Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Ke zpracování rodných čísel pro účely vedení soudních sporů

 
 
 

Zvláštní úprava využívání rodných čísel je již od 1. dubna 2004 obsažena v zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), který v ustanovení § 13c odst. 1 taxativně stanoví, kdy lze rodná čísla využívat. Vzhledem k tomu, že rodné číslo je i přes svůj zvláštní status osobním údajem ve smyslu § 4 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů, představuje zákon o evidenci obyvatel lex specialis k tomuto zákonu. Ten, kdo zpracovává rodná čísla, je tedy správcem osobních údajů podle § 4 písm. j) zákona o ochraně osobních údajů a vztahují se na něj veškeré povinnosti tímto zákonem uložené, pokud zákon o evidenci obyvatel nestanoví jinak.

V soukromé sféře mohou být rodná čísla využívána zejména na základě souhlasu jejich nositelů, tj. podle § 13c odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel. Ustanovení § 13c odst. 1 písm. a) tohoto zákona totiž opravňuje k využívání rodných čísel pouze zde uvedené orgány státní správy a pro aplikaci postupu podle § 13c odst. 1 písm. b) zákona o evidenci obyvatel, tedy využití rodného čísla, stanoví-li tak zvláštní zákon, je nezbytné, aby takový zvláštní právní předpis výslovně stanovil povinnost identifikovat účastníky určitého právního vztahu rodnými čísly.

V praxi se však stále vyskytují situace, kdy jsou rodná čísla soukromoprávními subjekty (typicky právními zástupci) běžně využívána pro označení stran soudního sporu či účastníků řízení, případně je tento údaj přímo vyžadován ze strany příslušných státních orgánů. Tuto praxi je však nutno zcela odmítnout, neboť to jsou právě státní instituce, které buď přímo zákon o evidenci obyvatel nebo jiná norma opravňuje k získávání a využívání rodných čísel. Naopak jednotlivé strany sporu či účastníci řízení a jejich zástupci jsou tímto postupem fakticky nuceni zpracovávat rodná čísla v rozporu se zákonem, neboť např. získání souhlasu se zpracováním rodného čísla žalovaného žalobcem bude zřejmě jen výjimečné a právní předpisy zpracování rodných čísel soukromoprávními subjekty obvykle neumožňují.

Např. § 79 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, povinnost identifikovat účastníky soudního řízení (fyzické osoby) rodným číslem nestanoví, pouze požaduje, aby návrh na zahájení řízení kromě obecných náležitostí obsahoval jméno, příjmení a bydliště účastníků. Z uvedeného je zřejmé, že zákon č. 99/1963 Sb. není zvláštním zákonem ve smyslu § 13c odst. 1 písm. b) zákona o evidenci obyvatel, který by umožňoval využívání rodných čísel.

Oprávnění k využívání rodných čísel pro identifikaci účastníků řízení nelze vyvozovat ani ze skutečnosti, že některé veřejné evidence dostupné i ve formě dálkového přístupu (typicky katastr nemovitostí a obchodní rejstřík) rodná čísla obsahují a tak jej zpřístupňují široké veřejnosti. Zpracování rodných čísel v souvislosti s vedením těchto evidencí je v souladu s § 13c odst.1 písm. a) zákona o evidenci obyvatel. Předmětné zvláštní právní předpisy, upravující podmínky fungování těchto evidencí, však již neobsahují oprávnění uživatelů volně disponovat se zde uvedenými rodnými čísly.

Závěrem je třeba uvést, že souhlasem s využitím rodného čísla podle § 13c odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel je, s ohledem na absenci zvláštní úpravy, nutno rozumět souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů, tedy svobodný a vědomý projev vůle, předcházející samotnému zpracování.

(čj. 15/06/SŘ-OSČ)

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Z rozhodovací činnosti Úřadu > Ke zpracování rodných čísel pro účely vedení soudních sporů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém