Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu

 

Ke zpřístupňování osobních údajů povinných exekutorem

 

 
 

V textu je odkazováno na znění zákona (resp. jiného právního předpisu), které již není účinné. Tato skutečnost však nemá vliv na zde obsažený právní názor.

Účastník řízení má v daném případě stanoven jako účel řádné provedení exekuce a vymožení dlužné částky; tento proces zpracování osobních údajů se přitom skládá z řady jednotlivých úkonů (operací), při kterých je různým způsobem (shromáždění, uchování, použití, někdy i zveřejnění) zpracováván rozdílný rozsah osobních údajů.

Jedním z výše uvedených úkonů je tzv. výzva k dobrovolnému splnění povinnosti podle § 50 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, a její doručení povinnému. V daném případě je třeba konstatovat, že výzva k dobrovolnému splnění povinnosti je jedním z úkonů exekučního řízení (sice méně formalizovaným), stejně jako exekuční příkaz, usnesení exekutora apod., který je zachycen v písemné podobě v určité listině. Je zřejmé, že tato listina musí být povinnému řádně doručena, tak aby mohla vyvolat zamýšlený účinek. Jelikož zákon č. 120/2001 Sb. až na výjimky neupravuje postup pro doručování, použijí se dle § 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb. přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu. Doručování fyzickým osobám upravuje občanský soudní řád v § 46, postup při doručování poté v § 49 a následujících. Ustanovení § 50c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, poté upravuje postup doručujícího orgánu (v daném případě zaměstnance účastníka řízení) tehdy, byla-li písemnost uložena a je třeba v místě doručování zanechat adresátovi výzvu. Zákon zde připouští možnost zanechat výzvu ve schránce nebo na jiném vhodném místě; podle správního orgánu by tedy výzva mohla být zanechána i vylepením na zeď vedle schránek. Současně je ale třeba dodržet ustanovení § 50c odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., které upravuje náležitosti této výzvy, přičemž rozsah zde uvedených údajů (i osobních) je nutno považovat za taxativní výčet. V daném případě ze spisového materiálu vyplývá, že rozsah údajů uvedených na vylepené výzvě neodpovídal ustanovení § 50c odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb. Účastník řízení ve svém vyjádření dle správního orgánu ztotožňuje výzvu k dobrovolnému plnění podle § 50 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb. s výzvou k vyzvednutí doručované písemnosti podle § 50c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb.; obě tato ustanovení ovšem spolu nijak nesouvisejí a upravují hmotněprávně i procesně rozdílné instituty. Správný postup by dle správního orgánu byl takový, že by účastník řízení v domě vylepil výzvu o možnosti vyzvednutí si doručované písemnosti, kterou by byla výzva k dobrovolnému splnění povinnosti, tzn. podle § 50c odst. 2 by na výzvě uvedl pouze adresáta, svoje označení a dále u koho, kde a v který den byla písemnost (výzva k dobrovolnému splnění povinnosti) uložena a do kdy si ji může adresát vyzvednout. Jedině takový postup je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb. a zákona č. 120/2001 Sb. Pokud v dané věci účastník řízení postupoval tak, že vyvěsil v domě i další osobní údaje uvedené ve výzvě k dobrovolnému splnění povinnosti, zpřístupnil tím tyto údaje dalším osobám, které v tomto domě bydlí, resp. které do něj vstoupily, a tím použil tyto osobní údaje k jinému účelu, než ke kterému byl ze zákona oprávněn. ( čj. SKO-4222/07

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 21.3.2013 / 21.3.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém