpracovával osobní údaje F. i po zaplacení dlužné částky, kdy z celkové evidence pohledávek vybral ty, které se jí týkají, a poté je zveřejnil v tiskovém prohlášení; zveřejnění je přitom jedním ze způsobů zpracování ve smyslu ustanovení § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. Toto zpracování osobních údajů neodpovídá žádnému z účelů, pro který je účastník řízení na základě mandátní smlouvy oprávněn osobní údaje dlužníků D. zpracovávat, současně lze konstatovat, že neodpovídá ani účelu, pro který osobní údaje zpracovává D. (zn. 47/06/SŘ)

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Z rozhodovací činnosti Úřadu > Ke zpracování osobních údajů dlužníků

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém