Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Ke zveřejňování osobních údajů dlužníků nájemného

 

 
 

V textu je odkazováno na znění zákona (resp. jiného právního předpisu), které již není účinné. Tato skutečnost však nemá vliv na zde obsažený právní názor.

Bytové družstvo vede podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, seznam všech svých členů; do seznamu se zapisuje kromě firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby jako člena i výše jejího členského vkladu. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. Pokud bytové družstvo zpracovává osobní údaje nájemníků v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění účelu správy domu a souvisejících činností, může v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. provádět zpracování osobních údajů bez jejich souhlasu. Účelem takového zpracování osobních údajů je bezpochyby i evidence zaplacených úhrad nájemného a služeb spojených s bydlením.

Žádný zvláštní zákon však správci neumožňuje zveřejnit osobní údaje subjektu, který porušil některou ze smluvních povinností vyplývající ze soukromoprávních vztahů, např. nezaplacením úhrad nájemného nebo služeb spojených s bydlením. Pokud tedy není zveřejnění osobních údajů zakotveno ve smluvním dokumentu uzavřeném mezi správcem a subjektem údajů jako možný následek v případě nezaplacení nájemného nebo služeb spojených s bydlením, lze ke zveřejnění dlužníka (vycházející z takové evidence a obsahující jeho osobní údaje) přistoupit pouze tehdy, pokud by s tím subjekt údajů vyslovil souhlas. Tento souhlas nelze nahradit souhlasem žádného orgánu bytového družstva, tedy ani souhlasem jeho členské schůze.

V opačném případě je zveřejnění osobních údajů subjektů nejen porušením povinností stanovených správci osobních údajů zákonem č. 101/2000 Sb., ale též porušením práva na soukromí garantovaného ústavním pořádkem České republiky, a to zejména práva přiznaného každému článkem 10 odst. 3 usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, tj. práva na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě, kdy takové zveřejnění může vést k poškození jména dotčených subjektů údajů, ačkoli lze v takové věci využít jiné zákonem stanovené prostředky nápravy. ( čj. 28/04/SŘ-OSR )

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 18.4.2013 / 18.4.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém