Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Ke zpracování osobních údajů žadatelů podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 
 

Účastník řízení je ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. správcem osobních údajů žadatelů o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to za účelem řádného vyřízení jejich žádosti podle citovaného zákona a případného poskytnutí požadované informace. Rozsah zpracovávaných osobních údajů je pro tento účel vymezen v § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., který stanovuje náležitosti žádosti. Podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb. je správce osobních údajů povinen zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zpracovávat k jinému účelu lze osobní údaje jen v mezích ustanovení § 3 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb., které na tento případ nedopadá, nebo pokud k tomu dal subjekt údajů předem souhlas, nebo v případech vymezených v § 5 odst. 2 písm. a) až g) zákona č. 101/2000 Sb. Pokud tedy účastník řízení zveřejnil na tiskové konferenci údaj o tom, kolik žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. podal F., mohl tak učinit pouze se souhlasem tohoto subjektu údajů nebo v případech uvedených v § 5 odst. 2 písm. a) až g) tohoto zákona, které upravují výjimky ze shora uvedeného pravidla a umožňují zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů.

Pokud se jedná o možnost zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů na základě ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., tedy pokud správce poskytuje osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti, nebo o jeho funkčním zařazení, tak je nutno uvést, že se tato výjimka vztahuje pouze na úzce vymezený způsob zpracování osobních údajů, kterým je poskytnutí osobních údajů. Pojem poskytnutí osobních údajů je přitom nutno chápat úžeji než zveřejnění; v případě zveřejnění se jedná o zpřístupnění osobních údajů neurčitému počtu adresátů, zatímco v případě poskytnutí jsou osobní údaje zpřístupněny jednomu, případně většímu, vždy však přesně vymezenému okruhu adresátů. Z tohoto důvodu se na jednání účastníka řízení nemůže použít výjimka uvedená v § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., a dle správního orgánu je tedy nerozhodné, zda je F. osobou veřejně činnou ve smyslu tohoto zákona a zda se zveřejněný údaj týkal jeho veřejné činnosti.

Výjimku uvedenou v § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., dle které lze bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby, přičemž takové zpracování nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života, nelze na zveřejnění údaje na tiskové konferenci účastníkem řízení použít. Základním kritériem, dle kterého lze určit, zda jde o zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce je to, zda je takovéto zpracování schopno vůbec dosáhnout zamýšleného účelu, tedy ochrany práv správce. Dle názoru správního orgánu zpřístupnění údaje o počtu žádostí podaných F. podle zákona č. 106/1999 Sb. veřejnosti nemůže nijak omezit jeho právo tyto žádosti dále podávat a uplatňovat tak svoje zákonná práva. Ostatně i sám účastník řízení ve svém vyjádření uvádí, že se počet žádostí od listopadu 2005 podaných F. nijak nesnížil, ale má naopak stoupající tendenci. Současně lze konstatovat, že veškeré negativní články, stejně jako udělení ceny „Zavřeno“ účastníkovi řízení, následovalo až po zveřejnění předmětné informace na tiskové konferenci, a nemohly být způsobilé poškodit dobré jméno účastníka řízení před tímto zveřejněním.

Správní orgán dále posoudil možnost aplikace ostatních zákonných výjimek z povinnosti zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektů údajů, zejména poté s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., ve znění účinném ke dni 18. listopadu 2005, ve vztahu k ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. Ze zákona č. 106/1999 Sb. vyplývá, že každý povinný subjekt poskytuje informace podle tohoto zákona buď na základě žádosti nebo zveřejněním. Jelikož v tomto případě došlo k poskytnutí informací zveřejněním, je pro posouzení jednání účastníka řízení relevantní ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb., které vymezuje rozsah povinně zveřejněných údajů. Pod toto ustanovení nelze dle správního orgánu předmětné zveřejnění informace na tiskové konference podřadit. Dále je pak nutné podotknout, že ačkoliv ustanovení § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. připouští možnost s výjimkami uvedenými v tomto zákoně zveřejnit i další informace, za uvedenou výjimku je nutno chápat tehdy platné a účinné ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona (nyní ustanovení § 8a), dle kterého se zákon nevztahuje na poskytování osobních údajů a informací podle zvláštního předpisu. I v tomto případě je proto nutné respektovat povinnost zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Stejně tak ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. upravující výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací vyžaduje zveřejnit celkový počet podaných žádostí, tj. údaj bez identifikace jednotlivých žadatelů. Závěrem lze tedy konstatovat, že ani ze zákona č. 106/1999 Sb. nevyplývá oprávnění účastníka řízení zveřejnit informaci, kolik žádostí podle tohoto zákona podala konkrétní fyzická osoba, bez jejího souhlasu.

V případě ústavněprávní roviny tohoto správního řízení, jak ji uvádí účastník řízení ve svém vyjádření, je nutno konstatovat, že vždy vedle práva na svobodu projevu a informace je nutno zvažovat také právo každého na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě zakotveným v čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, jako jedno ze základních lidských práv. K provedení tohoto práva byl zákonodárcem přijat zákon č. 101/2000 Sb. Ostatně, dle správního orgánu, je nutné na tento případ pohlížet především z hlediska ustanovení čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, dle kterého jsou státní orgány a orgány územní samosprávy povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti, přičemž podrobnosti jsou upraveny v zákoně č. 106/1999 Sb.(zn. 51/06/SŘ)

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 18.4.2013 / 18.4.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém