Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Ke zpracování osobních údajů při informování o činnosti obce

 

 
 

Otázky dispozic s majetkem obce jsou oprávněny projednávat orgány obce s pravomocí rozhodovat o záležitostech patřících do samostatné působnosti obce na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Při projednávání těchto záležitostí mají na základě zvláštních zákonů povinnost účastníky právních vztahů identifikovat, a proto mohou podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. zpracovávat osobní údaje dotčených osob i bez jejich souhlasu.

Informování o činnosti obce se děje jednak prostřednictvím práva občana obce účastnit se jednání zastupitelstva a jednak práva nahlížet do usnesení rady obce a do zápisů z jednání zastupitelstva obce (včetně přijatých usnesení).

O činnosti orgánů obce informuje podle § 97 zákona č. 128/2000 Sb. obec občany na zasedáních zastupitelstva města a dále jiným způsobem v místě obvyklým. Tímto jiným způsobem může být právě publikace přijatých usnesení nebo uzavřených smluv na internetových stránkách, v místním tisku nebo na úřední desce. Obec je dále povinna poskytovat informace osobám, které o ně požádají na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V obou uvedených případech však dochází ke zpřístupnění informací neomezenému okruhu osob a povinností obce je tedy zajistit dodržování zákona č. 101/2000 Sb.

V případě, kdy obec jako správce osobních údajů provádí jejich zpracování v rámci výkonu samostatné působnosti na základě zvláštního zákona, kterým je v tomto případě zákon č. 128/2000 Sb., je podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb. povinna nakládat s osobními údaji pouze v souladu s účelem, pro který byly shromážděny (tj. výkon samostatné působnosti a plnění zákonných povinností obce), a dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektů údajů, zde konkrétně účastníků majetkových vztahů s obcí.

Pokud obec plní svoji povinnost vůči osobám uvedeným v ustanovení § 16 odst. 1, 3 a § 17 zákona č. 128/2000 Sb. a umožňuje jim nahlížet do usnesení rady obce a do zápisů z jednání a usnesení zastupitelstva obce, nelze tento postup považovat za porušení povinnosti stanovené v § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb. Avšak tím, že předmětná kupní smlouva obsahující osobní údaje kupujícího byla zpřístupněna na úřední desce obce, získal přístup k těmto osobním údajům fakticky neomezený okruh osob a vzhledem k tomu je nutno dojít k závěru, že stanovený účel zpracování (nakládání s majetkem obce v rámci samostatné působnosti) byl překročen, a že soukromý život kupujícího byl zpřístupněním jeho osobních údajů narušen.

K předmětu řízení lze konstatovat, že v případě majetkových dispozic lze považovat za důvodný a účelný, tedy v souladu se zákonem, takový postup, kdy by ve zpřístupněné verzi kupní smlouvy byla přesně identifikována pouze předmětná nemovitost a její cena, avšak anonymizovány osobní údaje kupujícího. Takto redukované znění stále dostatečně informuje o tom, jakým způsobem bylo rozhodnuto o majetku obce, a současně nepředstavuje zásah do soukromí kupujícího. Zpřístupnění osobních údajů kupujícího by bylo možné pouze, pokud by k tomu předem dal souhlas. Současně je možné spolu se zpřístupněnou verzí smlouvy upozornit na právo osob vymezených v § 16 a § 17 zákona č. 128/2000 Sb. na nahlédnutí do úplného znění.

Současně je nutno uvést, že z hlediska zákona č. 101/2000 Sb. není podstatné, že zpřístupněná listina nebyla datována ani podepsána, neboť tato skutečnost nemá vliv na to, že došlo k nezákonnému zpřístupnění osobních údajů kupujícího. ( čj. SKO-3872/07

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 21.3.2013 / 21.3.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém