Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Ke zpracování rodných čísel klientů v souvislosti s dodávkami elektřiny

 

 
 

Správce osobních údajů má podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb. povinnost shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu. V případě účastníka řízení byl v předmětném období rozsah osobních údajů, které lze za účelem uzavření a plnění smlouvy o dodávkách elektřiny shromažďovat, vymezen vyhláškami Energetického regulačního úřadu č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě, vyhláškou č. 297/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky, které byly účinné v době spáchání správního deliktu. Oprávnění shromažďovat rodná čísla nevyplývá ani z vyhlášky č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, účinné od 1. března 2006, která nahradila obě shora uvedené vyhlášky. Současně lze konstatovat, že ani žádný jiný právní předpis nestanoví obecně povinnost využívat rodná čísla v souvislosti s uzavřením smlouvy.

Nakládat s rodným číslem lze pouze v případech stanovených v § 13 odst. 7 a § 13c odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb. Oprávnění stanovené pro orgány státní správy v § 13c odst. 1 písm. a) zákona č. 133/2000 Sb. se na účastníka řízení jednoznačně nevztahuje, oprávnění v § 13c odst. 1 písm. b) tohoto zákona v daném případě také nelze použít, neboť žádný zvláštní zákon nestanovuje povinnost provozovateli distribuční soustavy elektrické energie identifikovat svého zákazníka rodným číslem. Nakládat s rodným číslem by tak účastník řízení mohl v předmětné věci pouze se souhlasem nositele rodného čísla, kterým je nutno rozumět souhlas ve smyslu § 4 písm. n) zákona č. 101/2000 Sb., tj. svobodný a vědomý projev vůle nositele rodného čísla. Zároveň je nutné konstatovat, že tento souhlas musí splňovat obsahové náležitosti stanovené v § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., tj. vymezení účelu a doby zpracování, stanovení k jakým osobním údajům se vztahuje a jakému správci je poskytován, současně mu musí předcházet splnění informační povinnosti podle § 11 odst. 1 a 2 tohoto zákona, zejména poučení o tom, zda je poskytnutí rodného čísla povinné nebo dobrovolné. Souhlas nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce podle § 13c odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb. v dokumentech, jejichž prostřednictvím účastník řízení rodná čísla shromažďoval, tj. zejména v žádosti o stanovení podmínek připojení, žádosti o distribuci, dodávce nebo sdružených službách dodávky elektřiny, ani ve smlouvě o dodávce elektřiny, obsažen není, účastník řízení v rámci provedené kontroly souhlas neprokázal ani jiným způsobem. (zn. 55/06/SŘ)

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 18.4.2013 / 18.4.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém